Ochrana ptáků v lesích

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) a Česká společnost ornitologická (ČSO) vzájemně uzavřely 30. srpna 2007 Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Jedná se o první známou oficiální dohodu tohoto druhu mezi lesníky a ornitology v zemích EU, deklarující společný zájem a úsilí o ochranu evropsky významných druhů ptáků.
V návaznosti na tuto deklaraci jsou uzavírány konkrétní smlouvy o spolupráci, přičemž první z nich byla podepsána 5. září 2007 mezi LČR a Pobočkou ČSO na Vysočině a zabývá se ochranou odumřelých a doupných stromů v lesích.

1. Není les jako les

2. Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích

3. Dutinoví ptáci v lesích

Doupné a odumřelé stromy jsou významným biotopem nejen pro ptáky, ale i pro celou řadu dalších chráněných a ohrožených druhů. Na Vysočině od roku 2007 pravidelně podporuje státní podnik Lesy České republiky projekty na jejich ochranu. Doupné a odumřelé stromy jsou v lesních porostech vyhledávány a označovány modrými trojúhelníky. V hospodářských lesích je domluveno značení maximálně 5 stromů na hektar porostu. Takto označené stromy nebudou káceny a zůstanou v lesních porostech na dožití a k úplnému rozpadu.

Vojtěch Kodet, Pavel Pokorný, Daniel Stejskal, Ivan Kunstmüller
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině