8 Milíčovské rybníky

Milíčovské rybníky
Foto: Gabriela Uhrová

Přírodní památka Milíčovský les a rybníky chrání cenné lesní porosty a mokřadní stanoviště na jihovýchodním okraji Prahy. Část území je zároveň evropsky významnou lokalitou vyhlášenou pro ochranu tesaříka obrovského. V okolí rybníků najdeme rákosové a ostřicové porosty, významná je především podmáčená ostřicová louka a mokřadní společenstva rostlin a živočichů. Kromě řady vzácných bezobratlých, obojživelníků a plazů je lokalita hnízdištěm řady druhů vodních ptáků. Rybníky Kančík a Homolka nejsou využívány k chovu ryb a jsou z hlediska přírodních hodnot nejcennější. Rybník Vrah byl v 80. letech 20. stol. nešetrně vybagrován, zpevněn panely a je v současnosti intenzivně využíván ke sportovnímu rybolovu.

Milíčovský les byl založen jako obora s bažantnicí a v 19. stol. byl vyhlášeným loveckým revírem. V současnosti se tu nachází zachovalé, převážně listnaté porosty s duby, lípami a břízami, místy byly vysázeny smrkové monokultury. Původní lužní charakter lesa místy připomínají drobné mokřady, tůňky a potok. Hnízdí zde řada drobných pěvců, několik druhů dravců a šplhavců.

Druhy, které zde můžeme pozorovat: volavka popelavá, labuť velká, kachna divoká, kopřivka obecná, polák velký, polák chocholačka, potápka roháč, potápka malá, moták pochop, chřástal vodní, lyska černá, slípka zelenonohá, ledňáček říční, moudivláček lužní, slavík modráček.

Doporučená trasa: Přicházíme od sídliště Jižní Město k Milíčovskému dvoru. Odtud po zpevněné cestě dojdeme na hráz Milíčovského rybníka, zde zahneme doleva kolem malého rybníčku Kančík a po nezpevněné cestě dojdeme k rybníku Homolka s cennými starými duby na hrázi. Na konci hráze můžeme zahnout doleva a zajít k rybníku Vrah zkontrolovat hladinu. Vrátíme se zpět na hráz Homolky a vydáme se po cestě, která se stáčí za rybníkem doprava. Buď rybník obejdeme po druhé straně a vrátíme se na hlavní asfaltovou cestu k Milíčovskému rybníku, nebo se touláme po lesních cestách. Lesem vede mnoho nezpevněných cest a několik páteřních asfaltových komunikací, míjíme altánky, dětská hřiště a rozcestníky, takže se neztratíme. Druhou možností je nastoupit hned na konci sídliště ještě před vstupem do lesa na Naučnou stezku Milíčov, vydat se po ní doleva a následovat ji po celém okruhu kolem rybníků a lesem zase zpět do výchozího bodu.

Doporučený způsob dopravy: Hromadnou dopravou metrem do stanice Háje (konečná trasy C) nebo autobusem do zastávky Háje, případně Horčičkova. Vydáme se pěšky jihovýchodním směrem přes sídliště ulicí Opatovská, Hlavatého a K Milíčovu, která nás přivede k Milíčovskému dvoru. Autem jedeme po Brněnské E50, exit Chodov, po Opatovské přijedeme na Háje, kde můžeme využít hlídané parkoviště Opatovská.


Tipy na pozorování:

  • V hnízdním období (od května do července) můžeme na hladině a v příbřežních porostech pozorovat rodinky kachen a labutí.
  • V porostech vrb, bříz a topolů kolem rybníka Vrah hnízdívá moudivláček lužní.
  • Při pozorování labutí a kachen si všímejme kroužků na jejich nohách. Pokud se nám podaří odečíst text a čísla z kroužků, můžeme je nahlásit Kroužkovací stanici Národního muzea (stanice@nm.cz) a dozvíme se, odkud daný pták pochází.
  • Kromě vodních ptáků můžeme v okolí Milíčovských rybníků pozorovat i další druhy. Na jaře hnízdí v četných budkách sýkory, brhlíci či špačci. Můžeme je pozorovat při krmení mláďat. V lese pátrejme po datlovi – prozradí se hlavně hlasovými projevy a bubnováním. Při troše štěstí bychom mohli spatřit i v Praze vzácnou žlunu šedou.

Nejvhodnější období pro návštěvu: III. – VI.