mapování ptáků v Českém lese

Monitoring dravců v jižní části Českého lesa v roce 2018

V rámci malých členských grantů ČSO jsem měl možnost poznat důkladněji jižní část Českého lesa a provést zde ve dvou termínech letošní hnízdní sezóny mapování dravců. Po zajímavé zkušenosti z loňského roku, kdy jsem se pohyboval při monitoringu dravců v severní části Českého lesa, jsem se na objevování a poznávání pro mne nových přírodních území opět velice těšil. Navíc mne před letošní sezónou kontaktoval zkušený západočeský ornitolog Oldřich Bušek a dohodli jsme se na osobním setkání v průběhu mého pobytu na Domažlicku. K tomuto setkání na jednom z mých pozorovacích stanovišť ke konci června skutečně došlo. Děkuji tímto Oldovi Buškovi, že za mnou přijel a mohli jsme spolu probrat něco o dravcích a jejich lokalitách v západních Čechách i jinde. Určitě bych si přál takovýchto setkání přímo v terénu více.

mapování ptáků v Českém lese

Mapování proběhlo ve dvou termínech, a to pět dnů v první dekádě května a poslední týden v červnu. Ptáci byli sledováni z předem vytipovaných bodů v krajině i z náhodných stanovišť po obvodu pohoří.  Monitoring byl prováděn výhradně z české strany mezi Přimdou a Chodovem (okr. Domažlice). Na dvanácti stanovištích jsem pozoroval celkem 47 hodin a 20 minut čistého času a podařilo se získat celkem 219 faunistických pozorování různých druhů dravců. Z pohledu frekvence pozorování byla nejpočetnějším druhem káně lesní se 125 záznamy (57,1%), následovaná poštolkou obecnou s 56 záznamy (25,6%), včelojedem lesním se 16 záznamy (7,3%) a luňákem červeným se 14 záznamy (6,4%).  Z dalších druhů dravců byli pozorováni moták pochop, krahujec obecný a ostříž lesní – viz  tabulka.

Při přejezdech mezi jednotlivými pozorovacími stanovišti v krajině Domažlicka bylo možné zahlédnout z dravců opět převážně káně lesní a poštolky obecné, občas motáka pochopa a vzácně i luňáka červeného. Z dalších velkých ptáků to byli krkavci velcí, vrány černé, čápi bílí a občas i čápi černí.

Jižní část Českého lesa a okolí jsem poznal velmi rád a dohromady s loňským mapováním v severní části mi to přiblížilo pohled na celou oblast CHKO Českého lesa. Dle mého názoru je to v současném stavu území se zachovalejší přírodou než známe z některých jiných, zejména turisticky exponovaných regionů. Přeji nám všem, aby to vydrželo, a věřím, že tak by tato oblast mohla být i nadále zajímavá z hlediska výskytu různých druhů (i velkých) dravců.

druh počet pozorování zastoupení v %
káně lesní 125 57,1
poštolka obecná 56 25,6
včelojed lesní 16 7,3
luňák červený 14 6,4
moták pochop 4 1,8
krahujec obecný 3 1,4
ostříž lesní 1 0,5
CELKEM 219 100

Oldřich Šreibr