Fotoreportáž z Vítání ptačího zpěvu 2018

Vítání ptačího zpěvu. To jsou vycházky, přednášky, ukázky kroužkování a další akce zaměřené na poznávání našich ptačích přátel. Je oslavou návratu tažných druhů z jejich zimovišť. Vítání se pořádá tradičně na jaře, kdy jsou ptáci nejaktivnější. Díky ochotě organizátorů-dobrovolníků se letos podařilo zorganizovat 140 akcí po celé České republice. Jaké byly se dozvíte v následující fotoreportáži.

Generálním sponzorem Vítání ptačího zpěvu je Meopta, tradiční výrobce špičkové optiky.


V rámci ornitologického programu Dne Země U Ptačí Svatyně 2018 v Adamově si účastníci mohli prohlédnout oba králíčky, budníčka menšího, sýkoru modřinku i uhelníčka. Z dalších pozorovaných druhů můžeme jmenovat strakapouda prostředního, lejska bělokrkého a jiné lesní druhy.

Foto: Zdeněk Musil


Počasí na akci v Boru u Tachova bylo velice pěkné, 19 účastníkům se kromě žluvy hajní, budníčka lesního, rehka zahradního a dalších druhů podařilo pozorovat i nádherného luňáka červeného.

Foto: Karel a Růža Machačovi


Již čtvrtým rokem na Velkopopovicku naslouchají ptačímu zpěvu. Letos účastníci naslouchali pěvcům i dravcům, snažili se několik druhů přilákat pomocí přehrávek (např. střízlíka a králíčka) a ti nejbystřejší měli možnost vidět „létající drahokam“, tj. ledňáčka říčního u dočišťovacích rybníků v Brtnici. Zdejší území se ledňáčkovi naštěstí líbí a přírodní park Velkopopovicko ho dokonce má ve svém znaku. S radostí jsme krom ptactva pozorovali i omladinu, která se zájmem zkoumala vše živé a věříme, že jim zájem a úcta k přírodě vydrží po celý život.
Foto: Eva Papánková

Dvacet zájemců o poznávání přírody, a zejména ptačího zpěvu, se zúčastnilo vycházky v Bzenci. Trasa vedla kromě k meandrům řeky Moravy i zajímavým a netradičním územím Národní přírodní památky Váté písky.


Poznávat ptáky se vydali i v jednom z nejsevernějších míst naší země – v Černousích u Frýdlantu. U rybníka Dubák probíhala ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

Porovnání odchyceného budníčka menšího a budníčka většího na akci v České Lípě.

Foto: Robert Kopecký


Účastníci komentované ornitologické vycházky v Dobroměřicích zaměřené na vodní ptactvo, ptáky otevřené krajiny, dravé a zpěvné ptactvo.

Jako již tradičně se účastníci Domažlického vítání ptačího zpěvu sešli v městském parku před bývalou nemocnicí. Po podání základních informacích byl představen Pták roku 2018 – sýček obecný. Poté již směřovali pochůzkou po Hanově parku, kde v korunách stromů pozorovali holuba hřivnáče a hrdličku zahradní a mohli tak dobře porovnat jejich hlasové projevy. Z vilové čtvrti byl slyšet rehek zahradní a ze skupiny vzrostlých smrků pro urbanizované prostředí ne příliš typický králíček ohnivý. Všechny zúčastněné zaujal na polovypuštěném dně rybníčku samec konipasa horského.


Na ukázce kroužkování u Dubského rybníka v Duchcově se podařilo odchytit i krásného samečka žluvy hajní.

Akce ve Frýdlantě nad Ostravicí se zúčastnilo 60 lidí. Do sítí se podařilo chytit více než 15 jedinců 8 různých ptačích druhů (žluna zelená, brhlík, kos atd.). Děti řešily různé kvízy a úkoly (najdi ptačí stopy, pera a hnízda), organizátoři vysvětlovali ptačí zpěv a ukazovali hnízda a hnízdiště ptáků a všechny odměňovali propagačními předměty ČSO a dalšími drobnostmi. Po odchytech následovala 6 km trasa, kde účastníci kromě ptáků sledovali také rostliny, savce či bezobratlé živočichy a mohli porovnat vhodné a nevhodné hospodaření v krajině, kterou procházeli. Při exkurzi viděli či slyšeli celkem 37 druhů ptáků.
Foto: Václav Tomášek

Vítání v Havlíčkově Brodě se letos konalo už po pětadvacáté! Ve čtyři hodiny ráno se v městském parku sešlo 86 zájemců o ptáky. Během tříhodinové procházky slyšeli či viděli 42 druhů ptáků. Akce byla ukončená ukázkou odchytu a kroužkování sedmi ptáků pěti druhů.


