Malé členské granty

Smyslem malých členských grantů bylo podpořit (nikoli kompletně financovat) dobrovolné výzkumné a ochranářské aktivity jednotlivých členů, poboček i neformálních skupinek členů. Udělování malých členských grantů bylo ukončeno v roce 2018 a o dalších formách podpory regionální práce bude rozhodovat výbor v rámci širších změn v roce 2019.
Výsledky malých členských grantů publikujeme na webu ČSO, případně v Ptačím světě nebo v případě odborných výsledků v Sylvii.

Aktuality o malých členských grantech

Ke stažení

 

Účastníci Beskydského houkání a jeřábkování 2018, které bylo podpořeno z Malých členských grantů ČSO.
Beskydské houkání a jeřábkování je jedna z akcí, která získala podporu z Malých členských grantů hned několikrát. Foto: Václav Tomášek

PRAVIDLA

  1. Malé členské granty jsou určeny k podpoře dobrovolné individuální aktivity členů na poli výzkumu nebo ochrany ptactva. Předpokladem přidělení grantu, jehož cílem je výzkum, je publikace výsledků. Předpokladem přidělení ochranářského grantu je jasný a měřitelný přínos pro cílový druh nebo druhy. Ideální je, je-li ověření účinnosti přímo součástí grantu.
  2. Částka určená na malé členské granty je dána rozpočtem ČSO na daný rok. Výzvu k podávání žádostí a termín zveřejnění výsledků vyhlašuje ředitel.
  3. O grant může žádat jednotlivec, člen ČSO se řádně zaplacenými příspěvky, nebo klub či pobočka ČSO, pokud mají právní subjektivitu. Každý žadatel může podat maximálně jednu žádost ročně.
  4. Částka, o kterou lze žádat, je omezena pouze rozpočtem na malé členské granty na daný rok, resp. roky. Doporučená obvyklá částka je mezi 5 a 10 tis. Kč. Není žádné omezení pro dobu trvání projektu, obvykle jde o 1 až 2 roky.
  5. Účelem malých členských grantů je podpora amatérské ornitologie a krytí přímých nákladů spojených s dobrovolnou činností. Až na výjimečné a dobře zdůvodněné případy se nehradí mzda za provedenou práci, stravné a podobné položky.
  6. Žádosti se podávají na připraveném jednoduchém formuláři a musejí obsahovat zejména přesně specifikovaný cíl projektu, zdůvodnění jeho potřebnosti, stručný, ale jasný popis aktivit, výstupy, časový harmonogram, rozpočet a základní informace o žadateli, zejména předchozí zkušenosti. Ideální formou žádosti, která může nahradit formulář, je projekt zpracovaný do podoby logického rámce a harmonogram formou Ganttova grafu.
  7. Žádosti hodnotí komise výboru ČSO; její složení je zveřejněno. Rozhodnutí komise je definitivní a nelze se proti němu odvolat. Na udělení grantu není právní nárok.
  8. Žádosti jsou schvalovány formou „všechno nebo nic“, komise ani nikdo jiný nezasahuje do rozpočtu, není jej tedy třeba do žádosti uměle navyšovat.
  9. Se žadateli, jejichž projekty byly vybrány k podpoře, bude sepsána darovací smlouva, součástí které je i platební kalendář. Obvykle bude polovina požadované částky vyplacena do 14 dnů po podpisu smlouvy a druhá polovina po ukončení projektu a odevzdání závěrečné zprávy. Povinností příjemce bude i sepsání min. 1 článku na web ČSO v průběhu nebo nejpozději po skončení projektu.
  10. Do 1 měsíce po skončení projektu předkládá žadatel závěrečnou zprávu na připraveném formuláři. U výzkumných grantů postačuje informace o přijetí článku k publikaci, není třeba znovu vypisovat vše, co je v článku. U ochranářských grantů bude zpráva popisovat provedená opatření a jejich účinnost, pokud toto není zpracováno formou článku do jakéhokoli ornitologického časopisu. Součástí závěrečné zprávy je přehled vyúčtování, nepřikládají se žádné kopie účtenek apod. Velmi žádoucí je předání min. 5 fotografií pro archiv ČSO.

 

S podáním žádosti počkejte prosím na vyhlášení výzvy.

Děkujeme všem zájemcům o aktivní ornitologickou práci a úspěšným žadatelům přejeme mnoho zdaru při naplňování grantů!