louky v CHKO Poodří

Reportáž z členské exkurze Poodří 2017

O víkendu 20.–21. 5. 2017 se uskutečnila naše první letošní tuzemská exkurze. Navštívili jsme nivu řeky Odry v CHKO Poodří, charakteristickou přirozeně meandrujícím tokem řeky, soustavou starých ramen a tůní s kolísavou vodní hladinou, lužními lesy, velkou výměrou aluviálních luk a s několika rybničními soustavami. Součástí programu byla i návštěva Domu přírody Poodří v Bartošovicích. Druhý den jsme se vydali na Ostravsko za ptáky na mokřady vzniklé nebo výrazně ovlivněné těžbou uhlí.zámek v Bartošovisích

Ubytováni jsme byli přímo v srdci CHKO Poodří, na zámku v obci Bartošovice.


rehabilitační stanice v Bartošovicích poštolka rudonohá

Naší první zastávkou byl Dům přírody Poodří sídlící v Bartošovicích. Součástí domu přírody je i záchranná a rehabilitační stanice. Navštívili jsme venkovní expozice živých zvířat s více než 30 druhy živočichů – zejména ptáků. Jde o trvale handicapované jedince, které nelze vypustit do přírody. Zde samec vzácné poštolky rudonohé.

rehabilitační stanice v Bartošovicích

Čáp černý si v stanici spokojeně lovil ryby v jezírku a nám vůbec nevěnoval pozornost. Později odpoledne se nám ve volné krajině podařilo pozorovat 15 přeletujících čápů bílých i jednoho čápa černého.


Bartošoviské rybníkyPo návštěvě Domu přírody Poodří jsme vyrazili do terénu. Naším prvním průvodcem byl místní znalec, ornitolog RNDr. Karel Pavelka. Jako první jsme navštívili NPR Bartošovický luh. Pozorovali jsme poláky velké, zrzohlávky rudozobé, kopřivky, čírky modré, motáky pochopy a další druhy.


Pak jsme se přesunuli do PR Kotvice u Albrechtiček. V lužním lese roste mnoho nádherných starých stromů. Na zemi kvetl i intenzivně voněl česnek medvědí.

 


rybník Kotvice

Rybník Kotvice s kolonií racků chechtavých je jedním z posledních hnízdišť potápky černokrké v ČR. Pozorovali jsme rodinky husí velkých s mláďaty, labutě, volavky popelavé, kormorány a další.

 


potápka černokrká

Potápka černokrká na hnízdě.

louky v CHKO PoodříCharakteristickým a krajinářsky velmi výrazným prvkem Poodří jsou aluviální neboli zaplavované louky, které zde tvoří jedinečný souvislý komplex o ploše více než 2 300 ha.


První den jsme ukončili překvapivým pozorováním 4 jedinců ibise hnědého. Celkově jsme pozorovali téměř 70 druhů ptáků.

 


Ibisi hnědí zblízka.


Druhý den byly naší první zastávkou Dolnosušské rybníky v minulosti využívané jako odkaliště po těžbě černého uhlí, dnes významný biotop pro užovku podplamatou. Pozorovali jsme tu pisíky obecné s mláďaty, kachny divoké s mláďaty, zpívající kukačky, rákosníky velké, ozval se i lejsek bělokrký.

 


Na první pohled mrtvá krajina haldy na odkališti Pilňok byla naopak plná života. Hnízdí zde kulíci říční – pozorovali jsme jak hnízdo, tak dospělého jedince se třemi mláďaty, krmící sýkoru koňadru v starém železničním sloupu i pár pochopů zalétajících do nedaleké rákosiny.


Volné skalní biotopy určené pro ještěrky a hmyz využívá i bělořit, kterého se nám podařilo i pozorovat. V lese přímo sousedícím s haldou je kolonie volavek popelavých.


V neděli byl naším průvodcem pan Zdeněk Polášek.

 


Zajímavou byla ukázka rekultivace banské krajiny na poklesovém jezeře Kozinec. Na umělých ostrůvcích zde hnízdí racci chechtaví i rybáci obecní. Vyvrcholením bylo jistě pozorování kameňáčka pestrého v hnízdním šatě.

 


Autorem všech fotografií je Roman Mikuš.

Děkujeme všem průvodcům i účastníkům, kteří přispěli do seznamu pozorovaných druhů. Těšíme se na setkání na některé z našich dalších exkurzí.

Katarína Slabeyová

Seznam pozorovaných druhů (99):

Labuť velká Kavka obecná
Husa velká Vrána šedá
Kopřivka obecná Krkavec velký
Kachna divoká Králíček ohnivý
Čírka modrá Moudivláček lužní
Lžičák pestrý Sýkora modřinka
Zrzohlávka rudozobá Sýkora koňadra
Polák velký Skřivan polní
Polák chocholačka Vlaštovka obecná
Morčák velký Jiřička obecná
Bažant obecný Mlynařík dlouhoocasý
Kormorán velký Budníček menší
Volavka popelavá Budníček větší
Volavka bílá Pěnice černohlavá
Čáp bílý Pěnice pokřovní
Čáp černý Pěnice hnědokřídlá
Ibis hnědý Cvrčilka říční
Potápka roháč Sedmihlásek hajní
Potápka černokrká Rákosník zpěvný
Potápka malá Rákosník obecný
Orel mořský Rákosník velký
Moták pochop Brhlík lesní
Káně lesní Střízlík obecný
Chřástal vodní Špaček obecný
Lyska černá Kos černý
Slípka zelenonohá Drozd kvíčala
Jeřáb popelavý Drozd zpěvný
Kulík říční Drozd brávník
Čejka chocholatá Lejsek šedý
Kamenáček pestrý Červenka obecná
Jespák bojovný Slavík obecný
Pisík obecný Lejsek bělokrký
Rybák černý Rehek domácí
Rybák obecný Rehek zahradní
Racek chechtavý Bělořit šedý
Racek bělohlavý Vrabec domácí
Holub skalní Vrabec polní
Holub doupňák Konipas horský
Holub hřivnáč Konipas luční
Hrdlička zahradní Konipas bílý
Kukačka obecná Pěnkava obecná
Rorýs obecný Dlask tlustozobý
Žluna zelená Hýl rudý
Strakapoud prostřední Zvonek zelený
Strakapoud velký Konopka obecná
Poštolka obecná Stehlík obecný
Žluva hajní Zvonohlík zahradní
Ťuhýk obecný Strnad obecný
Straka obecná Strnad rákosní
Sojka obecná