Volební řád ČSO

Volební řád ČSO ke stažení.

Preambule

Základní pravidla voleb výboru a kontrolní komise ČSO určují Stanovy ČSO:
§ 3 ustanovuje právo členů volit a být volen do všech orgánů ČSO, pokud člen dosáhl
18 let svého věku.

§ 5 ustanovuje, že členská schůze volí a odvolává členy výboru a členy kontrolní komise podle volebního řádu.

§ 6 ustanovuje čtyřleté volební období výboru a devět členů výboru volených členskou schůzí, přičemž způsob nominace kandidátů a způsob volby určuje volební řád.

§ 7 ustanovuje, že kontrolní komise je složena ze tří členů ČSO volených členskou schůzí, přičemž způsob nominace kandidátů a způsob volby určuje volební řád.

I. Průběh voleb výboru a kontrolní komise se řídí tímto volebním řádem:

 1. Volby jsou členskou záležitostí, za jejich včasné vyhlášení a dodržení tohoto volebního řádu zodpovídá výbor. Kancelář ČSO zajišťuje provozní podporu, např. kompletování a tisk kandidátních listin nebo sběr korespondenčních hlasů a jejich předání volební komisi.
 2. Výbor prostřednictvím kanceláře ČSO oznamuje konání voleb nejpozději 6 měsíců před plánovaným datem voleb, včetně podrobného harmonogramu (zejména termínu konání voleb a termínu uzávěrky kandidátní listiny).
 3. Návrh kandidáta může zasílat kterýkoli člen ČSO předsedovi nejpozději do 3 měsíců před konáním voleb anebo do data určeného harmonogramem (podle toho, které datum je pozdější). Návrhy kandidátů došlé po tomto datu není možné na kandidátní listinu zařadit.
 4. Po vypršení lhůty pro navrhování kandidátů předá předseda seznam kandidátů kanceláři ČSO, která ověří souhlas navržených kandidátů a sestaví kandidátní listinu. Kancelář ČSO rozešle kandidátní listinu členům nejpozději 1 měsíc před konáním voleb spolu s volebními lístky.
 5. Volí se tajnou volbou pomocí orazítkovaných volebních lístků. Každý člen dostane svůj volební lístek poštou; v kanceláři ČSO ani na volební schůzi nejsou další lístky k dispozici (vyjma písemného čestného prohlášení člena, že volební lístek neobdržel).
 6. Členové mají možnost korespondenční volby, hlasovací lístky mohou zasílat do kanceláře ČSO od chvíle, kdy je obdrží, až do data stanoveného v harmonogramu tak, aby zaslané lístky došly včas před ukončením voleb na schůzi.
 7. Na začátku volební členské schůze výbor navrhuje složení volební komise, členská schůze následně volební komisi zvolí. Volební komise je nejméně tříčlenná, nemohou v ní být kandidáti a může být max. 1 pracovník kanceláře ČSO.
 8. Volební komise oznámí čas ukončení voleb (sběru hlasovacích lístků) tak, aby stihla hlasy sečíst a oznámit výsledek voleb před koncem volební členské schůze.
 9. Výbor prostřednictvím kanceláře ČSO oznámí výsledek voleb bez zbytečného odkladu na webu a v nejbližších Spolkových zprávách.

 

II. Pro odvolání výboru nebo kontrolní komise nebo jejich jednotlivých členů platí:

 1. Návrh na odvolání kteréhokoli člena výboru, kontrolní komise nebo celého výboru nebo celé kontrolní komise může podat nejméně 10 členů nebo jedna pobočka nebo kontrolní komise (v případě návrhu na odvolání člena výboru nebo celého výboru). Návrh se podává v písemné podobě, společně se zdůvodněním předsedovi, případně řediteli ČSO, kteří s ním bezprostředně seznámí výbor a kontrolní komisi.
 2. Předseda zařadí návrh a odvolání výboru/kontrolní komise nebo jejich členů na program nejbližší členské schůze. V případě, že návrh přišel v období 14 dní před již oznámeným datem konání členské schůze, zařadí jej na program nejbližší následující členské schůze.
 3. O odvolání jednotlivých členů výboru/kontrolní komise rozhoduje členská schůze prostým hlasováním přítomných členů v případě, že by po schválení všech existujících návrhů na odvolání zůstalo alespoň šest členů výboru, resp. zůstali alespoň dva členové kontrolní komise. Pokud by schválení všech současně existujících návrhů na odvolání mohlo vést ke snížení počtu členů výboru pod šest nebo členů kontrolní komise pod 2, rozhoduje se o odvolání i korespondenčně. Hlasovací lístky obdrží v tom případě všichni členové ČSO poštou společně s pozvánkou na členskou schůzi. Pravidla pro korespondenční volbu uvedená v části I. se použijí přiměřeně.

 

Rámcový harmonogram voleb ČSO

harmonogram voleb ČSO

Tento volební řád ČSO byl schválen výborem dne 13. ledna a členskou schůzí dne 12. března 2016.