mapování ptáků v Českém lese

Monitoring dravců v jižní části Českého lesa v roce 2018

V rámci malých členských grantů ČSO jsem měl možnost poznat důkladněji jižní část Českého lesa a provést zde ve dvou termínech letošní hnízdní sezóny mapování dravců. Po zajímavé zkušenosti z loňského roku, kdy jsem se pohyboval při monitoringu dravců v severní části Českého lesa, jsem se na objevování a poznávání pro mne nových přírodních území opět velice těšil. Navíc mne před letošní sezónou kontaktoval zkušený západočeský ornitolog Oldřich Bušek a dohodli jsme se na osobním setkání v průběhu mého pobytu na Domažlicku. K tomuto setkání na jednom z mých pozorovacích stanovišť ke konci června skutečně došlo. Děkuji tímto Oldovi Buškovi, že za mnou přijel a mohli jsme spolu probrat něco o dravcích a jejich lokalitách v západních Čechách i jinde. Určitě bych si přál takovýchto setkání přímo v terénu více.

mapování ptáků v Českém lese

Mapování proběhlo ve dvou termínech, a to pět dnů v první dekádě května a poslední týden v červnu. Ptáci byli sledováni z předem vytipovaných bodů v krajině i z náhodných stanovišť po obvodu pohoří.  Monitoring byl prováděn výhradně z české strany mezi Přimdou a Chodovem (okr. Domažlice). Na dvanácti stanovištích jsem pozoroval celkem 47 hodin a 20 minut čistého času a podařilo se získat celkem 219 faunistických pozorování různých druhů dravců. Z pohledu frekvence pozorování byla nejpočetnějším druhem káně lesní se 125 záznamy (57,1%), následovaná poštolkou obecnou s 56 záznamy (25,6%), včelojedem lesním se 16 záznamy (7,3%) a luňákem červeným se 14 záznamy (6,4%).  Z dalších druhů dravců byli pozorováni moták pochop, krahujec obecný a ostříž lesní – viz  tabulka.

Při přejezdech mezi jednotlivými pozorovacími stanovišti v krajině Domažlicka bylo možné zahlédnout z dravců opět převážně káně lesní a poštolky obecné, občas motáka pochopa a vzácně i luňáka červeného. Z dalších velkých ptáků to byli krkavci velcí, vrány černé, čápi bílí a občas i čápi černí.

Jižní část Českého lesa a okolí jsem poznal velmi rád a dohromady s loňským mapováním v severní části mi to přiblížilo pohled na celou oblast CHKO Českého lesa. Dle mého názoru je to v současném stavu území se zachovalejší přírodou než známe z některých jiných, zejména turisticky exponovaných regionů. Přeji nám všem, aby to vydrželo, a věřím, že tak by tato oblast mohla být i nadále zajímavá z hlediska výskytu různých druhů (i velkých) dravců.

druh počet pozorování zastoupení v %
káně lesní 125 57,1
poštolka obecná 56 25,6
včelojed lesní 16 7,3
luňák červený 14 6,4
moták pochop 4 1,8
krahujec obecný 3 1,4
ostříž lesní 1 0,5
CELKEM 219 100

Oldřich Šreibr

Mapování hnízdního rozšíření ptáků na území CHKO Křivoklátsko

Během čtyřletého mapování v letech 2014-2017 se podařilo pokrýt všech 89 malých čtverců, které spadají na území CHKO Křivoklátsko, navíc proběhlo v letech 2015-2016 i detailnější mapování v malých čtvercích na území Ptačí oblasti. Continue reading „Mapování hnízdního rozšíření ptáků na území CHKO Křivoklátsko“

Beskydské houkaní a jeřábkování 2018

Ve dnech 23. – 25. března se u obce Řeka (okres Frýdek–Místek) na území CHKO Beskydy uskutečnil další ročník Beskydského houkání a jeřábkování. Tato akce byla podpořena malým členským grantem České společnosti ornitologické a jejím cílem bylo zmapovat výskyt sov, šplhavců a lesních kurů na území lesní správy Morávka v Ptačí oblasti Beskydy. Získané údaje budou Správou CHKO Beskydy využity jako podklad k ochraně ornitologicky nejhodnotnějších porostů, zejména při přípravě nového Lesního hospodářského plánu, který se bude zpracovávat v roce 2021. Dále poslouží k hodnocení dosavadních ochranářských opatření realizovaných v této oblasti a v neposlední řadě ke sledování početnosti jednotlivých ptačích druhů.