Počasí vyšlo na premiéru Vítání ptačího zpěvu v Horním Bezděkově přímo ukázkově, ptáci se ochotně ukazovali a ozývali a účastníci byli naprosto skvělí. Z pozorování stojí za zmínku hyperaktivní a bez ustání volající žluna šedá či budníček lesní a králíček ohnivý, na které se účastníci podívali díky drobné ukázce kroužkování také z blízka.

Foto: Hanka Prosečová


U Hostivických rybníků bylo rušno. Na Litovickém rybníku byly dva páry labutí – jeden hnízdil v zadní části rybníka a samec asi uprostřed rybníka hlídal, aby labutě z druhého páru u Starých Litovic nepřipluly příliš blízko k jejich hnízdu. Nad hladinou zakroužila volavka popelavá a někteří účastníci viděli i prolétajícího ledňáčka říčního. Od pozorovatelny viděli kromě poláků velkých, poláků chocholaček a kopřivek obecných také potápky černokrké, které jsou pro řadu ornitologů hlavním lákadlem Hostivických rybníků. Mezi potápkami černokrkými byl pak podrobnějším zkoumáním objeven jeden pár potápky malé.

Foto: Jiří Kučera


Na vítání ptačího zpěvu v Hrubé Skále v magickém prostředí Českého ráje pozorovali účastníci celkem 39 druhů ptáků.

Foto: Helena Vašková


Účastníci vycházky v Chebu se sešli u dřevěného mostu přes Ohři pod Chebským hradem. Prošli kolem řeky Ohře, k přehradě Skalka po naučné stezce až na Komorní Hůrku. Odtud k rybníku Amerika a do Františkových Lázní.


Na Vítání ptačího zpěvu v Jihlavě si účastníci mohli zahrát soutěž „Určete, kde hnízdí vyobrazení ptáci“. Během vycházky se předvedlo nebo ozvalo 41 druhů ptáků. Odchyt ptáků byl připravený u Kněžského rybníka, v odchytové síti uvízl čížek lesní, konipas horský, pěnice černohlavá, zvonek zelený i sýkora koňadra.


Při krásném jarním počasí bylo v Jiříkovicích zjištěno 44 druhů ptáků. Nejzajímavější bylo pozorování chocholoušů obecných v blízkosti použitého hnízda. Nejkrásnějším pozorováním byla vytrvale pózující dvojice vlh pestrých, které si mohl každý vychutnat při pohledu stativovým dalekohledem. Svým zpěvem se předvedli dva slavíci obecní.


Na Jizerce se kromě povídání o ptácích a poslouchání jejich hlasů i kroužkovalo. Z ptáků se chytili například budníček menší a větší, pěnkava obecná či sýkora uhelníček. Poté účastníci procházeli osadou až na její konec směrem k Hnojovému domu, kde si na louce zahráli hry s ptačí tématikou. Nejvíce děti zaujala hra na sýčka.

Foto: Václav Tomášek


V sále Městské knihovny v Klatovech se uskutečnila přednáška Jaro přilétá, aneb pohledy do ptačího světa. Zúčastnilo se jí 35 dospělých a 9 dětí. Obsahem prezentace bylo seznámení s běžnými i méně známými druhy ptáků na Klatovsku a možností jejich pozorování na některých lokalitách. U několika snímků ptáků byla prezentace doplněna nahrávkami ptačích hlasů z terénu.

Foto: Antonín Gibiš


V Kopřivnici se vycházky zúčastnilo 16 lidí, počasí bylo pěkné a vycházka byla příjemná.


Součástí programu Vítání ptačího zpěvu na Kozmických loukách byla kromě kroužkování ptactva i prezentace našich vodních plžů.

