Ptáci zemědělské krajiny

Ptáci zemědělské krajiny, kterým se lidově (a trochu nepřesně) také říká polní ptáci, je označením pro ptačí druhy s úzkou vazbou na zemědělskou krajinu. Jak dokládají výsledky monitoringu běžných ptačích druhů, právě ptáci zemědělské krajiny u nás ubývají nejvíce. Jen od roku 1982 se jejich početnost snížila o zhruba o třetinu. Přitom u celé řady druhů (např. koroptve, chocholouše nebo sýčka) docházelo k poklesu početnosti už v průběhu 20. století.
Jarní kmenové stavy koroptve polní dle myslivecké evidence.

Mezi hlavní důvody úbytku ptáků zemědělské krajiny patří především změny ve způsobech zemědělského hospodaření a v celkovém přístupu ke krajině, zejména odvodňování mokřadních lokalit v posledním století nebo socialistické scelování pozemků. Také nástup chemie a rychlé mechanizace přispěl k poklesu početnosti celé řady ptačích druhů.

Mezi možnosti, jak snižovat zbytečné hnízdní ztráty, patří i přímá ochrana hnízd. Hnízdo čejky chocholaté je umístěno uprostřed mezi bambusovými tyčemi. Foto: Václav Zámečník
Díky výzkumu a praktickým zkušenostem ochránců přírody už dnes dokážeme u spousty ptačích druhů zemědělské krajiny definovat, co je nejvíce ohrožuje a jak je možné zajistit jejich ochranu. Právě tyto praktické informace bychom vám rádi prostřednictvím této sekce přinášeli. Osvětové a praktické aktivity na ochranu ptáků zemědělské krajiny byly v roce 2018 podpořeny:


Více informací už naleznete u konkrétních druhů:


Využití GPS přístrojů při ochraně ptáků hnízdících na zemi