Sčítání hnízdních populací vodních ptáků

V roce 2015 jsme ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity (FŽP ČZU) znovu spustili sčítání hnízdních populací vodních ptáků, jednoduchého monitorovacího programu zaměřeného na zjištění početností u nás hnízdících druhů vodního ptactva.

Cílem sčítání hnízdních populací vodních ptáků je získat co nejvíce poznatků o hnízdním rozšíření ptactva vázaného na mokřadní biotopy a zhodnotit jeho stav, se speciálním zaměřením na mokřady mezinárodního významu, tzv. Ramsarské lokality, a lokality soustavy Natura 2000. Údaje pocházející z tohoto monitoringu budou využity při plánování celkové koncepce ochrany mokřadních druhů ptáků a jejich stanovišť i pro potřeby probíhajícího atlasového mapování.

Celkem se spolu s dobrovolníky i prostřednictvím dalších projektů do sčítání v letech 2015 a 2016 zapojilo více než 50 mapovatelů na více než 150 lokalitách (vodní nádrže i některé úseky řek) po celé republice. Z toho 45 lokalit se nachází v území Natura 2000 a 13 lokalit v rámci Ramsarských mokřadů.

Lokality sčítané v rámci programu v letech 2015 a 2016

Do sčítání se můžete zapojit i v letošním roce. Probíhá v druhé polovině května a v druhé polovině června. Pro zjišťování hnízdní úspěšnosti se provádí sčítání rodinek také v červenci. Kromě celkové početnosti se zaznamenává i poměr pohlaví, počet a věk mláďat a další charakteristiky lokality (výška vodní hladiny, procento plovoucí vegetace, negativní faktory a celkový stav lokality z hlediska vhodných podmínek pro ptáky). Přihlašování probíhá prostřednictvím stránky waterbirdmonitoring.cz. Na zapisování výsledků byl vytvořen speciální modul v rámci Faunistické databáze ČSO přístupný na naší web stránce birds.cz (ikona s potápkou černokrkou vpravo).

Všem dobrovolníkům předem děkujeme za zapojení do monitoringu a těšíme se na spolupráci při mapování! Každá další pokryta lokalita má velký smysl pro celkový obraz o vodním ptácích v České republice.

Metodické pokyny ke Sčítání hnízdních populací vodních ptáků.

Organizátoři a kontakty

Katarína Slabeyová, Česká společnost ornitologická, slabeyova@birdlife.cz, tel. 777 330 710
Petr Musil, Fakulta životního prostředí ČZU, p.musil@post.cz, 602 664 084


Sčítání hnízdních populací vodních ptáků je finančně podpořeno v rámci předem definovaného projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR, financovaného z EHP fondů 2009-2014 v rámci programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby.