Dravci a sovy – po roce znovu v Přerově

sýček
sýček

K začátku února neodmyslitelně patří každoroční setkání specialistů na dravce a sovy. I letos se 40 členů a příznivců Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při ČSO sešlo 3. února na celodenním setkání na Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově.

Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení terénní práce v předešlém roce a prezentace výsledků specialistů na jednotlivé druhy dravců a sov. Většinu konkrétních výsledků a závěrů z přednesených prezentací bude možno časem najít v elektronickém Zpravodaji SOVDS.

Ačkoliv naprostá většina přítomných netušila, že ptákem roku 2018 bude sýček obecný, rozběhla se bohatá diskuse o příčinách úbytku a možnostech ochrany této zajímavé sovy hned po prvním referátu. Bylo poukázáno na velké nebezpečí, které představují duté betonové sloupy elektrického vedení v místech výskytu sýčka. Zároveň byl představen nový bezpečný typ hnízdní budky instalovaný právě na sloupy elektrického vedení. Samozřejmě se počítá s tím, že budou nejprve zabezpečeny proti případnému smrtelnému uvěznění sýčka uvnitř sloupu.

Podobný trend v ubývání početnosti je hlášen i u sovy pálené. Ta je nyní téměř bezezbytku odkázána na pomoc člověka. Skoro celá populace hnízdí v budkách. Potěšitelné je zjištění, že přibývá párů puštíků bělavých. Stejně tak se zatím nezpomalilo šíření a zvyšování početnosti u orla mořského, i když je tento druh silně ohrožen pokládáním otrávených návnad. V loňském roce byla poprvé zaznamenána otrava karbofuranem u 2 exemplářů orla královského, jednoho z našich nejvzácnějších dravců.

Přednášejícím Václavem Hlaváčem bylo upozorněno na nově se objevující problém –  charismatický dravec jestřáb lesní versus volně chovaná domácí drůbež. Státní ochrana přírody o tomto problému ví a snaží se jej řešit. Mezi ochranářské úspěchy patří vysoká hnízdní úspěšnost  motáka lužního. Postupný nárůst početnosti na nynějších přibližně 330 párů by bez ochranářských opatření obětavých členů SOVDS nebyl myslitelný.

posluchači na setkání SOVDS v Přerově 2018
Při přednáškách se soustředěně poslouchalo… Foto: Luboš Peške
Po polední přestávce pokračoval program informací o vývoji populace orla skalního na Moravě. Vloni poprvé po 4 letech pár vynechal hnízdění a nevyvedl žádné mládě. Nadějným se jeví vznik nového páru. Obsáhlý referát Kláry Hlubocké o poslání a hlavních cílech LIFE projektu PannonEagle zaujal všechny posluchače beze zbytku. Svědčila o tom následující diskuse. A to ještě nikdo z přítomných nemohl vědět o prvním dopadeném „traviči“, jak o tom informovala o dva dny později celostátní média.
Bohatá diskuse se rozběhla i po referátu o monitoringu sov. Nakonec byla sestavena skupina, která se bude touto problematikou podrobně zabývat. Velmi zajímavá byla i další přednáška o telemetrickém sledování jihomoravských orlů královských. Více informací nejenom o orlech královských je možno nalézt na www.birdtelemetry.cz. O telemetrii se hovořilo i v dalším krátkém příspěvku. Dva známí špičkoví odborníci na dravce Luboš Peške a Dušan Rak seznámili posluchače s jimi vyvíjeným GPS/ GSM  vysílačem na sledování ptáků a zároveň s novým počítačovým programem k vyhodnocování výsledků sledování.
občerstvení na setkání SOVDS 2018
… a při poledním občerstvení s plnou pusou diskutovalo. Foto: Luboš Peške

Celodenní setkání specialistů na dravce a sovy se neslo (bez přehánění a sentimentu!) v přátelském duchu, včetně odborných diskusí, které často na jiných ornitologických akcích postrádám. Svědčí o tom i několik zpráv, které mi po skončení akce přišly do mé elektronické pošty.

Příští setkání je plánováno na sobotu 2. února 2019, tentokrát již nikoliv do Přerova, ale do Čech, nejspíše do Pardubic. To proto, aby bylo dostupnější pro členy SOVDS ze západních a severních Čech. Jelikož je před námi další hnízdní sezóna a s tím spojená zajímavá terénní práce, rádi mezi námi přivítáme další zájemce o členství ve skupině. Stačí napsat na adresu info@sovds.info

Poděkování patří vrchovatou měrou pracovníkům Ornitologické stanice v čele s Josefem Chytilem.

Tomáš Bělka