Foto: Jan Mayer


O akci v Krásné Lípě byl velký zájem veřejnosti, přišlo až 56 lidí. Byla prezentována kampaň Pták roku, pozorováni mj. orel mořský, moták lužní, včelojed lesní a jeřáb popelavý, odchyceno a okroužkováno 7 ptáků 6 druhů: strakapoud velký, pěnice hnědokřídlá, bramborníček hnědý, čížek lesní, sýkora modřinka, 2x sýkora koňadra.


Účastníci Vítání ptačího zpěvu v Litomyšli se prošli Nedošínským hájem. Během procházky určovali ptáky podle hlasových projevů a rovněž se podívali do světa rostlin, zejména na ploše postižené vichřicemi. Všem se moc líbili Ptačí svět a magnetky s ptákem roku 2018 – sýčkem obecným.

Foto: Lubor Urbánek


Z ukázky odchytu a kroužkování ptáků na Vítání ptačího zpěvu v Lysé nad Labem.


I v letošním roce proběhlo mělnické Vítání ptačího zpěvu u Vltavy v Hoříně-Mrkvici jako dvoudenní akce s možností přespat na místě ve vlastních stanech. Deset účastníků této možnosti využilo a mohlo si tak brzy ráno vychutnat odstupňovaný začátek zpěvu různých ptačích druhů. Jako první (nepočítáme-li slavíka a pár puštíků, kteří se ozývali celou noc) začal zpívat ve 4:15 kos černý a kukačka obecná, které brzy následoval drozd zpěvný, skřivan polní a strnad obecný. Po páté hodině již zpívalo více než 20 druhů ptáků.


V Mikulčicích proběhla již tradiční vycházka do lužních lesů v okolí NPP Slovanského (velkomoravského) hradiště spojená s určováním hlasů ptáků a ukázkou odchytu a kroužkování. Letos se zdařilo pozorování krmení u páru strakapouda prostředního, pozorování cvrčilky říční a sedmihláska hajního. V den akce probíhalo sečení místních rozsáhlých luk – takže mezi traktory lovilo min 15 čápů nejen z místní smíšené kolonie a k tomu i dravci včetně luňáka červeného.
Foto: Karel Šimeček

Na akci v Miloticích nad Bečvou se účastníkům moc líbilo odškrtávání pozorovaných druhů do předem připraveného seznamu. Pozorovali a slyšeli více jak 50 druhů ptáků, vedle slíbených hus, ledňáčků či kulíků říčních také oba druhy čápů, tři druhy lejsků či čtyři druhy pěnic.


Akce pro veřejnost v Modré u Velehradu se konala v souvislosti se Dnem země. Byla zde vernisáž fotografií a volně přístupné bloky přednášek a otevřených diskuzí na téma ochrana a výzkum ptáků. Toto se odehrávalo ve vstupní prostoru do vnitřní expozice. Za odpoledne tam prošlo jistě přes 120 lidí, tak půl na půl dospělí a děti. Provedl jsem i ukázku kroužkování a vypouštění označených ptáků.
Foto: Karel Šimeček

V Mostě zavedla vycházka účastníky lesoparkem Hrabák k rybníku Rákosák v Čepirohách, kde byla předvedena ukázka kroužkování ptáků.

Účastníci Vítání ptačího zpěvu v Mutěnicích měli letos možnost pozorovat a slyšet spoustu protahujících slavíků obecných, kolpíky bílé, volavku stříbřitou, až 13 jedinců čápa černého, protahující bahňáky včetně páru tenkozobců a více párů místních pisil čáponohých. Potěšil i dospělý racek žlutonohý, husice liščí, kvakoš noční a rákosník zpěvný.
Foto: Ondřej Ryška

Prvních 20 zájemců o poznávání ptactva dorazilo na místo srazu v Náměšti nad Oslavou už v 4:30! Na programu byl poslech a pozorování ptáků s výkladem odborníků, ukázka odchytu ptáků do sítí, či exkurze na Náměšťské rybníky za vodními ptáky.

Foto: Jan Roleček


Po desetileté odmlce proběhlo Vítání ptačího zpěvu letos opět i v Novém Bydžově. Přišlo celkem 40 lidí, a dokonce i dva účastníci, kteří se zúčastnili i v roce 2008. Celkem bylo zaznamenáno 36 ptačích druhů, z nichž největší pozornost vzbudil pár husic nilských v lukách u řeky Cidliny. Z dalších si účastníci vychutnali několik slavíků, žluvu hajní či krutihlava.

