Přímá ochrana hnízd čejky chocholaté v roce 2019

Čejka chocholatá patří mezi ptačí druhy, kterým se ČSO dlouhodobě věnuje. Od roku 2015 existuje zacílený dotační titul na ochranu jejích hnízdišť na orné půdě a zemědělci si k němu postupně nachází svoji cestu. V roce 2019 bylo do tohoto opatření zařazeno už 465 ha plochy 46 podniků, což dokládá postupný nárůst zájmu o podporu čejky mezi zemědělci.

Plocha zařazená do agroenvironmentálně-klimatického opatření Ochrana čejky chocholaté je do poloviny června v bezzásahovém režimu. Foto: Václav Zámečník

Bohužel minimálně další dva roky nebudou mít noví zájemci možnost do opatření vstoupit, protože v rámci stávajícího programového období, které končí v příštím roce, jsou prostředky vymezené už jen na zajištění běžících závazků a začátek nového období bude minimálně o jeden rok posunutý kvůli složitým jednáním o budoucí podobě Společné zemědělské politiky. V mezidobí (tzv. překlenovací období) bude možné jen prodloužit stávající úvazky.
Jednou z hlavních možností, jak čejkám v současné době pomoct, tak zůstává přímá ochrana hnízd. Mláďata z prvních snůšek mívají větší předpoklady pro dosažení vzletnosti, protože se líhnou z větších vajíček a do příhodnějších podmínek z pohledu nabídky potravy. Na místní úrovni může mít cílená ochrana i významnější ochranářský efekt a současně se daří touto cestou šířit osvětu mezi zemědělci. V roce 2019 se podařilo předejít destrukci 41 hnízdům zemědělskou technikou, zejména na Českobudějovicku.

Hnízdo se označuje 2 bambusovými tyčemi umístěnými na řádku ve vzdálenosti 10 m od sebe s hnízdem uprostřed. Foto: Václav Zámečník

Potěšitelný je rostoucí zájem veřejnosti o ochranu čejek – jen v letošním roce se na ČSO obrátili tři zájemci, kteří se nakonec i aktivně zapojili do mapování hnízdního výskytu včetně dohledávání ohrožených hnízd. V příštím roce bychom rádi motivovali další zájemce např. organizací společného mapování v terénu.

Mládě čejky chocholaté v porostu kukuřice. Foto: Robert Píša Zámečník

Monitoring a ochranu hnízd čejky podpořilo MŽP v rámci projektu Ochrana ptačích hnízd ohrožených zemědělských technikou.


Vznik tohoto článku finančně podpořilo MŽP v grantovém řízení. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.