Pracovní skupiny ČSO

Pracovní skupiny ČSO zřizuje výbor na základě iniciativy členů. Pracovní skupiny se zaměřují na výzkum či ochranu určitých druhů, skupin druhů nebo území. Zapojení do činnosti pracovních skupin je dobrovolné, o náplni činnosti i o formálních procedurách (volba koordinátora apod.) rozhodují členové skupiny. Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat vedoucího nebo koordinátora příslušné pracovní skupiny.


logo SVOB

Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků (SVOB) v ČR se zaměřuje na výzkumné projekty pro jednotlivé druhy, praktickou ochranu bahňáků i jejich prostředí a sběr faunistických dat. Dále je náplní činnosti SVOB zejména propagace ochranářských aktivit, komunikace mezi aktivními bahňákáři jak v ČR, tak i zahraniční spolupráce na mezinárodních projektech. Rovněž kroužkování zůstává nedílnou součástí činnosti SVOB. V čele pracovní skupiny stojí výbor, který je volen členskou základnou na 4 roky. Každoročně je pořádána podzimní členská schůze a bahňákářský víkend. SVOB vydává popularizačně odborný, elektronický časopis Vanellus.

Kontakt: Vojtěch Kubelka kubelkav@gmail.com, Martin Sládeček slava.laguna.os@volny.cz


Pracovní skupina ČSO pro ochranu Slatiny
Retenční nádrž Slatina a její okolí je jedna z nejcennějších ornitologických lokalit v Praze. Je významným hnízdištěm vzácných druhů ptáků vázaných na litorální porosty, tahovou zastávkou mnoha druhů ptáků a v neposlední řadě i tradičním nocovištěm především vlaštovek, břehulí a špačků. Skupina pro ochranu Slatiny vznikla v době, kdy Slatině hrozilo reálné nebezpečí zániku jejího cenného přírodního bohatství z důvodu záměru výstavby sportovního areálu. Toto nebezpečí bylo zažehnáno, ale Slatinu průběžně ohrožují další nebezpečí, která jsou dána především tím, že území leží v metropoli. Členové skupiny proto na Slatině provádějí průběžně již několik let ornitologický průzkum a kroužkování, sbírají veškeré informace o lokalitě, které pak využívají při jednání s dotčenými úřady ve věci ochrany Slatiny.

Kontakt: Vít Štancl slatinadubec@seznam.cz


Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov České společnosti ornitologické (SOVDS ČSO) existuje od roku 1993 pod záštitou České společnosti ornitologické jako její pracovní skupina. Je nástupkyní bývalé Skupiny pro výzkum a ochranu dravců a sov v ČSSR (později v ČSFR), která existovala nepřetržitě v letech 1975 až 1992. V současnosti v ní pracuje asi 100 aktivních ornitologů. V čele SOVDS stojí hlavní koordinátor a zástupce hlavního koordinátora. SOVDS ČSO vydává každoročně závěrečnou zprávu o své činnosti ve svých publikacích.

Kontakt: info@sovds.info


Skupina pro výzkum a ochranu jeřába popelavého v ČR vznikla jako sdružení zájemců o sledování výskytu a zabezpečení ochrany jeřábů popelavých. Prvotním zájmem a cílem skupiny je sledování dynamiky výskytu tohoto druhu na území naší republiky a zabezpečení ochrany ptáků a hnízdišť. Pro intenzivnější výzkum původu ptáků a chování populace hnízdící na našem území, přistoupila skupina ke sledování jeřábů prostřednictvím barevného kroužkování s určeným mezinárodním kódem bílá – červená – bílá. Individuální značení jednotlivých exemplářů je zajištěno barevnou kombinací na druhé noze, kovovým kroužkem či případně pozemní vysílačkou. Skupina podporuje projekty zabývající se výzkumem jeřábů pokud jsou dodržována základní pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti ptáků a minimalizovány zásahy do života jeřábů v průběhu hnízdění. Výsledky své práce vyhodnocuje skupina na členských schůzích konaných minimálně jedenkrát do roka.

