Fotoreportáž z Vítání ptačího zpěvu 2017

Letošní akce na mnoha místech ovlivnilo chladné počasí – na místě konání vycházky v Stožci napadlo dokonce 20 cm sněhu! – ale o zajímavá pozorování rozhodně nebyla nouze. Mezi nejčastější témata patřil letošní pták roku datel černý a nebezpečí hrozící ptákům žijícím v blízkosti lidských obydlí.

Ornitologický program byl často doplněn i jiným tématem, na více místech byla prezentována výstava o palmovém oleji a ničení pralesů. Během ukázek kroužkování byli zaznamenáni jedinci kroužkovaní v zahraničí, i naše zpětné odchyty. Těší nás účast velkého počtu dětí, pro které mnozí organizátoři připravili různé hry a soutěže. Rekordním bylo pozorování 86 druhů ptáků na vycházce k Vrbenským rybníkům u Českých Budějovic. Co do počtu účastníků tradičně bodovaly vycházky v krkonošském Vrchlabí, kterými prošlo téměř 200 lidí!

Mezi více jak čtyřiceti pozorovanými druhy v Slavičím háji v Dolním Bousově zaujali zejména slavíci, kteří při odchytu do sítě už své kroužky měli z minulých let. Okroužkován byl zvonohlík zahradní, pěnice pokřovní, strnad obecný a sýkora koňadra. Největším zážitkem bylo pozorování kačera zrzohlávky rudozobé.
Foto: J. Bažant

Na vycházce u Hostivických rybníků účastníci viděli více než 500 ptáků 51 různých druhů. Z vodních ptáků neunikla potápka černokrká, v lese účastníky zaujalo hnízdo krkavce velkého a poblíž něj již vzletné mládě, nově se podařilo pozorovat strakapouda prostředního a lejska černohlavého.

Foto: I. Konečný


I v letošním roce proběhlo mělnické Vítání ptačího zpěvu u Vltavy v Hoříně-Mrkvici jako dvoudenní akce s možností přespat na místě ve vlastních stanech. Jako první – nepočítáme-li slavíka, který zpíval celou noc – začal zpívat ve 4:15 kos černý, kterého brzy následoval drozd zpěvný, skřivan polní a strnad obecný. Po 5 hodině již zpívalo více než 20 druhů ptáků.
Foto: L. Praus

Mezi největší zážitky procházky rozmanitými biotopy v okolí dočišťovacích nádrží Spolany v Neratovicích lze zmínit pozorování dvou samců moudivláčka lužního, páru motáků pochopů na hnízdišti, nebo zpěv několika rákosníků velkých. Na závěr akce proběhla ukázka odchytu a kroužkování ptáků, při níž si účastníci mohli zblízka prohlédnout například stehlíka obecného, sedmihláska hajního, krutihlava obecného, nebo slavíka obecného.
Foto: L. Praus

Kromě vycházky podél Libeňské obory k Soudným rybníkům čekala na téměř 50 zájemců Vítání ptačího zpěvu v Novém Strašecím i ukázka kroužkování ptáků. Při jedné ze zastávek se především děti pochlubily svými výtvory, a to výkresy zobrazující Ptáka roku 2017, datla černého. Nechyběla opět vědomostní soutěž pro děti a dospělé, při níž mohli všichni uplatnit své ornitologické znalosti.
Foto: J. Chládek

Ve Slapech nad Vltavou se do sítí chytalo už od časného rána. Hned na úvod si účastníci prohlédli samce pěnice černohlavé, rehka zahradního a budníčka lesního. Zblízka si lidé fotili tři nejmenší u nás žijící ptáčky – králíčka ohnivého, střízlíka obecného a budníčka menšího. Nejvíce pozornosti však patřilo dlaskovi tlustozobému, který zaujal svým mohutným zobákem, kterým rozlouskne i třešňovou pecku. Odchytem pěnice slavíkové s kroužkem byl potvrzen její návrat z dalekého Afrického zimoviště pod Saharou zpátky.
Foto: J. Jůzlová

