Aktuální stav populace chocholouše obecného v Mladé Boleslavi

Chocholouš obecný je jedním z nejrychleji mizejících ptačích druhů ve střední a západní Evropě. Prudký populační pokles se nevyhnul ani České republice. Zatímco v letech 1973–1977 bylo na našem území prokázáno hnízdění chocholouše v 55 % mapovacích čtverců, při posledním mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 2014–2017 bylo hnízdění chocholouše doloženo již pouze ve 4 % našich kvadrátů. Většina aktuálních hnízdišť chocholouše se nalézá na jižní Moravě. V Čechách je pravidelné hnízdění hlášeno již pouze z několika izolovaných míst v Polabí a na Mladoboleslavsku.

V roce 2016 jsem ve spolupráci s Jaromírem Šiftou zahájil monitoring chocholouše obecného na periferii Mladé Boleslavi, kde pravděpodobně přežívá poslední pravidelně se rozmnožující synantropní populace chocholouše v Čechách.

V roce 2017 byl monitoring podpořen Malým členským grantem ČSO. Cílem bylo mimo odhadnutí velikosti populace i sledování hnízdní úspěšnosti a zajištění ochrany dohledaných hnízd v trávnících před posečením. Monitoringu jsme se věnovali minimálně jednou týdně od poloviny března do počátku srpna, nejčastěji jsme navštěvovali nákupní centra a oblasti průmyslových zón. Díky vstřícnému přístupu firmy Ško-Energo jsme mohli kontrolovat i vnitřní areál automobilky Škoda Auto.

Hnízdiště chocholouše obecného vymezené bezpečnostní páskou, šipka označuje umístění hnízda. Mladá Boleslav, 23. 4. 2017. Foto: Libor Praus

Navzdory intenzívnímu průzkumu vhodných a dříve obsazených stanovišť byl v roce 2017 na Mladoboleslavsku dohledán pouze jeden pár chocholoušů v okolí Průmyslové ulice v Kosmonosech a další tři až čtyři osamocení samci obhajovali teritoria v okolí areálu automobilky Škoda Auto, obchodního domu Tesco a v průmyslové zóně u Bezděčína. Sledovaný pár chocholoušů realizoval minimálně tři hnízdní pokusy, z nichž pouze jeden byl úspěšný.

Snůška chocholouše. Mladá Boleslav, 23. 4. 2017. Foto: Libor Praus

Všechna tři nalezená hnízda byla umístěna na spoře porostlých ruderálních ostrůvcích na parkovišti pro zaměstnance firmy Škoda Auto. První hnízdo se snůškou čtyř vajec bylo navzdory vyznačení hnízdiště bezpečnostní páskou poškozeno při sečení. Samice poté pokračovala v inkubaci, ale na odkrytém hnízdě byla náchylnější k vyrušování a často z hnízda odbíhala. To vedlo k podchlazení a úhynu embryí těsně před líhnutím. Samice definitivně opustila vejce 4. 5., dva dny po překročení obvyklé doby inkubace.

Devítidenní mláďata chocholouše. Mladá Boleslav, 17. 6. 2017. Foto: Libor Praus

Druhé hnízdo se čtyřmi vejci sledovaný pár umístil v protilehlém ostrůvku ve vzdálenosti cca 20 m od posečeného hnízda. Toto hnízdo bylo úspěšné, k vyvedení všech čtyř mláďat došlo 19. 6.

Poslední hnízdění v roce 2017 proběhlo jen asi 15 m od předchozího úspěšného hnízda. Snůška obsahovala opět čtyři vejce, k vylíhnutí mláďat došlo 23. 7. Dvě mláďata na hnízdě viditelně zaostávala v růstu. Od 1. 8. bylo hnízdo prázdné a na hnízdišti byl pozorován pouze pár dospělých chocholoušů. Za úhyn mláďat mohou nejpravděpodobněji predátoři, nebo přívalové deště, které Mladoboleslavsko postihly v období vyvádění.

Nezávislé mládě chocholouše 15 dnů po vyvedení z hnízda. Mladá Boleslav, 4. 7. 2017. Foto: Jaromír Šifta

Bilance za dvouleté období sledování chocholoušů na Mladoboleslavsku není příznivá. Zatímco v roce 2016 se v Mladé Boleslavi vyskytovaly minimálně tři hnízdící páry chocholoušů a další dva nespárovaní samci (Praus & Šifta 2016), tak v roce 2017 byl ve stejné oblasti zjištěn pouze jeden hnízdící pár a další tři až čtyři nespárovaní samci. V průběhu dvou let jsme na Mladoboleslavsku zaznamenali celkem devět hnízdních pokusů, z nichž pouze dva byly úspěšné. Hnízda se podařilo dohledat v osmi případech. Všechna byla postavena na zemi, v sedmi z osmi případů na místech bezprostředně ohrožených posečením. Hnízdní cyklus chocholouše od snesení prvního vejce po vzletná mláďata trvá minimálně 30 dnů, zatímco trávníky se ve většině případů sekají od poloviny dubna minimálně každé tři týdny. Naše pozorování tak naznačují, že současná frekvence sečení trávníků může být jednou z významných příčin vymírání synantropních chocholoušů. Velikost populace chocholoušů v Mladé Boleslavi již pravděpodobně klesla pod životaschopné minimum a druh z oblasti brzy zcela vymizí.

Libor Praus


LITERATURA
Praus L. & Šifta J. 2016: Hnízdění chocholoušů obecných (Galerida cristata) v Mladé Boleslavi a okolí v roce 2016. Panurus 25: 31–42.