Lidé pozorující ptáky u jezera Cornino

Reportáž z členské exkurze do severní Itálie 2019

První den naší ornitologické výpravy začal tradičně „oblíbeným“ nočním přejezdem přes Rakousko na severovýchod Itálie. Velikou výhodou bylo, že exkurze nebyla úplně obsazena, takže většina účastníků měla k dispozici dvě sedadla. Vzhledem k relativně krátké vzdálenosti cesta také rychle uběhla.

Během brzké ranní přestávky kousek za italskými hranicemi se všichni nadšení ornitologové dokonale probudili, když se nad vrcholky kopců objevily siluety tří supů. Po občerstvení jsme pokračovali jižním směrem do rezervace Lago di Cornino, která se nachází jihozápadně od města Gemona del Friuli. Zde jsme si vyšli na vyhlídky kolem zmiňovaného křišťálově modrého jezera di Cornino. Viděli jsme z blízka široké říční koryto poslední neregulované alpské řeky Tagliamento.  Pro ornitology bylo nejzajímavější pozorování velkého počtu supů bělohlavých ve společnosti s několika luňáky hnědými, kteří se zdržovali v dosahu uměle vytvořeného chráněného krmiště skrytého pod blízkým skalním masivem. V této rezervaci totiž probíhá záchranný program podporující návrat těchto velkých dravců do volné přírody. Podrobnější informace o tomto záměru, místní floře a fauně bylo možné získat v nedalekém malém informačním středisku.

Po prohlídce jsme pokračovali jihozápadním směrem k deltě řeky Soči (Isonzo). Cestou jsme se zastavili při ústí jednoho z kanálů řeky Soči mokřadní oblasti rezervace Valle de Cavanata. Zde jsme z nedaleké pozorovatelny a promenády pozorovali ibisy posvátné, volavky stříbřité, rybáky černé a další. Poté jsme se přesunuli do další rezervace Foce dell’Isonzo Isola della Cona, kde nás již netrpělivě očekávala místní průvodkyně. Přijeli jsme však se zpožděním, takže jsme stihli jen vyhlídku na mokřady z velké vstupní pozorovatelny, ze které bylo možné spatřit například husice liščí, pisily čáponohé a podobné vodní ptactvo. Průvodkyně nám popovídala o historii, přírodních poměrech a zajímavostech místní flory a fauny. Doporučila nám také vhodné prohlídkové trasy. K večeru jsme dojeli na ubytování, které se nachází na pobřeží laguny di Gelado poblíž městečka Grado. Kdo měl ještě chuť, mohl po večeři vyrazit podél břehů zmiňované laguny pozorovat bahňáky.

Třetí den jsme se vrátili do rezervace Foce dell’Isonzo Isola della Cona, kde jsme prošli jeden z vyhlídkových okruhů s množstvím důmyslně krytých vyhlídkových míst a pozorovatelen, ze kterých jsme mohli nerušeně pozorovat například vodouše tmavé, bukáčky malé, volavky vlasaté, lžičáky, čírky a další druhy kachen takřka na dosah ruky. Strávili jsme zde celé dopoledne a pak se vydali na dlouhý přejezd k deltě řeky Pád (Po). Cestou k nám přistoupil místní průvodce, který s námi projel zajímavé lokality pobřeží zálivu Scardovari. Měli jsme tak možnost vidět největší rákosem porostlou oblast Itálie s množstvím plameňáků růžových, kolih, ústřičníků, kulíků zlatých a bledých a další bahňáků. Zajímavé byly také místní typické malopěstírny mušlí a menší rezervace Ca‘ Mello. Na ubytování jsme dojeli večer sice za deště, ale za krásného houkání výrečka, který se dokonale skrýval v korunách platanů a pínií.

Ráno nebylo naštěstí po dešti ani památky a tak jsme za slunného počasí vyjeli do delty Pádu. S panem průvodce jsme projeli oblast ramen Levante a Maistra. Cestou jsme u jedné vesnice zastavili na poštolky rudonohé. V rozlehlé mokřadní krajině jsme měli možnost pozorovat sedmihláska švitořivého, racky černohlavé, racky tenkozobé, rybáky malé, rybáky černozobé a další druhy. Pan průvodce měl opravdu skvělý přehled o celé oblasti a tak nás navedl do další vesnice, kde jsme na dětském hřišti mohli sledovat vrabce pokřovní, jak staví hnízdo. Přesuny autobusem nám zpříjemnil přelet sýčka, motáka lužního či dudka chocholatého. Výpravu jsme zakončili plavbou lodí po rameně Maistra. Po návratu do kempu jsme si tentokrát za teplého tichého večera mohli ještě více vychutnat koncert výrečků a několika vytrvalým ornitologům se podařilo je i spatřit.

Pátý den nás čekala další vyjížďka lodí po nedalekém jezeru Comacchio. Následovala krátká procházka podél jezera a pak dlouhý přejezd na ubytování sever do hor do městečka Moena nacházejícího se severně od Přírodního parku Paneveggio-Pale di San Martino.

