Přímá ochrana ptačích hnízd pomáhá i zemědělcům

Praha, 16. prosince 2019. V letošním roce zaznamenali ornitologové rekordní počet minimálně 163 hnízd dravce motáka lužního chráněných před vysečením zemědělskou technikou. Vysoký počet byl způsoben zejména gradací hraboše polního, kterými se motáci přednostně živí. Zachráněno bylo i 41 hnízd čejek chocholatých, 12 hnízdišť chřástala polního nebo 3 hnízda kalouse pustovky.

Ptačích druhů, které u nás hnízdí na zemi v zemědělsky obhospodařované krajině, je zhruba 30. Bohužel část hnízd těchto druhů zničí zemědělská technika. Možností, jak ptákům pomoci, je vymapovat ohrožená hnízda nebo hnízdiště a dohodnout se zemědělci optimální způsob jejich ochrany. Ornitologové se přitom přirozeně soustřeďují zejména na druhy nejvíce ohrožené a dlouhodobě ubývající. Mezi nejčastěji chráněné ptačí druhy patří čejka chocholatá, moták lužní, moták pochop nebo chřástal polní. Naopak, letošní raritou jsou tři zachráněná hnízda severské sovy kalouse pustovky.

„Letošní hraboší gradace přispěla k tomu, že desítky párů u nás obvykle jen zimující sovy kalouse pustovky na jižní Moravě zahnízdily. Víme o několika případech, kdy bylo nutné přistoupit i k přímé ochraně,“ popisuje zemědělský specialista České společnosti ornitologické Václav Zámečník specifickou situaci způsobenou vysokými počty hrabošů.

Kalous pustovka. Foto: Thomas Drose

S gradací hrabošů souvisí i vysoké počty hnízdících motáků lužních. Podle výsledků mapování ornitologa Karla Popracha hnízdilo v Jihomoravském kraji v letošním roce minimálně 70 párů oproti 37 v loňském roce, ve Zlínském kraji 29 oproti 18 párům a v Olomouckém kraji 43 oproti 31 párům.

„Početnost motáků lužních u nás se v posledních desetiletích zvyšuje a přímá ochrana na tom má svůj významný podíl. Dominantní složkou potravy motáků jsou přitom hraboši a úspěšné hnízdění tak pomáhá i samotným zemědělcům,“ doplňuje Karel Poprach. „Není proto až tak překvapující, že nejvíce ze 163 zachráněných hnízd se nacházelo v oblastech, kde probíhala gradace hrabošů.“

Oplocenka kolem hnízda motáka lužního u obce Koněšín na VYsočině. Foto: Ivan Kunstmüller

V současné době už sice naši motáci lužní zimují ve střední a východní Africe, ale místo nich se do střední Evropy ze severu vrátili jejich příbuzní motáci piliši, kalousi pustovky nebo dřemlíci tundroví. Doplnili tak naše druhy dravců a sov, kteří se u nás zdržují celoročně. I proto je žádoucí předcházet zbytečným otravám dravců a sov a posílením ekologické stability směřovat ke krajině, ve které i bez použití rodenticidů nedochází k závažnějším škodám na zemědělských plodinách.

„Zkušenosti s biologickou ochranou prostřednictvím dravců a sov z Královéhradecka z let 1978–1994 nebo stávající model ochrany zemědělských plodin založený na podpoře sovy pálené v Izraeli dokládají, že touto cestou je dlouhodobě možné zásadně snížit škody způsobené hlodavci na zemědělských plodinách i bez nutnosti aplikovat rodenticidy,“ představuje poznatky z Čech i ze zahraničí Václav Zámečník. „I proto vítáme, že ministr zemědělství připravuje podporu pro zemědělce, kteří se rozhodnou pro biologickou ochranu vyvěšováním budek nebo umísťováním berliček na zemědělské pozemky.“

Ornitologové dále zajistili přímou ochranu 41 hnízd čejky chocholaté nebo 12 hnízdišť chřástala polního.

Hnízdo čejky chocholaté se označuje 2 bambusovými tyčemi umístěnými na řádku ve vzdálenosti 10 m od sebe s hnízdem uprostřed. Foto: Václav Zámečník

„Ideální je zapojit do monitoringu i samotné zemědělce. Zvýší se tak jejich povědomí o tom, co se na jejich pozemcích vyskytuje, a mají pak i větší zájem o případnou ochranu,“ přibližuje svoji zkušenost Václav Zámečník.

Ve skutečnosti bylo zachráněných hnízd v letošním roce ještě mnohem víc, než dokládají statistiky České společnosti ornitologické. Přibývají mapovatelé z řad veřejnosti a také roste počet zemědělců, kteří jsou všímaví a k přírodě ohleduplnější nad rámec běžné praxe. O svých záslužných činech nemají potřebu veřejně mluvit, protože je už považují za samozřejmé. I proto jim patří velký dík.

Kontakt pro další informace:

Václav Zámečník, zamecnik@birdlife.cz, 776 368 360

Poznámky pro editory:
Ochrana 41 hnízd čejek chocholatých, 43 hnízd motáků lužních a 11 hnízdišť chřástalů polních byla zajištěna v rámci projektu Ochrana ptačích hnízd ohrožených zemědělských technikou podpořeného MŽP s finančním přispěním ČSO skrze dary na stěhovavé ptáky. Ochrana dalších 114 hnízd motáků lužních byla podpořena MŽP prostřednictvím AOPK ČR, EU a SFŽP (OP ŽP), Zlínským krajem, Jihomoravským krajem a Pardubickým krajem.