Fauna

Hmyz

Díky rozsáhlému monitoringu z roku 2017 víme, že na Josefovských loukách žije 30 druhů vážek, několik stovek druhů brouků a 35 druhů denních motýlů. Mnohé zde pozorované druhy hmyzu patří ve zbytku republiky mezi vzácné, ubývající a ohrožené.

Klínatka rohatá je nejváženější vážkou Josefovských luk. Patří mezi celoevropsky chráněné druhy a byla pro ni vyhlášena Evropsky významná lokalita Stará Metuje. Foto: Břeněk Michálek

Obojživelníci

Hned vedle ptáků považujeme za ohromný úspěch parku i vytvoření silných populací obojživelníků v celé ČR ohrožených. Nejdramatičtější nárůst jsme sledovali u skokanů skřehotavých a čolků velkých. Za existenci parku se na jeho území dokonce „objevily“ druhy, které tu nebyly před tím zaznamenány – kuňka ohnivá, ropucha zelená a rosnička zelená.

Na Josefovských loukách evidujeme těchto 8 druhů obojživelníků:

skokan hnědý

skokan skřehotavý

ropucha obecná

ropucha zelená

rosnička zelená

kuňka ohnivá

čolek obecný

čolek velký

Ropucha zelená byla poprvé slyšena na území ptačího parku až v roce 2016. Foto: Břeněk Michálek

Rosnička zelená

Rosnička zelená dokonce začala poprvé skřehotat až v roce 2019. Foto: Filip Laštovic

Ptáci

Seznam pozorovaných ptáků ptačího parku se neustále rozrůstá. K dnešnímu dni počítáme 180 druhů viděných či slyšených ptáků. Nejvíce si vážíme tzv. cílových druhů, pro které ptačí park vytváříme. Jedná se o mokřadní ptáky – luční bahňáky, chřástaly a brodivé. Z nich tu prokazatelně hnízdí čejky chocholaté, bekasiny otavní, vodouši rudonozí, kulíci říční, chřástali vodní a velmi pravděpodobně i chřástali kropenatí. K těmto ptákům řadíme navíc jeřáby popelavé, kteří se tu pokoušeli hnízdit v roce 2016 a sovy kalouse pustovky, které tu často zimují.

Bahňáci 18 druhů tu jsou pozorováni při jarním a podzimním tahu.

Mládě čejky chocholaté při kroužkování v roce 2017. Foto: Břeněk Michálek

 

Bekasiny otavní v ptačím parku. Foto: Alice Janečková

Bekasiny otavní rády sbírají potravu na bahnitých březích hloubeného mokřadu pro bahňáky – Slavíkovského ptačníku. Foto: Alice Janečková

 

Mláďata vodouše rudonohého na Slavíkovském ptačníku. Foto: Alice Janečková

Slavíkovský ptačník je i místem, kde se vodoušům rudonohým podařilo v roce 2019 poprvé úspěšně vyhnízdit. Foto: Alice Janečková

Ostatní fauna

Mokřadní krajina patří mezi druhově nejbohatší typy prostředí v naší zemi. I Josefovské louky se pyšní velkým spektrem různých druhů živočichů. Poměrně úplné máme seznamy pouze obratlovců.

V ptačím parku bylo zjištěno 30 druhů ryb (ve Staré i Nové Metuji, kanálech a tůních), 8 druhů obojživelníků, 3 druhy plazů (ještěrka obecná, slepýš křehký a užovka obojková), 180 druhů ptáků a 36 druhů savců.

Na evidenci bezobratlých živočichů se stále pracuje.