Městská zeleň – společný prostor pro lidi i ptáky

Česká společnost ornitologická se dlouhodobě věnuje ochraně ptáků v městském prostředí. V něm se potkávají jak ptáci synantropní, uvyklí společnosti lidí, tak i ptáci z volné přírody, kteří v zástavbě vyhledávají zelené plochy. Stávají se tak atraktivní součástí městské zeleně. Jak atraktivní je ale městská zeleň pro ptáky? A dalo by se v tomto směru něco změnit?

Právě těmito otázkami se zabývá projekt „Městská zeleň – společný prostor pro lidi i ptáky“ a stejnojmenná publikace, určená všem, kteří se městskou zelení profesně zabývají. „Při zakládání nebo údržbě zelených ploch je dosud rozhodující hledisko estetické a rekreační“ říká ornitolog Lukáš Viktora a dodává: „Přitom neméně významné jsou ekosystémové služby, které zeleň v urbánním prostředí poskytuje v probíhající klimatické změně“.

Důležitá je také přírodní rozmanitost městské zeleně. „Jeden starý doupný strom, to je malá Noemova archa, poskytující domov mnoha organizmům, včetně ptáků. Postupem času se však může stát bezpečnostním rizikem pro návštěvníky. Chceme proto přesvědčit správce a vlastníky, že vhodnými úpravami lze staré stromy zachovat a zároveň minimalizovat z toho plynoucí rizika“ vysvětluje Viktora.

Ale nejenom stromy jsou součástí zelených ploch, největší plochu zabírají trávníky a pro ptáky významné jsou i keřové porosty. I na ně je v praktických radách a přírodě šetrných postupech pamatováno. Zmíněna jsou i další opatření, která mohou ptákům městskou zeleň zatraktivnit. Nebo eliminovat rizika, která pro ptáky představují např. stavby v zeleni.

Publikace, která vychází pouze v elektronické podobě, je k dispozici na webových stránkách České společnosti ornitologické (www.birdlife.cz).

Bližší informace: Lukáš Viktora, viktora@birdlife.cz, tel. 777 579 542