Foto: Lukáš Kadava


Poslouchání hlasu drozda na Noci slavíků v Olomouci.

Foto: J. Popelka


Pozorování kachen na hladině jezera v Olomouci-Řepčíně. Účastníci poslouchali slavíky, kukačky, žluvy… a též mnoho ptáků pozorovali. Úspěšné bylo i kroužkování – odchytlo se až 30 jedinců.

Foto: P. Zobač


Účastníci letošního Vítání ptačího zpěvu v Plzni.


64 účastníků pozorovalo v Podbřezí až 30 druhů ptáků, z nich tři byly i okroužkováni (pěnice černohlavá, králíček ohnivý, brhlík lesní). Nejvzácnějším pozorováním byli 3-4 jedinci strnada lučního, který v blízkém okolí není běžným druhem.

Foto: Petr Háp


Na Vítání ptačího zpěvu v Pohořelicích bylo sledováno 21 druhů ptáků, byla diskutována i problematika ochrany přírody.

Foto: Anna Krásová


Vítání ptačího zpěvu v Průhonicích se vydařilo, účastníků bylo víc jak 50, včetně 15 dětí. Počasí přálo, zdařila se i ukázka odchycených ptáků, asi nejvíc zaujali ledňáček a strakapoudi velcí.

Foto: Michaela Brožová


V Příšovicích v okolí Písečáků mohlo 23 účastníků pozorovat celkem 46 ptačích druhů. Zajímavým pozorováním byli morčáci velcí hledající příhodnou hnízdní dutinu a nemotorně poletující mezi větvovím. Dále všechny zaujal puštík, kterého šedivé vrány vyšťouraly z jeho úkrytu a honily ho po stromech sem a tam.

Foto: Jakub Čejka


Trasa vycházky do jarní přírody spojená s poslechem ptačího zpěvu a pozorováním ptáků v Roudnici nad Labem vedla podél toku řeky Labe do obce Židovice a zpět. Účastníci pozorovali celkem 107 jedinců 27 druhů ptáků.

Tři dni předtím se v sále městské knihovny se uskutečnila i přednáška na téma Naši zpěvní ptáci.

Foto: Stanislav Danis


V Roztokách u Prahy nejvíce potěšil krutihlav obecný – druh, který se na tomto místě podařilo chytit už potřetí.

Foto: Roman Mikuš


Vycházka v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky se uskutečnila tradičně okolo rybníku Zrcadlo. Pozorováno bylo 60 druhů ptáků, mimo jiné orel mořský, jeřáb popelavý, luňák červený, bramborníček černohlavý, husy velké 150 ex., čáp černý. Proběhla ukázka odchytu a kroužkování ptáků v rákosí, odchyceni byli rákosník proužkovaný a strnad rákosní. Zpět do volné přírody byli ze záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad vypuštěni káně lesní, jestřáb lesní a poštolka obecná.

Foto: Vladimír Šoltys


Cesta vycházky v Řevnicích vedla okolo řeky a poté přes městský park k loukám nad Řevnicemi, kde byla účastníkům předvedena ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Podařilo se odchytit mimo jiné 4 druhy pěnic a ťuhýka obecného, který se po mnoha letech vrací do těchto míst.


Na Vítání ptačího zpěvu ve Slapech zavítal i jeho pravidelný ptačí návštěvník – sameček kukačky. Skalní příznivci této akce hbitě spočítali, kolikrát se ho již zde podařilo přelstít. Věřte nebo nevěřte, na Slapech už tohoto ostříleného navrátilce z daleké Afriky společně prohlíželi třikrát. Poprvé ho okroužkovali v roce 2015 a následně kontrolovali v roce následujícím a letos. Aby kukaček nebylo málo a přinesli nám nějakou tu korunu za kukání, podařilo se odchytit ještě jednoho samce navíc.

Foto: Jana Jůzlová


Na vycházce ve Slavkově u Brna kromě vítání poslů jara a poslouchání jejich hlasů, také upozornili na všudepřítomný hlukový smog, který nám při tom mnohdy překáží.