Kvůli hnízdění pochopů na obvyklém místě odchytu ptáků u Vavřineckého rybníka byla trasa vycházky přeložená na opačnou stranu rybníka. I tak se do sítí chytili zajímavé druhy – slavík obecný, dlask tlustozobý, rákosník velký, pěnice slavíková i párek pěnic černohlavých. Účastníci pozorovali i rybáky obecné, rybáky černé, lžičáky pestré a krásně zblízka poláky velké a chocholačky.
Foto: Jan Křivský

Trasa v Boru u Tachova vedla přes zámecký park k Tažnému rybníku. Pozorovat se mimo jiné podařilo dudka chocholatého, jeřáby popelavé, potápku černokrkou i majestátního orla mořského.
Foto: K. Machač

V Domažlicích bylo viděno a slyšeno celkem 38 druhů ptáků, z nichž nejzajímavějšími byly čáp bílý (hnízdící v Domažlicích), rorýs obecný, strnad luční, dlask tlustozobý, čečetka zimní, vlaštovka obecná a vrána obecná. Navštíveno bylo i arboretum, kde v korunách vysokých stromů hnízdí již zmíněné vrány obecné.
Foto: Jiří Sladký

Vycházka v Holýšově vedla podél řeky Radbuzy a poté po staré betonové cestě k bývalé obci Trubce. Účastníci pozorovali celkem 46 ptačích druhů mj. motáka pochopa, rehka zahradního, pěnici hnědokřídlou, rákosníka obecného (netradičně v křoví u cesty), čejku chocholatou, čápa bílého, lejska černohlavého a konipasa lučního.

Foto: L. Schröpfer


Trasa Vítání ptačího zpěvu v Plzni vedla kolem Šídlovského rybníka, Kamenného rybníka, Seneckého rybníka, Košináře a Malého Boleveckého rybníka, přes Bílou Horu a končila na stanovišti u Pecihrádku, kde probíhaly ukázky odchytu a kroužkování. Celkem bylo pozorováno či slyšeno 31 ptačích druhů, celkem 126 jedinců, odchyceno a okroužkováno celkem 22 jedinců v 10 druzích. Ze zajímavějších druhů bylo možné vidět datla černého či hnízdícího motáka pochopa.
Foto: L. Volter

Neočekávané chladné počasí překvapilo účastníky Vítání ve Stožci na Šumavě, kde napadlo až 20 cm sněhu. Kromě pozorování ptáků bylo velkou atrakcí nalezení stopy rysa ostrovida.
Foto: Martin Lazarovič

Vycházka z Tchořovic u Blatné vedla po louce k rybníku Hořejší a do lesa „Bažantnice“ s kolonií volavek popelavých. Na rybníku Starý pod letištěm byl pozorován jespák šedý i čáp černý. Při ukázce kroužkování se podařilo chytit strakapouda velkého, cvrčilku zelenou, maličkého králíčka obecného a dokonce samečka ledňáčka říčního se švýcarským kroužkem.
Foto: Petr Pavlík

Vítání ptačího zpěvu v jihočeských Žimuticích pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ Žimutice probíhá už několik let. V rámci akce byla mimo jiné provedena ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Bylo viděno a slyšeno 39 ptáků 11 druhů.
Foto: Milena Mikesková

Během exkurze v České Lípě bylo zjištěno celkem 196 jedinců 40 druhů ptáků. Nejpočetněji byli zastoupeni rorýs obecný (40 ex.) a drozd kvíčala (20 ex.). Ze vzácných druhů byly zjištěni jeřáb popelavý, slavík obecný a luňák červený. Na konečném místě vycházky v Dubici proběhla ukázka kroužkování.
Foto: V. Ličaverová

Během vycházky v Hrubé Skále viděli účastníci 39 druhů, z nichž nejzajímavější byl krutihlav a skřivan lesní. Podařilo se objevit vytesané díry od letošního ptáka roku – datla.

Foto: Irena Vašková


Ve Velkých Hamrech zaznamenali 44 druhů ptáků. Kromě běžnějších druhů se podařilo pozorovat i vzácnější cvrčilku slavíkovou.

