5 Počernický rybník, V Pískovně, Rokytka, Suchý poldr Čihadla

V Pískovně
Foto: Gabriela Uhrová

Počernický rybník je s rozlohou 19,4 ha největším rybníkem Prahy. Nachází se v její východní části, v katastru Dolních Počernic. Zejména v oblasti přítoku jsou rozsáhlé porosty rákosu a další pobřežní vegetace. Přibližně ve středu rybníka je ostrůvek. Pobřežní a mokřadní vegetace je významná pro ptáky především jako hnízdiště i jako odpočinková zastávka na tahu a v zimním období. Bylo zde zaznamenáno hnízdění labutě velké, potápky roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada rákosního. Z protahujících jedinců můžeme pozorovat kormorána velkého nebo lžičáka pestrého. V zimě se objeví i racek bouřný, vzácnější polák kaholka či turpan hnědý. Pozoruhodný je i výskyt bahňáků – na lokalitě byly zastiženy čejky chocholaté nebo pisík obecný a kulík říční.

Počernický rybník je vybudován na potoce Rokytka. Rokytka pramení jihovýchodně od Říčan. Celková délka jejího toku činí 37,5 km, územím Prahy protéká v délce 31,5 km, a je tak nejdelším pražským tokem. Protéká řadou rybníků i chráněnými územími. Ústí do slepého ramene Vltavy u Libeňských přístavů pod Libeňským zámkem. Její tok i okolí prošlo v minulosti značnými změnami. Negativní dopad na přírodu měla regulace koryta, zejména jeho napřímení. Magistrát hl. města Prahy se snaží tyto necitlivé zásahy napravit a uvést Rokytku do stavu blízkého přirozenému vodnímu toku.

Přírodní rezervace V Pískovně zahrnuje vodní plochu zatopené pískovny a její blízké okolí. Lokalita je významným hnízdištěm a tahovou zastávkou řady druhů ptáků. Setkat se zde můžeme například s lyskami černými, slípkami zelenonohými, potápkami roháči, poláky velkými, poláky chocholačkami a dalšími. Jedná se o významné hnízdiště ledňáčka říčního na území Prahy. V minulosti zde hnízdil i bukáček malý.

Suchý poldr Čihadla vznikl v 80. letech 20. století na místě bývalého rybníka a protéká jím Rokytka, do které se zde vlévají Svépravický a Hostavický potok. Celková plocha poldru je 27 ha, jedná se tedy o největší suchý poldr v Praze. Revitalizací tohoto území v posledních 10 letech získala lokalita přírodní charakter, potokům byl navrácen původní stav koryta a v jejich okolí vzniklo mnoho tůní a drobných vodních ploch.

Druhy, které zde můžeme pozorovat: labuť velká, kopřivka obecná, čírka obecná, kachna divoká, lžičák pestrý, polák velký, polák chocholačka, polák kaholka, turpan hnědý, morčák velký, kormorán velký, volavka popelavá, potápka roháč, potápka malá, lyska černá, slípka zelenonohá, čejka chocholatá, pisík obecný, rybák obecný, racek chechtavý, racek bouřní, racek bělohlavý, ledňáček říční, rákosník zpěvný, rákosník obecný, slavík modráček středoevropský, konipas horský, konipas bílý, strnad rákosní.

Doporučená trasa: Kolem Počernického rybníka od stanice Praha-Běchovice po zámecký park (asi 2 km). Pod hrází rybníka přes zámecký park Počernického zámku podél Rokytky k lokalitě V Pískovně (kolem 1,5 km, pohyb na lokalitě asi 1 km) a od ní opět podél Rokytky přes suchý poldr Čihadla do Kyjí (asi 2 km na zastávku MHD Kyje, nebo asi 2,5 km na vlakovou stanici Praha-Kyje). Trasa vede po asfaltových i polních cestách, zpevněných i nezpevněných pěšinách i po vyvýšených dřevěných můstcích. Cyklotrasy vedou jenom na části trasy, pak, zejména v poldru Čihadla, je terén pro kola nevhodný.

Doporučený způsob dopravy: Výchozí bod trasy je stanice Praha-Běchovice (linky MHD 109, 163, 240, 250) nebo zastávka MHD U Počernického rybníka (linka 263), cílový bod trasy je zastávka MHD Kyje (linky 110, 181, 223) nebo stanice Praha-Kyje. Pro zkrácení trasy je možné využít vlakovou stanici Praha-Dolní Počernice nebo některou ze zastávek MHD v Dolních Počernicích (linky 224, 263).


Tipy na pozorování:

  • Na toku Rokytky pod hrází Počernického rybníka, kde protéká zámeckým parkem, hledejte neposedné konipasy horské.
  • Na severozápad od vodní plochy Pískovna je rybník Martiňák (Čeněk) – procházku si můžeme zpestřit i prozkoumáním jeho hladiny a břehů.
  • V zimách, kdy Počernický rybník není zamrzlý, se sem můžeme vydat pozorovat zimující druhy kachen, volavky, kormorány či zalétající racky.

Nejvhodnější období pro návštěvu: IV. – VIII.