Ochrana hnízdišť vzácných bahňáků na orné půdě

Od roku 2015 existuje agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) Ochrana čejky chocholaté. Jeho cílem je zajištění ochrany nejvýznamnějších hnízdišť čejky chocholaté na orné půdě. Na mnoha hnízdištích přitom společně s čejkami hnízdí také další druhy bahňáků – nejčastěji kulíků říčních, ale vzácně i vodoušů rudonohých, břehoušů černoocasých, tenkozobců opačných nebo pisily čáponohé.

V polních mokřadech vzácně hnízdí i vodouši rudonozí. Foto: Dušan Boucný/birdphoto.cz

K tomu, aby se hnízdiště vzácných bahňáků podařilo dlouhodobě ochránit, je nutné všechny informace doplnit do faunistické databáze České společnosti ornitologické (avif.cz). V případech, kdy je to žádoucí, je možné zadávat data utajeně. Přestože se s databází průběžně pracuje, je na místě u opravdu cenných lokalit přímo oslovit zemědělského koordinátora Václava Zámečníka a domluvit se individuálně na optimální cestě, jak dlouhodobě ochranu zajistit. Jednou z možností je právě zařazené vhodné části pole do AEKO na Ochranu čejky chocholaté.

Na polích s čejkami téměř pravidelně hnízdí i kulíci říční. Foto: Petr Šaj/birphoto.cz

Asi nejlepší cestou, jak informovat zemědělce o možnosti využít AEKO na ochranu bahňáků na orné půdě, je osobní jednání – opět je možné domluvit se zemědělským koordinátorem návštěvu konkrétního podniku nebo se od něj můžete získat klíčové informace, které by na takové schůzce měly zaznít, a zemědělce navštívit přímo. Zkušenosti ukazují, že šance na vstup zemědělce do AEKO se osobním jednáním jednoznačně zvyšuje.

Václav Zámečník


Představení AEKO Ochrana čejky chocholaté zemědělcům bylo v roce 2017 součástí projektu podpořeného MZE.