Akce pro veřejnost


Vycházky

 • půldenní akce vedená dobrovolníky
 • neformální procházka s poznáváním a povídáním si o ptácích, které cestou účastníci potkají
 • případný doprovodný program připravují organizátoři dle svých možností (např. kroužkování ptáků, hry pro děti, návštěvy záchranných stanic)
 • vycházek se může účastnit kdokoliv, ať je či není znalcem ptáků a je či není členem ČSO
 • akce nenabízí systematické učení se určování ptáků od úplných základů podle zpěvu či vzhledu, ale účastníci se dozvědí různé zajímavosti o ptácích a mohou se i aktivně ptát, co je zajímá
 • účast na vycházkách je zdarma (s výjimkou např. vstupu do placeného areálu apod.)

 

Několik typů vycházek během roku:

Zimní vycházky ke světovému dni mokřadů – přelom ledna–února, hlavní termín 2. 2., vycházky za zimujícími vodními ptáky

Vítání ptačího zpěvu – duben–květen, hlavní termín první květnová neděle, vycházky do různých typů prostředí

Festival ptactva – září–říjen, hlavní termín začátek října, vycházky nejen za migrujícími ptáky

Večerní vycházky za ptačími sousedy – červen–červenec, zaměřené na městskou avifaunu, většinou však rorýse, jiřičky a nebezpečí, jaká synantropním ptákům ve městě hrozí

Vycházky pro zrakově handicapované – zaměřené na sluchové poznávání ptáků

Další tematické vycházky, podle aktuálního programu – např. v minulosti proběhly vycházky za sýčky a dalšími sovami (když byl sýček obecný Ptákem roku), vycházky za břehulemi


Exkurze

 • jedno či vícedenní, tuzemský či zahraniční zájezd za ptáky
 • organizované cestovní kanceláří CK Primaroute ve spolupráci s ČSO
 • na akci přítomni odborní průvodci a pracovníci kanceláře ČSO, kteří zajišťují program i poznávání ptáků, ale pravidelně je na akci i více dalších účastníků, kteří znají perfektně ptáky a pomáhají ostatním s určováním druhů
 • hlavním cílem je navštívit a poznat zajímavé lokality s výskytem ptactva, často navštěvujeme chráněná ptačí území, někdy místa ohrožená plánovanými aktivitami (Vrchbělá) nebo i místa s omezeným vstupem (hnědouhelné výsypky)
 • systematicky se zde poznávání ptáků neučí, poznávání druhů se děje neformálním způsobem podle toho, jaké ptáky zrovna uvidíte
 • podle aktivity účastníků ale vždy větší znalci ptáků rádi poradí s určením ptáků a doplní i různé zajímavosti
 • exkurze, zvláště pak ty vícedenní, nabízí účastníkům větší možnost se neformálně seznámit s podobně naladěnými lidmi, se kterými si třeba pak mohou individuálně domlouvat další ornitologické výlety
 • exkurzí se mohou účastnit členové i nečlenové ČSO, avšak pro členy platí zvýhodněná cena exkurze a mají přednost v obsazování míst na exkurzi

www.birdlife.cz/exkurze


Kurz určování ptáků

 • intenzivní kurz zaměřený na určování ptáků podle hlasu i vzhledu, chování i ekologie druhů
 • kurz je určen pro úplné začátečníky i mírně pokročilé, kteří si ještě nejsou jisti s určováním všech ptačích druhů
 • kurz zahrnuje čtyři vícedenní exkurze na ornitologicky atraktivní lokality, teoretické přednášky, pravidelná domácí online cvičení, externí vycházky s více jak deseti různými lektory, ukázku kroužkování ptáků a především neustálou podporu zkušených lektorů po celou dobu trvání kurzu. Kurz probíhá vždy na jaře a trvá zhruba tři měsíce.
 • významnou část kurzu tvoří i vlastní domácí příprava a samostatné vycházky do terénu
 • přidanou hodnotou je seznámení se a navázání nových přátelství s podobně naladěnými lidmi
 • minimální věk je 15 let, pro mladší účastníky pouze za doprovodu rodinných příslušníků
 • kapacita kurzu je každoročně 25 účastníků
 • kurz je placený a je určen jak pro členy, tak nečleny ČSO

