Malé granty ČSO

Smyslem malých grantů je podpořit (nikoli kompletně financovat) dobrovolné výzkumné a ochranářské aktivity jednotlivých členů, poboček i neformálních skupinek členů. Od roku 2020 platí nová, zde zveřejněná pravidla.
Výsledky malých grantů publikujeme na webu ČSO, případně v Ptačím světě nebo v případě odborných výsledků v Sylvii.

Aktuality o malých grantech ČSO

Ke stažení

 

Účastníci Beskydského houkání a jeřábkování 2018, které bylo podpořeno z Malých členských grantů ČSO.
Beskydské houkání a jeřábkování je jedna z akcí, která v minulosti získala podporu z Malých členských grantů hned několikrát. Foto: Václav Tomášek

PRAVIDLA

  1. Malé granty ČSO (dále „granty“) jsou určeny k podpoře činnosti poboček, pracovních skupin, patronátních skupin a jednotlivých členů ČSO s řádně zaplacenými příspěvky (dále „žadatelé“). Mohou žádat i pracovní skupiny a patronátní skupiny bez právní subjektivity. Předpokladem přidělení grantu je jasný a měřitelný přínos pro poznání či propagaci zvolené problematiky, ochranu cílového druhu nebo lokality nebo pro ostatní činnost žadatele (např. pořádání konferencí, účast ve správních řízeních). Ideální je, je-li ověření účinnosti přímo součástí grantu.
  2. Výbor ČSO může vyhlásit prioritní témata, jejichž řešení je během hodnocení zvýhodněno.
  3. Částka určená na granty je dána rozpočtem ČSO na daný rok. Žádosti lze podávat během celého roku, o přidělení bude rozhodnuto do jednoho měsíce od podání.
  4. Počet žádostí podaných jedním žadatelem není omezen. Částka, o kterou lze žádat, je limitována pouze rozpočtem na granty v roce, ve kterém je o podpoře rozhodováno. Není žádné omezení pro dobu trvání projektu, obvykle jde o jeden až dva roky.
  5. Účelem grantů je podpora amatérské ornitologie a krytí přímých nákladů spojených s dobrovolnou činností. Až na výjimečné a dobře zdůvodněné případy (např. účast ve správních řízeních) se nehradí mzda za provedenou práci, stravné a podobné položky.
  6. Žádosti se podávají na připraveném jednoduchém formuláři a musejí obsahovat zejména přesně specifikovaný cíl projektu, zdůvodnění jeho potřebnosti, stručný popis aktivit, výstupy, časový harmonogram, rozpočet a základní informace o žadateli, zejména předchozí zkušenosti.
  7. Žádosti hodnotí komise výboru ČSO; její složení je zveřejněno. Přidělení grantů schvaluje výbor, je definitivní a nelze se proti němu odvolat. Na udělení grantu není právní nárok.
  8. Žádosti jsou schvalovány formou „všechno nebo nic“, komise ani nikdo jiný nezasahuje do rozpočtu, není jej tedy třeba do žádosti uměle navyšovat.
  9. Se žadateli, jejichž projekty byly vybrány k podpoře, je sepsána darovací smlouva, součástí které je i platební kalendář. Obvykle bude polovina požadované částky vyplacena do 14 dnů po podpisu smlouvy a druhá polovina po úspěšném ukončení projektu a odevzdání závěrečné zprávy. Žadatelům bez právní subjektivity budou náklady proplaceny na základě předložených účetních dokladů s uvedením ČSO jako plátce (účtenky, faktury aj.). Povinností příjemce bude i sepsání alespoň jednoho článku na web ČSO nebo do ornitologického periodika – tištěného nebo digitálního – v průběhu nebo po skončení projektu. Nesplnění této podmínky bude zohledněno při posuzování dalších žádostí.
  10. Do jednoho měsíce po skončení projektu předkládá žadatel závěrečnou zprávu na připraveném formuláři. U výzkumných grantů postačuje informace o přijetí článku k publikaci, není třeba znovu vypisovat vše, co je v článku. U ostatních grantů bude zpráva popisovat provedená opatření a jejich dopad nebo účinnost, pokud toto není zpracováno formou článku do ornitologického časopisu. S výjimkou žadatelů bez právní subjektivity se nepřikládají žádné kopie účetních dokladů, ČSO nekontroluje vyúčtování projektu, rozhodující jsou výsledky. Velmi žádoucí je předání alespoň pěti fotografií pro archiv ČSO.

 

Tato pravidla byla schválena výborem ČSO 19. listopadu 2019.

 

Vyplněné žádosti prosím posílejte na adresu verm@birdlife.cz.

 

Děkujeme všem zájemcům o aktivní ornitologickou práci a úspěšným žadatelům přejeme mnoho zdaru při naplňování grantů!