Knihovna ČSO

ČSO spravuje a členům i nečlenům nabízí k využití odbornou ornitologickou knihovnu čítající několik tisíc knih a časopisů s ornitologickou a obecně přírodovědnou tématikou. Většina knih v knihovně je katalogizovaných, časopisy zatím na katalogizaci čekají. Tituly zahrnují jak historické ornitologické publikace, zejména z českého prostředí, tak nejnovější literaturu světové a evropské ornitologie. Knihovnu každoročně rozšiřujeme zejména o nové určovací příručky, monografie, hnízdní atlasy a metodickou literaturu.

Knihovna ČSO je umístěna v prostorách kanceláře a je přístupná v obvyklých návštěvních hodinách. Členové ČSO mohou využívat knihovnu zdarma, ostatní zájemci za roční poplatek 200 Kč. Obvyklá doba výpůjčky je jeden měsíc, případně se lze dohodnout individuálně. Historické a jinak cenné výtisky zapůjčujeme pouze k prezenčnímu studiu.

Knihovna ČSO je zapojena do celostátní sítě knihoven a nese označení (sigla) ABE192.

 

Knihovní a výpůjční řád knihovny České společnosti ornitologické

I. Všeobecná ustanovení

Knihovna České společnosti ornitologické (dále jen ČSO) je majetkem ČSO. Fondy knihovny jsou k dispozici všem členům ČSO. Každý uživatel knihovny ČSO je povinen chránit její fondy a řídit se knihovním a výpůjčním řádem knihovny ČSO. Změnu jména či bydliště je uživatel povinen ihned oznámit knihovně ČSO.

II. Knihovní řád

Knihovní fond je uložen v prostorách knihovny ČSO, která slouží zároveň jako půjčovna a čítárna. Fond spravuje knihovník ČSO. Knihovna v souladu se svými úkoly v rámci prostorových možností shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informační materiály a vytváří knihovní fond. Fond knihovny je budován jako jednotný fond tradičních informačních materiálů (knihy a časopisy), případně speciálních informačních materiálů (audiokazety, videokazety, CD-ROM apod.). Fond knihovny tvoří informační materiály týkající se ornitologie, okrajově pak dalších biologických oborů. Všichni členové ČSO mohou knihovně darovat separáty svých prací.

III. Výpůjční řád

Uživatelé mají právo půjčovat si knihy, časopisy a další informační materiály po předložení platného průkazu člena ČSO.

Výpůjčky pro členy ČSO jsou bezplatné. Roční poplatek pro zájemce o výpůjčku, kteří nejsou členy ČSO, je 200 Kč.

Půjčování některých částí fondu knihovny ČSO se vzhledem k ochraně publikací omezuje pouze na prezenční výpůjčky zvláště u:

  1. nenahraditelných dokumentů
  2. mimořádně cenných dokumentů
  3. encyklopedií, lexikonů, slovníků, atlasů a dalších děl zařazených do příruční knihovny
  4. další dokumenty podle rozhodnutí knihovníka ČSO

Výpůjční doba je čtyři týdny. Výpůjční doba může být na požádání čtenáře prodloužena, pokud publikaci nežádá další uživatel.

Jestliže uživatel nevrátí publikaci ve stanovené výpůjční době, vymáhá se jeho vrácení upomínkou. Upomíná se celkem třikrát. Druhá a třetí upomínka se zasílá doporučeně. Poté se vrácení půjčené literatury vymáhá soudní cestou.

Uživatel je povinen zaplatit knihovně náklady spojené s upomínáním. Finanční náhrada se řídí platným sazebníkem České pošty.

Při opakovaném porušování knihovního řádu může být uživateli odňato výpůjční právo rozhodnutím knihovníka ČSO. U uživatelů, kteří dlouhodobě nevracejí zapůjčené publikace, si vyhrazujeme právo jejich zveřejnění ve Zprávách ČSO a na webové stránce ČSO.

Uživatel je povinen vrátit publikaci v takovém stavu, v jakém ji převzal.

Uživatel nesmí publikaci půjčenou z knihovny ČSO půjčovat dalším osobám. Ručí za ni do té doby, než je záznam o výpůjčce vyškrtnut (resp. vymazán) z výpůjčního protokolu.

Uživatel je povinen bez odkladu nahlásit ztrátu publikace a do 30 dnů uhradit škodu ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácené a poškozené dílo. Knihovna ČSO musí požadovat nahrazení škody buď uvedením do původního stavu, tj. obstaráním náhradního výtisku stejného vydání a stejné vazby nebo jiné plnohodnotné náhrady, anebo uhrazením nákladů na pořízení nového exempláře či zhotovení jeho kopie. Uživatel je povinen uhradit všechny náklady, které knihovně ČSO v souvislosti se ztrátou vznikly.

IV. Závěrečná ustanovení

Připomínky, stížnosti a návrhy k práci knihovny ČSO je možno podávat sekretariátu ČSO.

Tento knihovní a výpůjční řád nabývá platnosti 1. 1. 2001.

V Praze 30. 10. 2000