Následující den byl původně v plánu výjezd lanovkou na některý z nedalekých horských hřebenů. Letos stejně jako u nás i zde v italských horách se dočkali bohaté sněhové nadílky, takže turistická střediska byla ještě mimo provoz. Dopoledne jsme nakonec strávili vycházkou po okolí Moeny, kde vyhlídky do okolní horské krajiny zpestřily kavčata žlutozobé, břehule skalní, či ořešník. Počasí se začalo pomalu zhoršovat. Cestou do sedla Přírodního parku Paneveggio-Pale di San Martino, jsme zastavili v ještě uzavřeném turistickém centru Paneveggio, kde alespoň proběhla neřízená hromadná koulovačka. Za sílícího deště s námi autobus vystoupal do sedla Passo Rolle. Zde během přestávky ti nejdychtivější ornitologové ještě naposledy vyrazili do vydatného deště a marně pátrali po pěnkaváku sněžném. Potěšení nám nakonec udělalo několik kosu horských, kteří sbírali potravu na odtátých svazích podél cest. Kvůli počasí jsme nakonec předčasně vyrazili zpět k domovu tentokrát cestou přes Brennerský průsmyk a Německo.

Myslím, že většinu účastníků italské výpravy do delt řek Soči a Pád mile překvapilo nečekané bohatství a pestrost ptačích druhů zdejších zachovaných mokřadních oblastí.

Jana a Martin Miškovští

Foto: Roman Mikuš a Katarína Slabeyová


Seznam pozorovaných druhů (162):

Labuť velká Rorýs velký
Husa velká Dudek chocholatý
Hsice nilská Vlha pestrá
Husice liščí Datel černý
Hvízdák eurasijský Krutihlav obecný
Kopřivka obecná Žluna zelená
Čírka obecná Žluna šedá
Kachna divoká Strakapoud velký
Ostralka štíhlá Poštolka obecná
Čírka modrá Poštolka rudonohá
Lžičák pestrý Ostříž lesní
Polák velký Sokol stěhovavý
Polák chocholačka Žluva hajní
Morčák velký Ťuhýk obecný
Bažant obecný Kavče žlutozobé
Kormorán velký Straka obecná
Kormorán malý Sojka obecná
Volavka popelavá Ořešník kropenatý
Volavka bílá Kavka obecná
Volavka červená Vrána černá
Volavka stříbřitá Vrána šedá
Volavka vlasatá Krkavec velký
Volavka rusohlavá Králíček ohnivý
Kvakoš noční Sýkora modřinka
Bukáček malý Sýkora koňadra
Ibis posvátný Sýkora parukářka
Ibis hnědý Sýkora uhelníček
Kolpík bílý Sýkora lužní
Plameňák růžový Sýkora babka
Potápka roháč Břehule říční
Potápka černokrká Břehule skalní
Potápka malá Vlaštovka obecná
Včelojed lesní Jiřička obecná
Luňák červený Cetie jižní
Luňák hnědý Mlynařík dlouhoocasý
Sup bělohlavý Budníček lesní
Moták pochop Budníček menší
Moták lužní Pěnice černohlavá
Krahujec obecný Pěnice slavíková
Káně lesní Pěnice bělohrdlá
Orlovec říční Cvrčilka zelená
Lyska černá Cistovník rákosníkový
Slípka zelenonohá Sedmihlásek švitořivý
Pisila čáponohá Sedmihlásek hajní
Tenkozobec opačný Rákosník obecný
Ústřičník velký Rákosník velký
Kulík bledý Brhlík lesní
Kulík zlatý Střízlík obecný
Čejka chocholatá Špaček obecný
Koliha malá Skorec vodní
Koliha velká Kos horský
Jespák bojovný Kos černý
Jespák šedý Drozd kvíčala
Jespák obecný Drozd zpěvný
Jespák malý Drozd brávník
Pisík obecný Lejsek šedý
Vodouš tmavý Červenka obecná
Vodouš šedý Slavík obecný
Vodouš bahenní Lejsek malý
Vodouš rudonohý Lejsek bělokrký
Rybák malý Lejsek černohlavý
Rybák černozobý Rehek domácí
Rybák černý Rehek zahradní
Rybák bělokřídlý Bramborníček hnědý
Rybák severní Bělořit šedý
Rybák obecný Bělořit okrový
Racek tenkozobý Pěvuška modrá
Racek chechtavý Vrabec domácí
Racek černohlavý Vrabec italský
Racek středomořský Vrabec pokřovní
Holub skalní x domácí Konipas horský
Holub doupňák Konipas luční
Holub hřivnáč Konipas bílý
Hrdlička zahradní Linduška horská
Hrdlička divoká Pěnkava obecná
Kukačka obecná Zvonek zelený
Výreček malý Křivka obecná
Sýček obecný Stehlík obecný
Kalous ušatý Zvonohlík zahradní
Lelek lesní Čížek lesní
Rorýs obecný Strnad cvrčivý