www.birdlife.cz/kurz-cso


Kurz Členové členům

 • vícedenní intenzivní kurz zaměřený na určování problematických skupin ptáků a určování ptačích druhů zejména podle hlasových projevů
 • součástí kurzu je ukázka terénních metod výzkumu složení a početnosti ptačích společenstev a rozličné teoretické přednášky vedené předními českými ornitology
 • kurz je určen pro mírně pokročilé zájemce s předchozí zkušeností v určování ptáků, kurz je tedy ideální pro absolventy Kurzu poznávání ptáků, nebo Kurzů praktické ornitologie
 • hlavním cílem kurzu je pokročilejší zájemce o ptáky seznámit s metodami výzkumu ptačích společenstev a vyzkoušet si metody využívané v hlavních programech systematického sčítání ptáků v ČR (Liniové sčítání druhů, JPSP a záznamy kompletních seznamů pozorovaných druhů)
 • terénní část každého dne probíhá v malých skupinkách pod vedením zkušených ornitologů, účastníci tak mají unikátní možnost své nejen terénní zkušenosti ihned konzultovat
 • kurz probíhá zpravidla jednou za dva roky (další kurz proběhne v roce 2021)
 • kapacita kurzu je omezená a organizátoři vybírají účastníky z předem přihlášených zájemců
 • kurz je placený a je určen pouze pro členy ČSO
 • zážitky a zkušenosti účastníků z kurzu Členové členům 2018 najdete na www.birdlife.cz/jaky-byl-kurz-clenove-clenum-2018

Víkend pro rodiny s dětmi

 • víkendový pobyt v přírodě plný her a poznání pro děti s dospělým doprovodem (rodiči, prarodiči apod.)
 • během víkendu se děti nenásilnou formou prostřednictvím her a praktických úkolů dozvědí nové informace o ptácích, jejich životě a chování
 • každý rok čeká na účastníky jiné téma, které poodhalí dětem tajuplný svět ptáků
 • je určen především pro děti ve věku 5 – 10 let, ale vítáni jsou i mladší a starší sourozenci, kteří si chtějí společně hrát a dozvědět se něco nového z ptačího světa
 • víkendu se mohou účastnit členové i nečlenové ČSO, avšak pro členy platí zvýhodněná cena a mají přednost při obsazování kapacity

 www.birdlife.cz/vikend-pro-rodiny-s-detmi


Konference, semináře, členská schůze

Celostátní ornitologická konference ČSO či konference poboček ČSO

 • ornitologické konference ČSO se konají většinou jednou za pět let
 • konference mívají své hlavní téma, se kterým je spojena většina příspěvků
 • konferencím je vlastní přátelská atmosféra, kdy se potkávají amatérští i profesionální ornitologové a milovníci ptactva z řad veřejnosti a sdílí své poznatky
 • samozřejmostí je i doprovodný program ve formě společenského večera, exkurze, sportovního odpoledne či prodeje předmětů s ornitologickou tematikou
 • konferencí se mohou účastnit jak členové i nečlenové ČSO
 • obvykle se platí konferenční poplatek

 

Semináře

 • tematicky zaměřené semináře se konají nepravidelně
 • většinou nejsou určeny pro účastníky z řad laické veřejnosti, ale pro určité skupiny zaměřené na konkrétní témata – pořádáme semináře např. pro učitele a lektory EVVO, pro zemědělce, pro pracovníky státní správy, pro studenty architektury nebo mezinárodní semináře pro koordinátory sčítacích programů a atlasů
 • jednotlivé semináře pro veřejnost na individuální témata o ptácích prozatím neorganizujeme

 

Členská schůze

 • celostátní schůze ČSO probíhá jedenkrát do roka
 • víkendová akce – samotnou schůzi v sobotu obvykle doprovází večerní program v pátek a nedělní exkurze
 • sobotní schůze zahrnuje přednášky o činnosti a programech ČSO doplněné často diskuzním panelem či odbornou přednáškou
 • nedělní exkurze má charakter neformální vycházky za ptáky okolí, občas doplněné i doprovodným programem (např. ukázka práce psa ČSO cvičeného na vyhledávání otrávených návnad v terénu v rámci projektu PannonEagle)
 • schůze i doprovodných akcí se mohou účastnit jak členové i nečlenové ČSO
 • účast je zdarma pro členy ČSO, nečlenové platí symbolický poplatek

 www.birdlife.cz/konference-a-seminare