rybníkářství

Rybníkářství Pohořelice při sečení rákosin zničilo hnízda s vejci vodních ptáků

Případ, který nemá obdoby. Firma Rybníkářství Pohořelice na Pařezném rybníce na Žďársku zničila při sečení porostů všechna hnízda s vejci vodních ptáků a zřejmě usmrtila již vyvedená mláďata dravce motáka pochopa. Lokalita je přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou a patří mezi nejvýznamnější hnízdiště vodních ptáků v oblasti. Přesto, že rybáři byli upozorněni, že každý zamýšlený zásah na lokalitě musí hlásit, posekali rákosiny bez předchozího ohlášení. Případ řeší Česká inspekce životního prostředí.

Na nepovolené sečení rákosin na Pařezném rybníce přišel předseda Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině Vojtěch Kodet. „Zjistil jsem to pouze náhodou, když jsem 10. července projížděl kolem. Po zjištění, že zaměstnanci Rybníkářství Pohořelice nemají žádné povolení, jsem jako stráž přírody práce přerušil. Bohužel to již bylo ve fázi, kdy porosty byly posečené. Kolik mláďat a snůšek bylo zničeno, nelze přesně zjistit,“ vysvětluje Kodet, který zároveň působí  v Agentuře ochrany přírody a krajiny.

V tento okamžik je již většina rákosin na rybníce posečených a probíhá jejich vyklízení na břeh. Foto: Vojtěch Kodet

Pařezný rybník, který je součástí lokality Rybníky u Rudolce, patří aktuálně mezi nejvýznamnější hnízdiště vodních ptáků na Žďársku. Každý zásah v chráněném území musí být v předstihu hlášený orgánu ochrany přírody. „Firma Rybníkářství Pohořelice si Pařezný rybník a několik dalších rybníků na Vysočině nedávno pronajala. Ačkoliv byli zaměstnanci přímo v terénu upozorněni, že způsob hospodaření v tomto chráněném území, které je zároveň evropsky významnou lokalitou, musí s orgány ochrany přírody projednat, neprojednali nic,“ říká Kodet.

Pod žacím strojem zahynuli i mladí motáci pochopi

Podle zjištění Kodeta zaměstnanci Rybníkářství Pohořelice žacím strojem napáchali z ornitologického hlediska velké škody. „Zničena byla všechna hnízda vodních ptáků. Konkrétně potápky malé, labutě velké, poláka velkého, lysky černé či potápky roháče. Jediné hnízdo, které nebylo zničeno vysečením, bylo hnízdo ohroženého dravce motáka pochopa se dvěma mláďaty. Je ale pravděpodobné, že starší mláďata byla skrytá v porostech kolem hnízda a byla usmrcena při sečení. Některé druhy hnízdící v porostech po jejich vysečení lokalitu zřejmě opustily, například silně ohrožený chřástal vodní a slípka zelenonohá,“ říká Kodet, který dokumentaci k zásahu předal České inspekci životního prostředí.

Jediné hnízdo, které nebylo zcela zničeno při vysečení, bylo hnízdo motáka pochopa. Na hnízdě zůstala 2 nejmladší mláďata. Je velice pravděpodobné, že starší mláďata byla již v okolí hnízda a byla usmrcena při sečení porostů. Odhalené hnízdo se stává snadným terčem pro predátory. Foto: Vojtěch Kodet

Sečení mohlo několik týdnů počkat

S podobným případem se místní ornitologové dosud nesetkali. Stačilo pár týdnů počkat do doby, než budou mláďata vyvedená z hnízda. Posekat rákosiny nyní nebylo nutné. „Takové jednání nebudeme tolerovat a doufáme, že už se nikdy nebude opakovat. Vyzýváme veřejnost, aby v případech, kdy dochází k přímému ohrožení ptáků a dalších živočichů, kontaktovala Českou inspekci životního prostředí,“ připomíná Kodet.

Po zásahu plavalo na hladině velké množství dospělých ptáků a mláďat, kteří přišli kvůli vysečení porostů o svůj úkryt. Foto: Vojtěch Kodet

.

Aktualizace 24. 7. 2019

Na základě žádosti Rybníkářství Pohořelice, a.s., zveřejňujeme bez jakéhokoli zásahu ze strany ČSO toto jejich stanovisko:

Sdělení k vysekání tvrdých vodních porostů na rybníku Pařezném

Rybník Pařezný (k.ú. Rudolec na Vysočině) je jedním ze 14-ti rybníků, jež firma Rybníkářství Pohořelice a.s. získala do dlouhodobého pronájmu k 1.1.2019 od jejich majitele Rybářství Růžička spol. s r.o.  Při podpisu nájemní smlouvy měla být předána veškerá vodoprávní dokumentace k pronajímaným rybníkům, včetně další dokumentace ovlivňující hospodaření na pronajatých rybnících. Z dokumentace předané k pronajatým rybníkům nevyplývalo žádné omezení pro rybníkářské hospodaření z pohledu ochrany přírody nad rámec všeobecně platné legislativy. O existenci PP na Pařezném rybníku a EVL Rybníky u Rudolce (územně sem spadají rybníky Pařezný, Olšinský a Dolní Křivý) jsme jako nájemci neobdrželi ze strany jejich vlastníka a pronajímatele bohužel žádnou informaci. Na území Jihomoravského kraje obhospodařujeme více než 1400 ha rybníků a na všech rybnících hospodaříme jak v souladu s platnou legislativou České republiky, tak se snažíme hospodařit v souladu se zájmy ochrany přírody i nad rámec platné legislativy.

Celá situace a kauza vyvolaná kolem předmětného zásahu na rybníku Pařezném nás velmi mrzí, neboť naším záměrem nebylo tuto lokalitu a v ní se vyskytující živočichy nijak poškodit. V rámci celofiremního plánování údržbových prací na námi obhospodařovaných rybnících jsme bohužel opomenuli fakt, že veškeré přírodní pochody jsou na Vysočině asi o 14 dní opožděny proti přírodním podmínkám Jihomoravského kraje (kde jsme po léta zvyklí hospodařit) a tedy, že ne všechna mláďata ptáků mohou být plně vyvedena z hnízd. Podobné nedopatření se již nebude opakovat, neboť naše společnost považuje na všech rybnících za samozřejmé provádět mimo hnízdní období jakékoliv zásahy, které by mohly narušit hnízdění ptáků.

V průběhu vysekávání porostů jsme objevili hnízdo motáka pochopa se dvěma mláďaty těsně před vyvedením, hnízdo jsme žací lodí objeli a nepoškodili. Žádná další hnízda vodních ptáků s vejci nebo mláďaty jsme v průběhu prací nezaznamenali, všechna mláďata vodních ptáků byla v pohybu na vodní ploše i se svými rodiči. Ke dni 22.7.2019 jsme obdrželi informaci, že v průběhu předchozího víkendu i obě mláďata motáka pochopa zdárně vyletěla. Nyní můžeme s klidným svědomím prohlásit, že náš nešťastný zásah do tvrdých vodních porostů na rybníku Pařezný se obešel beze škod jak na rybníku, tak i ptácích tuto lokalitu obývajících.

Vysekávání tvrdých vodních porostů, zejména těch přebujelých a nadměrně zarůstajících rybniční výtopu, patří mezi běžné údržbové práce prováděné na rybnících. Nepsaným pravidlem je, že se nechává zarůst tvrdými porosty zhruba 5% katastrální plochy rybníka, zejména v jeho litorálních oblastech, což poskytne dostatečný prostor pro hnízdění vodních ptáků a neomezí zájmy hospodařícího subjektu. Navíc je litorální lem tvrdých porostů z rybníkářského pohledu žádoucí, neboť tvoří přirozenou ochranu břehů proti erosi i nežádoucím splachům.

S kauzou kolem zásahu na rybníku Pařezný bylo uveřejněno mnoho zavádějících i několik vysloveně nepravdivých informací.  A to např. : že došlo ke zničení hnízd s vejci vodních ptáků, že jsme zřejmě usmrtili již vyvedená mláďata pochopa  a nejkontroverznějším je tvrzení, že jsme byli předem přímo v terénu na nevhodnost tohoto zásahu upozorněni. Strážcem ochrany přírody i pracovníky krajského úřadu jsme byli upozorněni bohužel až po provedení zásahu. Další postup byl řešen již v souladu s vyjádřením uvedených orgánů ochrany přírody a navíc i práce na odstraňování vysekaných porostů byly přerušeny až do doby vyvedení obou mláďat motáka pochopa.

Závěrem bychom ještě jednou rádi uvedli, že se z naší strany nejednalo o úmysl poškodit biotop rybníka Pařezný, ani žádného z živočichů zde žijících a celá tato nešťastná událost byla způsobena jak nedostatkem informací ze strany pronajímatele, kdy jsme byli doslova uvedeni v omyl, že jediným chráněným územím je Přírodní památka na rybníku Olšinský, tak neznalostí místního prostředí zodpovědnými pracovníky, kteří zahájili sečení porostu před termínem bezpečného vyhnízdění všech ptačích druhů.

Rybníkářství Pohořelice, a.s.