Třetí květnovou sobotu vyrazila ze Staré Boleslavi další přírodovědná výprava z cyklu Polabské toulky přírodou. Účastníci výpravy se dozvěděli, komu z ptáků škodí nedostatek bláta a proč se neradovat z psíka mývalovitého v naší přírodě. Na blízko se seznámili se sýkorou modřinkou, slavíkem obecným i strakapoudem a na konkrétním ptačím návštěvníkovi poznali, k čemu je užitné kroužkování. Čtěte více v reportáži Veroniky Kubrichtové na www.polabsketoulky.cz/2297-2/

Foto: Veronika Janečková


Na Vítání ptačího zpěvu v pražských Stodůlkách pozorovali celkem 24 druhů ptáků na okraji sídliště. Největší úspěch měl slavík obecný, největší zajímavostí byla pěnice černohlavá úspěšně imitující drozda zpěvného. Materiály ČSO potěšily nejen mladší účastníky.

Foto: Ivan Konečný


Na akci ve Strážově bylo chyceno 10 ptáků 8 druhů, jeden opakovaně odchycený drozd zpěvný. Celkem zaznamenáno 22 druhů a při procházce nalezeno i hnízdo lindušky lesní.


Vítání ptačího zpěvu ve Světicích se neslo v duchu První máj – lásky čas v ptačí říši a bylo už tradičně určeno rodinám s dětmi. Doplnila ho ukázka kroužkování a bojovka s 10 zastaveními, kde děti plnily úkoly a vyplňovaly odpovědi do pracovních listů. Zúčastnilo se asi 30 rodin, kolem 70 lidí, z toho tak 40 dětí. Součástí letos byla i bosonohá stezka, na které si děti vyzkoušely, jaké je to našlapovat jako ptáci.

Foto: Rodinné centrum Lodička


Na vycházce u Dolního a Horního rybníka ve Svitavách bylo pozorováno 32 ptačích druhů, uskutečnila se i ukázka kroužkování ptáků. Děti se mohly zapojit do pro ně připravených soutěží.


Vítání ptačího zpěvu 2018 v Tachově

Velkou atrakcí Vítání ptačího zpěvu v Tachově byl odchyt páru skorců Martinem Liškou. Na fotografii drozd kvíčala.


Na vycházce ve Valašském Meziříčí bylo pozorováno celkem 266 ptáků od 39 druhů. Nejzajímavějšími druhy byly čáp bílý a konipas horský u hnízda.

Foto: Karel Pavelka


Ve Veselí nad Moravou proběhla již tradiční vycházka pořádaná ve spolupráci se ZO ČSOP Bílé Karpaty do místního zámeckého parku a k řece Moravě. Je to komentovaná vycházka s ukázkou literatury, přehráváním a určováním hlasů ptáků, diskuzí na téma fotografování ptáků, nebezpečných zastávek a „nezachraňování“ mláďat. Letos došlo i na téma revitalizace části parku, která má charakter lužního lesa, k níž zatím nedošlo.

Foto: Karel Šimeček


Na Vrbenských rybnících u Českých Budějovic bylo během vycházky zjištěno celkem 78 druhů ptáků, proběhla i ukázka kroužkování.

Foto: Vojtěch Kubelka


Na akci ve Vsetíně bylo celkem slyšeno a viděno 148 ptáků 25 druhů. Nejzajímavější druhy byly hýl obecný a sedmihlásek hajní. Akce se zúčastnila i redaktora Českého rozhlasu stanice Zlín, která připravila vstup do vysílání i pořad pro vysílání Radia Junior pro děti a mládež z rozhovorů s účastníky exkurze i jejím vedoucím.

Foto: Karel Pavelka


Cesta vycházky ve Všenorech vedla podél řeky, u které účastníci mimo jiné pozorovali pisíky obecné a přeletující jeřáby popelavé nebo rybáka obecného. V okolních křovinách se povedl odchyt a ukázka kroužkování slavíků obecných, pěnic, budníčků a kosů.


Velké poděkování patří organizátorům všech akcí (a mnohým spolupracujícím organizacím), kteří jsou ochotni přibližovat svět ptákům zájemcům z řad veřejnosti. Pozvánky na naše další vycházky najdete na stránkách Akce pro veřejnost.

Gabriela Dobruská a Katarína Slabeyová


Vítání ptačího zpěvu 2018 bylo podpořeno v rámci projektu Sídla bezpečná pro ptáky, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz   www.sfzp.cz