KDY

Z Kam na ptáky

KDY

Ptáky na našem území můžeme pozorovat celoročně. Např. v lidských sídlech a v okolí vod se s nějakými ptáky setkáme téměř vždy. