Ota Valeš na JL

Strážce parku Ota hlásí II: „Stezka kolem parku už je průchodná i bez holin!“

Voda v Metuji konečně trochu opadla a tak opět můžeme suchou nohou kolem celého parku. Hlavně ranní pozorování ptáků v těchto dnech přináší skvělý zážitek. Čejky, kulíci i třeba jeřábi v omrzlé krajině Josefovských luk vypadají velmi dekorativně. Věříme ale, že mrazivé noci brzy pominou a ptáci se vrhnou na hnízdění. Continue reading „Strážce parku Ota hlásí II: „Stezka kolem parku už je průchodná i bez holin!““

ptáci

Ptáci obsazují svá místa na Josefovských loukách, jakoby se nic nedělo

Naštěstí problémy, které momentálně trápí náš druh, včetně rozmarů počasí, nijak nerozhodily bahňáky Ptačího parku Josefovské louky. Kulíci už jsou na ostrůvcích námi vyhloubených jezer pro ptáky, které pro ně s vervou vypleli dobrovolníci na jarní brigádě. Několik párů čejek obsadilo tradiční hnízdní plochy a dokonce stydlivé bekasiny se ukazují a chvílemi i charakteristicky zatikají, jakoby už měl začít tok. Continue reading „Ptáci obsazují svá místa na Josefovských loukách, jakoby se nic nedělo“

Břeněk přebírá cenu Adapterra Awards za JL

Poděkování a přání do nového roku ze správy ptačího parku

Břeněk přebírá cenu Adapterra Awards za JLZa Českou společnost ornitologickou převzal cenu Adapterra Awards správce ptačího parku Břeněk Michálek od bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika 4. listopadu v Praze. Foto: Archiv ČSO


Rád se v tomto případě každoročně opakuji. I tento rok byl nejlepším za historii parku! Continue reading „Poděkování a přání do nového roku ze správy ptačího parku“

Samice pratura s mládětem v rezervaci u Milovic

Pratuři přijedou na Josefovské louky 17. ledna

Dlouho očekávaný termín je potvrzen. Dva pratuři přijedou do našeho Ptačího parku Josefovské louky v pátek 17. ledna. Bližší informace k akci vám sdělíme v lednu. Pratuři spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomohou s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky. 
Continue reading „Pratuři přijedou na Josefovské louky 17. ledna“

Nové pozemky pro ptáky – zakládáme nové rezervace ČSO a rozšiřujeme Josefovské louky

Je to již třináct let, co jsme se rozhodli založit první soukromý ptačí park a zajistit tak ochranu mokřadním ptákům přímo na vlastních pozemcích ČSO. Díky stovkám dárců postupně vznikly Josefovské louky, na které se dnes můžeme dívat s opravdovou hrdostí. Děkujeme ze srdce všem, kdo rozvoj ptačího parku umožnili a podporují. S jeho zvelebováním rozhodně nekončíme – právě nyní dokončujeme jednání o dalších zásadních výkupech – máme šanci získat další skoro čtyři hektary. Už teď se také těšíme, jaký nový druh si ptačí park příští rok zvolí za svůj domov.

Exmoorští koně a čírky modré v Ptačím parku Josefovské louky. Foto: Marian Polák.

Josefovské louky nám také ukazují, že cesta, po které jsme se před třinácti lety vydali, je více než správná – na vlastních pozemcích vytvářet vhodná prostředí a aktivně zajistit ptákům ty nejlepší možné podmínky pro život. Proto jsme se již před rokem rozhodli, že společně se členy ČSO napřeme úsilí k hledání a vytváření dalších ptačích rezervací ČSO. Jsme moc rádi, že se mnozí členové aktivně zapojili – přišlo nám celkem 60 návrhů na nové rezervace. Nebylo lehké mezi nimi vybrat, ale po bedlivém posouzení a návštěvě mnoha míst jsme našli dokonce tři nové lokality, kterým se vedle „Josefovek“ chceme nadále věnovat. A některé další máme tak zvaně v šuplíku, odkud je rozhodně jednou chceme vytáhnout.

Představujeme vám všechny  ptačí rezervace ČSO, stávající i nově vznikající


Ptačí park Josefovské louky – právě jednáme o výkupu 3,7 ha!

Mapa Josefovských luk. Žlutě pozemky právě vyjednávané k výkupu.

Většině milovníků ptáků již dobře známý ptačí park se rozprostírá v nivě řeky Metuje na kraji Jaroměře. Dosud jsme vykoupili 40,7 ha luk, opravili starý zavlažovací systém a dvakrát ročně louky zaplavujeme. Vybudovali jsme mnoho menších tůní i větší vodní plochu. S managementem nám ukázkově pomáhají divocí koně a brzy přijedou i pratuři. V ptačím parku jsme doposud zaznamenali výskyt 175 druhů ptáků. Hnízdí nebo se o hnízdění pokusili např. čtyři druhy chřástalů, čírky modré, jeřábi popelaví, čejky chocholaté, bekasiny otavní nebo vodouš rudonohý. Každoročně zde pořádáme sedm akcí pro veřejnost a množství školních exkurzí. V letošním roce získal ptačí park Cenu sympatie v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší projekt adaptace na klimatickou změnu Adapterra Awards.

Na základě prospěšnosti parku pro region Město Jaroměř svolilo k prodeji jeho pozemků na území ptačího parku do vlastnictví ČSO. V současnosti jsme těsně před podpisem smlouvy o výkupu 3,7 ha pozemků v celkové ceně přibližně 870 000 Kč. Jedná se především o luční pozemky, které po zakoupení vytvoří další velký komplex ve vlastnictví ČSO, na němž budeme moci rozšířit ptačník o další velké tůně a rozšířit tak domov nejvzácnějšímu obyvateli Josefovských luk – vodouši rudonohému. Kromě toho bychom rádi získali břehový pruh Nové Metuje kolem celého parku a vybudovali zde odpočívadla s pozorovacími stěnami, která budou sloužit ke sledování ptáků i koní bez rušení.


Ptačí park Mnišské loukyprvní pozemek čeká na vykoupení!

Mnišské louky. Foto: Josef Rutterle.

V nivě řeky Ploučnice, nedaleko České Lípy, jsme našli kouzelné místo pro vznik druhé rezervace ČSO. Podmáčené louky protkané zbytky starého koryta zarůstají dřevinami. Na louky shlíží vulkanická Mnišská hora. Jednou se i tady budou pást divocí koně a prohánět čejky, vodouši a chřástalové. Již nyní na okraji lokality hnízdí jeřábi, pozorovat lze ledňáčka říčního, z bahňáků pisíka a vodouše kropenatého, dále luňáka červeného, slavíka modráčka nebo bělořita šedého na tahu. Abychom Mnišské louky mohli přeměnit na ptačí park, musíme je nejprve vlastnit. Už teď je připraven první pozemek k výkupu – majitel nám fandí, a tak prvních 2 386 m2 můžeme vykoupit za krásných 45 000 Kč. Pozemek je v současnosti zarostlý náletovými dřevinami, které ihned po zakoupení vyřežeme a kořeny odstraníme, čímž vznikne první námi vytvořená tůň na Mnišských loukách, která hned může sloužit např. bekasinám otavním.


Ptačí park Kosteliska

Kosteliska u Dubňan. Foto: Gašpar Čamlík.

Lokalita Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Jedná se o velmi dynamické  prostředí, v minulosti tu byl několikrát rybník, mokřad, nivní louka a pole, některá vyvýšená místa jsou pak kupodivu suchá a písčitá se zbytky pískomilné vegetace. V současnosti se jedná o silně podmáčenou džungli zarostlou směsí invazních druhů rostlin, která přímo volá po vhodném managementu, jako je např. kosení nebo pastva. Při správné  údržbě se může stát ukázkou příkladné péče vytvářející v současné době tolik potřebné přírodní hodnoty (a to nejen pro ptáky). Kromě podpory celkové biologické rozmanitosti budou cílovými druhy například vodouš rudonohý, čejka chocholatá, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, chřástal kropenatý,  lžičák pestrý či bukač velký.

Lokalitu bude mít v péči Jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s kanceláří ČSO. S výkupy pozemků začneme v polovině roku 2020.


Ptačí rezervace Malá Lipová

Vlha pestrá. Foto Dušan Boucný.

Malá Lipová je skutečně malá pískovna poblíž Přerova. Hlavním lákadlem jsou zde hnízdící vlhy pestré, které potřebují čas od času obnovit hnízdní stěnu. Pro úspěch celé rezervace je rozhodující přístup hlavního současného vlastníka, města Přerova, které předběžně souhlasí, případný výkup proběhne během příštího roku. Rezervace ČSO zde bude hodně vstřícná k veřejnosti, chceme vybudovat pozorovací kryty přímo u hnízdní stěny tak, abychom mohli tyto nádherné ptáky pozorovat i fotografovat z bezprostřední blízkosti a přitom je nerušili. Na přípravě i následném provozu rezervace se bude rozhodujícím dílem podílet Moravský ornitologický spolek.


DĚKUJEME ZA NEUTUCHAJÍCÍ PODPORU VŠEM, KTEŘÍ DOSUD DAROVALI NA VÝKUPY POZEMKŮ NEBO SE DAROVAT CHYSTAJÍ. S POMOCÍ ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ ČSO JSME VYKOUPILI JIŽ 40 HA POZEMKŮ PRO PTÁKY. NYNÍ MÁME ŠANCI SPOLEČNĚ POŘÍDIT PTÁKŮM NOVÉ DOMOVY NAPŘÍČ REPUBLIKOU. POMŮŽETE NÁM I TENTOKRÁT?

Ti , kdo chtějí darovat na ptačí rezervace, mohou níže využít zabezpečený portál Darujme.cz. DĚKUJEME!

