Ptáci a větrné elektrárny

ČSO zveřejňuje metodiku hodnocení záměrů výstavby větrných elektráren a současně vydává souhrnné stanovisko k této problematice.

Ke stažení: Metodika ornitologického průzkumu pro záměry výstavby větrných elektráren

ČSO nezaujímá k výstavbě větrných elektráren a priori negativní stanovisko. S vědomím hrozeb, které tato technologie přináší ptákům, však požaduje objektivní posouzení každého záměru, jehož základem je kvalitní ornitologický průzkum.

VÝCHODISKA

Větrné elektrárny mohou být pro ptáky:

  • rušivým prvkem, ke kterému se neodvažují přiblížit, využitelný prostor v krajině se pro ně zmenšuje, ptáci jsou vytěsňováni z tradičních lokalit svého výskytu,
  • migrační bariérou, které se snaží vyhnout, což zvyšuje jejich výdej energie,
  • přímým nebezpečím, které plyne z rizika kolize s lopatkami rotoru.

 

PRINCIPY HODNOCENÍ VLIVU

PRŮZKUM POSKYTUJÍCÍ DOSTATEČNÉ PODKLADY

Délka – průzkum (s minimální dobou trvání 12 měsíců) musí postihnout využívání lokality ptáky během hnízdního období, v době jarní i podzimní migrace i během zimování

Rozsah – průzkum se musí zaměřit na lokalitu záměru i na její okolí do vzdálenosti alespoň pěti kilometrů

Zaměření – průzkum se soustředí hlavně na druhy, které mohou být záměrem negativně ovlivněny, podrobněji pak na ty, které jsou významné z hlediska ochrany přírody. Musí podchytit přítomnost jednotlivých druhů a jejich vazbu na lokalitu, ale i využívání vzdušného prostoru dotčeného území

Opakovatelnost – každá část průzkumu musí být metodicky jednoznačná a opakovatelná i po realizaci záměru, což umožní srovnatelnost v rámci daného záměru i mezi různými záměry navzájem

NEPŘIJATELNOST NĚKTERÝCH ZÁMĚRŮ

V některých případech je záměr z hlediska ochrany ptáků zcela nepřijatelný – je-li situován do blízkosti hnízdišť vzácných druhů, do okolí významných shromaždišť, nocovišť nebo zimovišť ptáků, a také leží-li na jejich migračních trasách.

POVINNOST KOMPENZACÍ

V řadě případů je výstavba větrných elektráren přijatelná, i když se určité dopady na ptáky dají očekávat. Negativní vliv musí být kompenzován realizací konkrétních, jasně definovaných a vymahatelných opatření.

HODNOCENÍ KUMULACE VLIVŮ

Každý záměr musí být hodnocen nejen sám o sobě, ale je nutno brát v úvahu i další záměry v okolí s očekávatelnými dopady na ptáky.

VYHODNOCOVÁNÍ DOPADŮ

Dopad každého realizovaného záměru musí být vyhodnocen s odstupem času. Po roce, pěti a deseti letech musí být provedeno srovnání ve využívání lokality ptáky. Po uvedení větrných elektráren do provozu musí být po dobu 12 měsíců sledována míra kolizí ptáků s lopatkami rotoru. Je-li příliš vysoká, je nutné přistoupit k omezení provozu příslušných větrných elektráren.Výsledky budou sloužit také pro hodnocení dalších záměrů, neboť zpřesňují odhady rizik. Tyto podmínky je nutno včlenit do příslušných správních rozhodnutí.

AKTUÁLNOST

Poznatků o vlivu větrných elektráren na ptáky neustále přibývá. Je nutno sledovat výsledky nejnovějších výzkumů a využívat je při hodnocení konkrétních záměrů.

Tento poziční dokument byl schválen výborem ČSO 3. května 2010