Foto: M. Jůna


Po vycházce Zámeckou zahradou a ukázkách kroužkování ptáků proběhly v Duchcově i soutěže s ptačí tématikou, do kterých se zapojili s dětmi i dospělí.
Foto: M. Hanzlíková

Akce v Krásné Lípě v Českém Švýcarsku se zúčastnilo 44 lidí. Celkem se podařilo zaznamenat 32 ptačích druhů v celkovém počtu 114 jedinců. Nejzajímavějšími pozorovanými druhy byli luňák červený, moták pochop a kavka obecná.
Foto R. Nagel

V Roudnici nad Labem se uskutečnila přednáška o přírodě Austrálie s diskuzí a vycházka do jarní přírody spojená s poslechem ptačího zpěvu a pozorováním ptáků.
Foto: S. Chvapil

Zájemci o pozorování ptáků z Ústí nad Labem se sešli už v 5:00 v tamní ZOO. Kromě klasického poslechu ptáků proběhla i tradiční ukázka odchytu a kroužkování. Do sítí se podařilo odchytit 18 jedinců sedmi druhů – mezi nimi i králíčka ohnivého.
Foto: V. Vrabcová

U Bohdanečského rybníka proběhla vycházka s určováním hlasů ptáků a pozorováním jednotlivých druhů, včetně ptáků na hladině. Nejzajímavějšími byli orel mořský, pět jeřábů popelavých a hnízdo moudivláčka lužního. Součásti akce byla ukázka odchytu a kroužkování ptáků a povídání o jeho významu.

Foto: F. Bárta


Akce v Heřmanově Městci byla doplněna kvízy a skautskými dovednostmi – slaňování, překonávání potoka aj. Zajímavostí bylo pozorování třepotající se poštolky, zpěv žluvy hajní nebo pozorování krutihlava.

Foto: F. Bárta


V prostoru Dolního a Horního Svitavského rybníka bylo během tří hodin zaregistrováno 53 druhů ptáků, mezi kterými byli například i orlovec říční, moták pochop, krutihlav obecný, rybák černý, kulík říční, vodouš rudonohý, pisík obecný, rehek zahradní, 25 lžičáků pestrých, čírka modrá nebo volavka bílá.

Foto: J. Mach


Vítání ptačího zpěvu v Ptačím parku Josefovské louky doprovázela i výstava o palmovém oleji a ničení pralesů. Během ukázky kroužkování ptáků se do sítí chytla i pěnice slavíková s holandským kroužkem.

Foto: Břeněk Michálek


Během Vítání na rybníce Zrcadlo v PO Rožďalovické rybníky panovalo nádherné počasí. Bylo zaznamenáno 55 druhů – mimo jiné lžičáci pestří, cvrčilky slavíkové, čejky chocholaté, moták lužní, rybáci černí, kroužkován byl slavík modráček, sýkořice vousatá i rákosníci proužkovaní. Zpět do volné přírody byla vypuštěna labuť velká, krahujec obecný a poštolka obecná.

Foto: J. Balaš


Počet pozorovaných druhů ptáku během obou akcí v Krkonoších byl jedním z nejmenších počtů v celé, už dvacetileté, historii vrchlabského Vítání – vliv chladného počasí se projevil, řada tažných druhů ještě nedoletěla. I tak se celkem zúčastnilo 191 lidí a pozorovali celkem 45 druhů ptáků.

Foto: K. Máslová


V Havlíčkově Brodě přišlo již ve 4:00 ráno 61 zájemců o ptáky. Při procházce městským parkem, po nábřeží Sázavy a blízkým okolím byly zaznamenány hlasy 41 druhů ptáků. Akce byla zakončena ukázkou kroužkování ptáků.

Foto: V. Hlaváč


Účastníci vycházky v Jihlavě se mohli zapojit i do soutěže „Synantropní ptáci – žijící v blízkosti lidských obydlí“ . Její součásti bylo i vyhledání situací na obrázku města, které představují pro ptáky nebezpečí. U Kněžského rybníka byl připravený odchyt ptáků, v odchytové síti uvízl strnad obecný, rákosník obecný a brhlík lesní.

