Projekt MŽP Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR

Úpské rašeliniště se Sněžkou
Úpské rašeliniště se Sněžkou. Foto: Kamila Antošová

Mokřady, mezi které řadíme rybníky, řeky, rašeliniště a mnohá další stanoviště vázaná na vodu, patří dlouhodobě mezi nejohroženější typy přírodě blízkého prostředí. Ptáci je využívají ke hnízdění, shromažďování před a během tahu, jako migrační zastávky i jako nocoviště či zimoviště. Spolu s mokřady je proto ohrožena i řada ptačích druhů, které jsou na toto prostředí vázané. Celkově různé druhy mokřadů hostí až 29% druhového bohatství našeho ptactva.

Ochrana mokřadů jako unikátního prostředí s výskytem významné bioty mezi dlouhodobé zájmy České společnosti ornitologické. Našim hlavním cílem je zlepšení stavu hnízdišť a pohnízdních shromaždišť vodních ptáků.

Na ochranu mokřadů byl zaměřen i projekt Ministerstva životního prostředí „Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR“. Cílem projektu, jehož se účastní i Česká společnost ornitologická, je zjištění současného stavu mokřadů v Česku a zlepšení znalostí a povědomí veřejnosti o úloze a fungování mokřadů v krajině. Projekt věnuje náležitou pozornost i vybraným lidským aktivitám, které významným způsobem ovlivňují stav a funkci mokřadů a jejich existenci.

Úkolem ČSO v rámci projektu bylo zjistit současný stav a trendy ptactva mokřadů mezinárodního významu, navrhnout doporučená managementová opatření pro každou lokalitu i pro jednotlivé typy mokřadů (rybníky, říční nivy, rašeliniště). Součástí projektu byla i propagace jeho výsledků popularizační formou. Specificky na děti a mládež jsou zaměřeny prezentace pro učitele a metodické a pracovní listy.

 

Další výstupy projektu:

Komunikační strategie mokřady pro vodní a mokřadní druhy ptáků v ČR

Propagační a výukové materiály

Program sčítání hnízdních populací vodních ptáků

Vycházky ke Světovému dni mokřadů

Zpráva o stavu vybraných druhů vodních a mokřadních ptáků využívajících mokřady mezinárodního významu v České republice a doporučení pro jejich management a udržitelné využívání

Strategie ochrany vybraných mokřadních druhů ptáků v ČR


Dne 26.4.2017 se uskutečnila závěrečná konference projektu v Lichtenštejnském paláci. Pozvánka


Kromě ČSO jsou dalšími partnerskými institucemi ENKI, o.p.s., Norská agentura životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., a Beleco.

Projekt byl financován z finančního mechanizmu Evropského hospodářského společenství (EEA Grants) a významným cílem projektu bylo i prohloubení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem.

Projekt „Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR“ byl prodloužen do 30. 4. 2017. Webová stránka projektu http://pdpmokrady.cz/. Více informací o mokřadech v ČR naleznete také na stránkách mzp.cz a wetlands.cz.


Přehled tiskových zpráv k projektu:

8. 12. 2014 ČSO chce společně s MŽP a dalšími organizacemi pomoci vodním ptákům a přírodě mokřadů

2. 2. 2016 Vycházky ke Světovému dni mokřadů

Logo EHP fondyLogo MZPFinancováno z EHP a Norských fondů  2009 – 2014.

English summary

The project focuses on conservation, research and wise use of wetlands in the Czech Republic in connection with fulfilling the obligations of the Czech Republic under international environmental protection agreements. The aim of the project is to ascertain the current status of wetlands in the CR, including their area and distribution, ascertain the biodiversity of wetlands, and improve knowledge and increase public awareness about the fundamental and irreplaceable role and function of wetlands in the landscape. The project also pays due attention to certain human activities that significantly influence the status and function of wetlands and their existence, i.e., interaction between wetlands and agriculture, wetlands and mining and the mutual influence of wetlands and climate change. The project is executed through cooperation between the Beneficiary and the project partners.

The activities of the project respect priorities of the Ministry of the Environment of the Czech Republic in the field of conservation, research and sustainable use of wetlands in the Czech Republic, are relevant to the State programme of Nature and Landscape Conservation and implementation of international conventions in the field of nature protection especially Ramsar Convention on Wetlands.

The project is financially supported by EEA funds 2009 – 2014 in the framework of the programme CZ02 – Biodiversity and Ecosystem Services.