LSD je klíčovým programem občanské vědy v ČSO.

Sčítání ptáků

Zjišťování početnosti ptáků (sčítání ptáků) je jednou z nejstarších součástí ornitologie. Od druhé poloviny 20. století se rozvíjejí plošné sčítací programy za účasti dobrovolníků, tedy v dnešní terminologii programy občanské vědy.

Nejstarším doposud běžícím programem je Zimní sčítání vodních ptáků, IWC, které organizuje Česká zemědělská univerzita.

Od roku 1981 běží Jednotný program sčítání ptáků (JPSP). Jeho cílem je stanovení trendů vývoje početnosti běžných druhů ptáků. Na tento program navazuje od roku 2018 Liniové sčítání druhů (LSD), které poskytuje díky využití digitálních technologií informace nejen o změnách početnosti, ale i podklady pro výpočet skutečné početnosti druhů (abundance) nebo informace o tom, jak jednotliví ptáci využívají které typy prostředí. Od zimy 2018/2019 běží také zimní část LSD.

Kromě organizace sčítacích programů na českém území zpracovává ČSO i Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků, což je společná iniciativa BirdLife InternationalEuropean Bird Census Council (EBCC). ČSO je koordinačním pracovištěm, které sbírá výsledky monitorovacích programů z jednotlivých evropských zemí a zpracovává je do podoby indexů početnosti a indikátorů pro Evropu.

Kromě těchto plošných sčítání ptáků existují ještě speciální programy zaměřené na určitý druh nebo skupinu druhů. Zcela specifický přístup vyžaduje mapování rorýsů a ptáků hnízdících na budovách nebo mapování hnízdících čejek. Velmi jednoduché je naopak sledování hnízdění čápů bílých.

 

Zapojte se do sčítání ptáků!

Sčítání ptáků s mobilním telefonem v programu LSD.Sčítání ptáků na velkých územích, jako je území státu, není myslitelné bez spolupráce dobrovolných spolupracovníků. Jedině ti mohou pokrýt rozsáhlá území a přitom sčítají v okolí svého bydliště. Po zavedení konceptu občanské vědy v prvním desetiletí 21. století se tito dobrovolníci souhrnně označují jako občanští vědci. Různá sčítání ptáků jsou ovšem vědeckým směrem, kde se principy občanské vědy uplatňovaly již dávno předtím, než se tento typ organizace vědeckého výzkumu začal nazývat občanskou vědou.

Pro plošné monitorovací programy platí jeden společný znak: Čím víc lidí se jej účastní, tím větší je plošné pokrytí a tím přesnější a kvalitnější jsou získané údaje. Programy jsou navrženy tak, aby byly časově nenáročné, většinou se jedná o dvě dopoledne během sčítací sezóny. Různé programy mají různé nároky na odbornost spolupracovníků, od velice jednoduchých (sledování čapích hnízd, zimní sčítání vodních ptáků) po náročnější (liniové sčítání druhů). Základem je vždy výborná znalost určování cílového druhu nebo skupiny druhů a ochota dodržovat danou metodiku. Požadavky na spolupracovníky a pokyny, jak se do sčítání zapojit, jsou uvedeny na stránkách jednotlivých programů: