Ptačí oblasti v České republice

Co jsou ptačí oblasti?

Ptačí oblasti jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Vznikají na základě směrnice 2009/147/ES (Směrnice evropského parlamentu a rady o ochraně volně žijících ptáků – dále též jen „směrnice o ptácích“) a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu Natura 2000. Česká republika implementovala tuto směrnici do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též jen „zákon“). Podrobnější informace lze najít na oficiálních webových stránkách soustavy Natura 2000, které z pověření Ministerstva životního prostředí ČR zřizuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – AOPK ČR (http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php).

Jaký statut mají u nás ptačí oblasti?

Jejich vyhlášení umožnila novela zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě samostatného zákona č. 218/2004 Sb.) platná od dubna roku 2004. Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými územími (ZCHÚ) ve smyslu části třetí zákona, ale zcela samostatnou kategorií ochrany přírody. Vymezuje je vláda nařízeními, v kterých je stručně uveden předmět a cíl ochrany a která neobsahují žádné zákazy. Místo zákazů v nich mohou být stanoveny činnosti vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody, aby byla zajištěna ochrana populací předmětných druhů ptáků.

 

Pro jaké druhy se ptačí oblasti vyhlašují?

Pro všechny ptačí druhy jmenované v příloze I směrnice o ptácích a všechny pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které příloha I neuvádí, vyskytující se na území členského státu. Kritéria pro výběr ptačích oblastí jsou založena na kritériích pro výběr významných ptačích území (Important Bird Areas, IBA) v Evropské unii, která se v různých modifikacích používají prakticky ve všech členských státech EU. Česká společnost ornitologická stála u zrodu ptačích oblastí v Česku. Jako partner BirdLife International v naší republice při tom využila zkušeností této mezinárodní organizace a přenesla koncept IBA do českého prostředí (https://www.birdlife.org/worldwide/programmes/sites-habitats-ibas-and-kbas). Seznam druhů pro ptačí oblasti v Česku stanovilo Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti.

 

Počet ptačích oblastí v Česku

V naší republice je vyhlášena celkem 41 ptačí oblast o celkové rozloze 7 035 km2. V celé Evropské unii je vyhlášeno celkem 5 646 ptačích oblastí o celkové rozloze 541 867 km2 (Natura 2000 Barometer).

Mapa PO

1 Křivoklátsko 22 Beskydy
2 Doupovské hory 23 Horní Vsacko
3 Nádrž vodního díla Nechranice 24 Hostýnské vrchy
4 Novodomské rašeliniště – Kovářská 25 Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
5 Východní Krušné hory 26 Hovoransko – Čejkovicko
6 Labské pískovce 27 Soutok – Tvrdonicko
7 Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady 28 Lednické rybníky
8 Jizerské hory 29 Pálava
9 Krkonoše 30 Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
10 Rožďalovické rybníky 31 Jaroslavické rybníky
11 Žehuňský rybník – Obora Kněžičky 32 Podyjí
12 Bohdanečský rybník 33 Třeboňsko
13 Komárov 34 Údolí Otavy a Vltavy
14 Broumovsko 35 Řežabinec
15 Orlické Záhoří 36 Hlubocké obory
16 Králický Sněžník 37 Českobudějovické rybníky
17 Jeseníky 38 Dehtář
18 Litovelské Pomoraví 39 Novohradské hory
19 Libavá 40 Boletice
20 Poodří 41 Šumava
21 Heřmanský stav – Odra – Poolší
Seznam odkazů na jednotlivé PO bude postupně doplňován.

Výzkum a monitoring v ptačích oblastech

Česká republika má jako členský stát EU za povinnost sledovat vývoj stavu předmětu ochrany v jednotlivých ptačích oblastech a podávat o něm pravidelnou zprávu. Tímto úkolem je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu podléhající Ministerstvu životního prostředí ČR. Jmenovaná organizace již od roku 2005 zajišťovala, a sice v tříletých periodách, monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 (dále též „naturový monitoring“), na němž se podílela jak oficiálně Česká společnost ornitologická, tak i individuálně řada jejích členů. Výsledky všech ukončených period monitoringu byly v souhrnné podobě publikovány ve třech samostatných publikacích (Hora et al. 2010, 2015, 2018).

 

Ochrana ptačích oblastí

Vybraná část IBA byla v rámci implementace směrnice o ptácích transformována do 41 ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Snahy ČSO se však neomezily jen na zakotvení ptačích oblastí do národní legislativy a na spoluúčast při zajištění oficiálního výzkumu (naturového monitoringu) v nich. Primárním cílem je zejména ochrana předmětných druhů ptáků a jejich prostředí. K tomu využívá vedle aktivních jednotlivců zejména tzv. patronátních skupin – neformálních a dobrovolných seskupení členů a spolupracovníků ČSO, kteří  v  jednotlivých ptačích oblastech provádějí ornitologický výzkum a jednají s orgány státní správy, vlastníky nemovitostí či jinými místními subjekty. Vedle toho je ochrana ptačích oblastí zajišťována také účastí ČSO ve správních řízeních. Děje se tak zejména dvojí formou – jednak prostřednictvím Kanceláře ČSO a dále prostřednictvím regionálních poboček, pokud jsou přihlášeny u příslušných orgánů ochrany přírody.

Pro některé ptačí oblasti byly zpracovány odborné podklady, tzv. Souhrny doporučených opatření (https://www.mzp.cz/cz/souhrn_doporucenych_opatreni, Knižátková & Lacina 2010). Jak již sám název naznačuje, jde pouze o doporučení, avšak v řadě případů se jejich obsah promítl do oficiálních dokumentů, které existují v dotčené oblasti (například do plánů péče o velkoplošná či maloplošná ZCHÚ).


Doporučená literatura a další hlavní zdroje informací:

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E, Hanzal V. & Kučera Z. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007, AOPK ČR, Praha.

Hora J., Čihák K. & Kučera Z. (2015): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2008–2010, Příroda 33: 1–492. http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/370/057173.pdf?seek=1507124383

Hora J., Kučera Z., Němec M. & Vojtěchovská E. (2018): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2011–2013, Příroda 38: 1–466.

Knižátková E. & Lacina D. (2010): Souhrny doporučených opatření pro ptačí oblasti. Ochrana přírody 5/2010: 12–14.

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/souhrny-doporucenych-opatreni-pro-ptaci-oblasti/

Vojtěchovská E. (2015): Zpráva o stavu druhů přílohy I Směrnice o ptácích. Výsledky hodnotících zpráv 2013. Ochrana přírody 1/2015: 30–35.

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/zprava-o-stavu-druhu-prilohy-i-smernice-o-ptacich/

http://www.birdarea.com/

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer

https://www.mzp.cz/cz/souhrn_doporucenych_opatreni

http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php