Světový den mokřadů

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva v roku 1971. Dnes má Ramsarská úmluva celkem 171 smluvních stran, tedy států, které se k ní připojily. Každá smluvní strana je povinna zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na „Seznam mokřadů mezinárodního významu“, který úmluva spravuje, a zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém území. Seznam v současné době čítá 2 331 mokřadů celého světa o celkové rozloze 210 mil ha. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od r. 1990 a na seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů. Jsou mezi nimi rybniční soustavy, říční nivy, rašeliniště a dokonce i jeden ojedinělý podzemní mokřad.

Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Jsou důležité nejen pro přírodu, ale také pro lidi, a to mnoha způsoby. Poskytují životní prostor pro rostliny a živočichy, zabezpečují jídlo a čistou vodu, chrání pobřeží, fungují jako přírodní houba proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k regulaci změny klimatu. Bohužel, mokřady jsou často vnímané jako nepotřebný a nevyužitelný prostor a proto vždy byly a naneštěstí stále jsou, terčem likvidace, zejména vysoušení a proměny na sušší zemědělskou půdu. Úbytek a degradace mokřadních biotopů má negativní vliv i na ptáky. V případě mnoha vodních a mokřadních druhů pozorujeme od 80. let minulého století významný pokles jejich počtů.

Při příležitosti Světového dne mokřadů již čtvrtým rokem připravila Česká společnost ornitologická sérii vycházek a přednášek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah. Přesvědčte se, že i v zimě stojí za to vyrazit do přírody. Vodní ptáci se seskupují na nezamrzlých vodních plochách a můžeme mezi nimi pozorovat i hosty ze severu.

Více o Světovém dni mokřadů najdete na www.worldwetlandsday.org. Stránky jsou k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině.

Letošním mottem Světového dne mokřadů je „Mokřady a biodiverzita„.

Loňským mottem bylo „Mokřady a klimatická změna“. Mottem v roce 2017 Světového dne mokřadů bylo i v ČR aktuální „Mokřady pro snižování rizik přírodních katastrof“. Dobře fungující mokřady nám pomáhají vyrovnat se s extrémními povětrnostními událostmi, jako jsou povodně či přívalové deště. Tématem Světového dne mokřadů v roku 2016 byla hodnota mokřadů pro trvale udržitelné živobytí, s cílem poukázat na to, že ochrana mokřadů a rozvoj nemusí být konfliktními. Více než miliarda lidí je závislá na mokřadech, které jim poskytují obživu prostřednictvím rybolovu, zemědělství, transportu zboží a lidí, dodávky vody, cestovního ruchu apod.

Komiks vodní banka ke stažení