Kontakt: Petr Lumpe petr.lumpe@nature.cz


Pracovní skupina pro výzkum vrabce domácího a dalších synantropních ptáků
Cílem skupiny je odhalit změny, variabilitu početnosti a příčiny úbytku vrabce domácího (Passer domesticus) a dalších vybraných synantropních druhů ptáků v ČR v závislosti na změnách v krajině, zemědělském hospodaření, zástavbě a změnách klimatu. Od roku 2010 skupina organizuje 2x ročně (zima a jaro) sčítání vrabců domácích, v. polních a hrdliček zahradních v lidských sídlech napříč celou ČR. Doposud tak bylo systematicky promapováno cca 200 sídel.

Kontakt: Jan Havlíček jan.havlicek@nature.cz


chřástal polní logoPracovní skupina ČSO pro výzkum a ochranu chřástala polního byla založena v roce 1995. Od svého vzniku se činnost zaměřuje na sledování početnosti druhu a jejích krátkodobých a dlouhodobých změn především v jádrových oblastech výskytu.

Před vstupem České republiky do EU iniciovali členové skupiny vytvoření dotačního titulu „chřástal polní“ pro zajištění ochrany hnízdních lokalit chřástalů v rámci agro-envi opatření, a po jeho zavedení sledují průběžně účinnost tohoto programu.

Významnou oblastí činnosti je také kroužkování chřástalů; od vzniku skupiny bylo okroužkováno více než 7500 jedinců a získána řada unikátních výsledků (zpětných hlášení), které dokumentují mj. poměrně časté přelety chřástalích samců na značné vzdálenosti v průběhu hnízdní sezóny.

V letech 2013–2016 byl realizován projekt satelitní telemetrie, v jehož rámci bylo v západních Čechách označeno 11 samců. Z nich 4 se podařilo sledovat až na konečná východoafrická zimoviště a poprvé tak dokumentovat jejich polohu i pohyby chřástalů během zimního období, podzimního i jarního tahu.

V  letech 2016–2017 byl zaznamenán značný, zhruba 70procentní pokles početnosti chřástalů prakticky ve všech hnízdních oblastech v ČR. Další monitoring početnosti druhu a snahy o jeho územní ochranu jsou proto naprosto nezbytné.

V současné době má skupina mezi 12–15 aktivními členy, kteří se věnují monitoringu, druhové ochraně a kroužkování ptáků. Výsledky jsou prezentovány v pravidelných zprávách o činnosti i na mezinárodních setkáních a konferencích v rámci „Corncrake Conservation Team“. Díky iniciativě skupiny se konala v ČR v roce 2015 celoevropská konference o výzkumu a ochraně chřástala polního „International Corncrake Conference“, které se zúčastnilo 56 účastníků z 16 zemí Evropy.

Kontakty: Jiří Vlček Jiri.Vlcek@plzensky-kraj.cz, Jiří Pykal pykal.jiri@seznam.cz

Ke stažení: Zprávy skupiny za roky 2017, 2018, 2019.


Faunistická komise ČSO
Některé ptačí druhy se na našem území objevují jen vzácně a některé se podaří zaregistrovat úplně poprvé. K tomu, aby výskyt těchto rarit mohl být seriózně ověřen a byla vyloučena možnost omylu, záměny nebo dokonce podvodu, funguje Faunistická komise České společnosti ornitologické (dále jen FK). Jedná se o pracovní komisi, která byla zřízena výborem ČSO dne 11. února 1987. Zpočátku pracovala pod názvem Česká faunistická komise při ČSO a krátce i jako Česká faunistická komise pro ornitologii. Od roku 1997 je používán výše uvedený název Faunistická komise ČSO. Dnes je tvořena sedmi členy, je členem Evropské asociace faunistických komisí (AERC) a zabývá se posuzováním pozorování rarit a těžko určitelných, vzácně se vyskytujících druhů ptáků na území České republiky. Tato komise sestavuje seznam druhů, které, aby mohl být jejich výskyt na našem území akceptován, musí projít schvalovacím procesem v FK.
Dalším posláním FK je sestavení a udržování aktuálního seznamu druhů ptáků České republiky. Tento seznam není stálý a neměnný. Nejen proto, že jsou do něj doplňovány nové přírůstky naší avifauny, jichž bylo za dobu existence FK kolem třiceti, ale i proto, že dochází k taxonomickým změnám a také proto, že FK prověřuje i starší hlášení a doklady v našich muzeích.

Kontakt: Jiří Šírek jirka.sirek@seznam.cz