David Číp vykopává traktor na JL

Na Josefkách vzniká nové bahniště pro bahňáky

V nejvýchodnější části dokončené ohrady pro pratury jsme vytvořili pomocí bagru a traktoru nové plochy strženého drnu. Okolí jsme při Zazimování parku vyčistili od náletů dřevin, které by mohly lučním bahňákům překážet, a odstranili jsme drn na dvou propojených plochách o celkové velikosti 600 m2. Hádáme, že to bude další velmi atraktivní místo pro ptáky. Pratuři zajistí jeho trvalou rozbahněnost a nezarostlé okolí.

paleni na Zazimovani JL

Všemu předcházelo vyřezání a likvidace náletů při Zazimování ptačího parku. Foto: Jan Valeš

Naše počínání sledovala dvě hejna jeřábů (celkem 36 ptáků), která několikrát přelétla nad loukami a zase se vrátila. Foto: Břeněk Michálek

Bagrovani bahnist na JL

Pro nové bahniště jsme vybrali východní kout ohrady pro pratury. Je tu dost vody a pro bahňáky nepříjemné stromy jsou daleko. Foto: Břeněk Michálek

Zapadly traktor JL

Vodou nacucané louky nejsou ideálním pracovištěm. I zdánlivě nepřemožitelný traktor podlehl záludnosti bažiny. Termíny prací jsou neúprosné. Foto: Břeněk Michálek

David Číp vykopává traktor na JL

Není jiné cesty než traktor ručně z bahna vykopat … Foto: Břeněk Michálek

Erban tahá Čípa na na JL

… a vytáhnout s pomocí dalšího traktoru. Kdyby jen jednoho! Poté co zklamala i legendární V3S byly zapřaženy 3 traktory najednou, které nakonec úspěšné byly. Děkujeme místním zemědělcům za pomoc! Foto: Břeněk Michálek

Přestřihávání pásky Živého mostu na JL

Jak už bývá zvykem, Zazimování mívá slavnostní prvek. Tentokrát jsme „obřadně“ přestříhávali pásku nové Živé lávky přes Starou Metuji, což proběhlo přesně dle regulí EU (viz. http://www.chovani.eu/prestrizeni-pasky/c948). Foto: Lukáš Novotný

Živá lávka na JL

Živá lávka je dokonalým výtvorem spolupráce bobra a člověka. Foto: Jan Valeš

Living root bridge v Indii. Foto: Břeněk Michálek

Inspirováni jsme byli živými mosty (tzv. Living root bridges) v tropickém indickém státu Meghalaya. Foto: Břeněk Michálek

 

Do ohrady ke koním ano, k praturům ne!

Dlouho avizovaný příjezd dalších kopytníků do ptačího parku je na spadnutí. Transport praturů je naplánován na první půlku prosince.  Dvě jalovice dávno vyhubeného, ale Holanďany zpětně vykříženého, pratura pomohou přírodě parku svou silou a nevybíravostí. Pro pratury je již připravená nová ohrada, která bude až do začátku jara oddělená od pastviny divokých koní.

Pozor! Ohrada s divokými koňmi je v místě za Podklasním mlýnem nově zpřístupněna pro návštěvníky parku. Při přechodu luk mezi mosty na Staré a Nové Metuji využijte speciálních úzkých branek. Zpřístupněný úsek pastviny (viz mapa) je území, kam koně chodí minimálně, ale v případě, že se s nimi potkáte, prosíme, nepřibližujte se, nepokoušejte se je krmit a držte psy na vodítku. Nescházejte z cesty a pokuste se z ohrady vyjít co nejdříve. Koně nejsou agresivní, ale při blízkém setkání se mohou chovat nepředvídatelně. Ptačí park je v současnosti z velké části zatopený vlivem nadměrného vypouštění vody z Rozkoše.

schematicka mapa ohrad a pruchodu pastvinou koni na JL

Od března do konce května po dobu řízeného zavlažování a hnízdění ptáků budou vnitřní stezky uzavřeny. Celá ohrada bude propojena v jednu a na pastvině budou dva pratuři a šestnáct koní pospolu. Prosíme, na jaře využívejte jen obvodové stezky kolem celého ptačího parku. Děkujeme.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Projekt byl dále finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

 

 

Koně a ledňáček na JL Foto: Alice Janečková

Zazimování parku již v sobotu 2. listopadu!

Máme za sebou noční výsadek dalších sedmi exmoorů! Tři z nich už se pustili do hloubeného mokřadu pro bahňáky Ptačníku, aby ho sežrali a rozdupali na jarní hnízdní sezónu. Čtyři se spojili se starousedlíky na hlavní pastvině. Přijďte se podívat a pomoci nám s dokončováním ohrad na brigádičce 2. 11. Koně jsou jen předvojem praturů. Pratuřice se už chystají na listopadový transport!

Koně a ledňáček na JL Foto: Alice Janečková

Nováčci na Ptačníku. Nepřehlédněte ledňáčka na větvi mezi exmoory. Foto: Alice Janečková, 24. 10. 2019

 

Pozvanka na Zazimovani JL