Continue reading „Beskydské houkaní a jeřábkování 2018“

Aktuální stav populace chocholouše obecného v Mladé Boleslavi

Chocholouš obecný je jedním z nejrychleji mizejících ptačích druhů ve střední a západní Evropě. Prudký populační pokles se nevyhnul ani České republice. Zatímco v letech 1973–1977 bylo na našem území prokázáno hnízdění chocholouše v 55 % mapovacích čtverců, při posledním mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 2014–2017 bylo hnízdění chocholouše doloženo již pouze ve 4 % našich kvadrátů. Většina aktuálních hnízdišť chocholouše se nalézá na jižní Moravě. V Čechách je pravidelné hnízdění hlášeno již pouze z několika izolovaných míst v Polabí a na Mladoboleslavsku. Continue reading „Aktuální stav populace chocholouše obecného v Mladé Boleslavi“

Úspěchy podrobného mapování hnízdního rozšíření ptáků ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a výzva pro poslední sezónu

Jarní západ slunce na Vrbenských rybnících u Českých Budějovic, foto: Vojtěch Kubelka.

Ptačí oblast (PO) Českobudějovické rybníky je mezi ornitologickou veřejností relativně dobře známé malebné území v srdci jižních Čech, rozkládající se na více než 60 km2 od Českých Budějovic až po Dívčice. Téměř 50 rybníků různých velikostí je lemováno dubovými hrázemi, obklopeno zemědělskou krajinou, mokřady, rozvolněnou zelení i lesními celky a několika vesnicemi (Šebestián & Brinke 2009, Kloubec et al. 2015).

PO Českobudějovické rybníky byla vyhlášena pro ochranu hnízdících populací kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo) a slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), dále pro husu velkou (Anser anser) jako letní i podzimní shromaždiště a kopřivku obecnou (Anas strepera) jako významná jarní tahová zastávka (Hora et al. 2010, Šebestián & Brinke 2009, Hora et al. 2015). Continue reading „Úspěchy podrobného mapování hnízdního rozšíření ptáků ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a výzva pro poslední sezónu“

Monitoring dravců v severní části Českého lesa v roce 2017

V rámci malých členských grantů ČSO jsem měl tu možnost poprvé v životě navštívit oblast Českého lesa – jeho severní část a provést zde ve dvou termínech letošní hnízdní sezóny mapování dravců. Mám několikaleté zkušenosti s touto „expediční“ ornitologií z východního Slovenska a tak jsem se na objevování a poznávání pro mne nových území velice těšil. Dostaly se ke mně i kusé informace o možném výskytu orla křiklavého v tomto regionu a tak jsem měl k těšení o důvod víc. Continue reading „Monitoring dravců v severní části Českého lesa v roce 2017“

Malé členské granty ČSO na rok 2018

Malé členské granty budou pokračovat i v roce 2018. Uzávěrka žádostí je 31. prosince 2017.

Ke stažení

 

Vyplněnou žádost zašlete do 31. prosince 2017 na adresu verm@birdlife.cz.

Malé členské granty jsou určeny k podpoře dobrovolné individuální aktivity členů na poli výzkumu nebo ochrany ptactva. Typicky budou jejich příjemci lidé, kteří se systematicky věnují amatérské ornitologii, ale jejich aktivitu limituje nedostatek prostředků. Příjemci mohou být i profesionálové, kteří mohou žádat o podporu svých dobrovolných aktivit nad rámec pracovních povinností.

Snažíme se, abychom se všichni mohli věnovat ptákům, proto je dokumentace ke grantům omezena na minimum. Stejně stručná a věcná by měla být i žádost. V případě, že pro plánování projektu umíte používat logický rámec, můžete jím nahradit celou žádost. V tom případě stačí jen dopsat informace o žadateli a doplnit harmonogram. Pro všechny ostatní, pro které jsou logický rámec a Ganttův graf španělskou vesnicí, je připravena jednoduchá žádost. Při jejím vyplňování se snažte být co nejstručnější. Žádost budou hodnotit ornitologové, kterým není potřeba vysvětlovat obecné informace. Příkladem takové zbytečné obecné informace je, že v lesích je málo dutin. Pokud by bylo cílem projektu vyvěšení hnízdních budek, je mnohem důležitější zdůvodnit, proč zrovna ve vámi vybraném lese je potřeba vyvěšovat budky pro konkrétní vybraný druh. Žádost není slohovým cvičením. Kde to jde, uveďte potřebné informace v odrážkách.

Hodnotící komise ani nikdo jiný nebude do návrhů grantů zasahovat, škrtat některé části či krátit rozpočet. Snažte se proto navrhnout vše reálně, nezveličujte rozpočet, zvažte, zda zvládnete vše, co navrhujete. Pokud bude něco nepřiměřeně přehnané, bude celý grant vyřazen!

Projekty bude hodnotit komise ve složení Tomáš Diviš, Martin Fejfar, Jaroslav Koleček a Martin Pudil.

Pokud vám něco není jasné, přečtěte si znovu tento článek a pravidla. V případě, že opravdu nenajdete odpověď na to, co vás zajímá, kontaktujte Zdeňka Vermouzka, verm@birdlife.cz, 773 380 285.