Foto: J. Balogová


Vycházka do rezervace Niva Doubravy v Sobíňově přinesla kromě poslechu ptačích hlasů i pozorování motáka pochopa, bekasiny otavní a bramborníčka hnědého a ukázky odchytu a kroužkování ptáků, např. sojky.

Foto: H. Böhmová


Ve Světlé nad Sázavou se věnovali tématu bezpečných zastávek i nalezených opeřenců – jak je „zachraňovat – nezachraňovat“. Největší úspěch měli mlynaříci dlouhoocasí, kteří stavěli hnízdo, a mladí drozdi.

Foto: E. Bernadová


Po dvouleté přestávce se u záchranné stanice v Telči sešlo kolem 40 zájemců, kteří se společně vydali do zámeckého parku. Park se hemžil krmícími špačky, drozdy, kosy, zpívajícími pěnkavami, pěnicemi, stehlíky či zvonky. Bylo možné pozorovat lovící pár nenápadného lejska šedého, hnízdo sýkory koňadry s čerstvě vylíhlými mláďaty nebo na vodě plovoucí pár poláka chocholačky. Nechyběla ani ukázka kroužkování ptáků. A že letos se bylo na co koukat. Ve vší parádě se ukázal nádherně zbarvený samec hýla obecného.

Foto: J. Brabec


Vítání ptačího zpěvu v Adamově bylo součástí oslav Dne Země, a tak byla ornitologická část doplněná i o botanický výklad. Podařilo se odchytit brhlíka, sýkoru modřinku, pěnici černohlavou i loňského ptáka roku – červenku. Natáčela i místní televize.

Foto: M. Kazmířová


I účastníci brněnského Vítání ptačího zpěvu měli na co koukat – pozorovali celkem 54 druhů ptáků.

Foto: O. Sychra


Stejně jako v Mikulčicích, na delších přesunech se větší skupinky často rozvolní.

Foto: K. Šimeček


V ekocentru Sluňákov v Horce nad Moravou se návštěvníci dozvěděli, jak správně zabezpečit prosklené plochy. A nejen to – děti během akce zabezpečily prosklené stěny ekocentra.

Foto: M. Tošenovská


Vítání ptačího zpěvu v Habrovanech se vydařilo, sešlo se 48 účastníků. Chytili a okroužkovali 40 ptáků a zkontrolovali 23 ptačích budek.

Foto: J. Bartl


Asi 50 zájemců, převážně rodičů s dětmi a seniorů přišlo do Valašského ekocentra ČSOP ve Valašském Meziříčí. Kromě pozorování a poslouchání ptáků v přilehlém lesoparku, shlédli návštěvníci v bývalých kasárnách expozici ptačích budek, ukázky kroužkování ptáků i nahlédli do domácnosti špačků hnízdících v budce. Na závěr byla pro děti i dospělé na zahradě ekocentra připravena malá soutěžní ptačí stezka.

Foto. J. Dvorská


Stejně jako v Českém Těšíně si mohli návštěvníci zblízka prohlédnout na mnoha akcích pěnici černohlavou.

Foto: Milan Bronclík


Na májovém vítání ptačího zpěvu v krásné přírodě parku u Sanatoria Jablunkov se sešlo 90 nadšených ochránců přírody a ornitologie. Kromě povídání o ptačím zpěvu či budkách a kroužkování proběhla i ukázka slaňování, aneb jak se dostat do korun vysokých stromů k ptačím budkám.

Foto: M. Bronclík


Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům, kteří každoročně věnují velké úsilí a spoustu času přípravě zajímavých vycházek a dalších doprovodných akcí v rámci Vítání ptačího zpěvu. Nejlepší zpětnou vazbou pro nás i ostatní organizátory je jistě stále narůstající zájem a pozitivní ohlas ze strany veřejnosti. O tom svědčí i skutečnost, že i přes nepřízeň počasí v letošním hlavním termínu Vítání návštěvníci přízeň zachovali.

Ze zpráv od organizátorů jednotlivých akcí sestavily

Katarína Slabeyová a Gabriela Dobruská

Vítání ptačího zpěvu bylo podpořeno v rámci projektu Sídla bezpečná pro ptáky, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz