Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků

Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, PECBMS) vznikl v roce 2002 jako společná iniciativa organizací BirdLife International a European Bird Census Council. Projekt je však již od svého počátku koordinován Českou společností ornitologickou.

V projektu shromažďujeme data z již existujících programů sčítání ptáků z jednotlivých evropských zemí a standardizovanou metodikou z nich počítáme celoevropské populační trendy a indikátory běžných druhů ptáků. Snažíme se prosazovat, aby naše výsledky byly používány pro vědecké účely i politická rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny v Evropě. V současné době používáme data z 28 zemí Evropy a publikujeme druhové trendy pro 169 běžných druhů ptáků v Evropě.

Naším cílem je:

Pravidelně publikovat aktualizované druhové trendy a indikátory běžných druhů ptáků v Evropě.

Využívat výsledky pro vědecký výzkum vedený námi či ve spolupráci s dalšími vědeckými pracovišti.

Prosazovat použití výsledků pro praktickou a legislativní ochranu přírody v Evropě.

Pomáhat metodicky koordinátorům sčítacích programů a usilovat o rozšíření sčítání do zemí, kde dosud není zaveden standardizovaný sčítací program.

Aktuální verze indikátorů polních, lesních a všech běžných druhů ptáků v Evropě. Výrazný úbytek, který se stále nedaří zvrátit, vykazují především druhy zemědělské krajiny, zatímco populace lesních druhů jsou celkově v Evropě spíše stabilní.

Co se dosud podařilo:

Každoročně aktualizujeme indexy pro 169 běžných evropských druhů ptáků a 24 indikátorů pro Evropu i regiony.

Naše výsledky byly použity ve více než 25 vědeckých studiích, např.: evropský klimatický indikátor, studie vlivu ochranářské legislativy EU na polní ptáky.

Výsledků jsou též pravidelně využívány pro legislativu EU i další účely. Např.: evropský indikátor polních ptáků z dílny PECBMS byl přijat mezi oficiální indikátory Evropské unie a je i podkladem pro Plány rozvoje venkova EU. Druhové indexy byly použity např. v prvním Evropském Červeném seznamu ptáků, ve sporech o povolení či zákaz jarního lovu hrdličky divoké na Maltě či o lov strnada zahradního ve Francii atd.

Regionální trendy umožňují sledovat vývoj populačního trendu druhu v různých částech Evropy. V případě hrdličky divoké lze vysledovat pokles početnosti v celé Evropě, nejvýrazněji však v zemích západní Evropy.

Více o projektu na webu www.ebcc.info/pecbm.html.

Kontakt:

Petr Voříšek euromonitoring@birdlife.cz

Jana Škorpilová skorpilova@birdlife.cz

Alena Klvaňová klvanova@birdlife.cz

Anna Gamero gamero@birdlife.cz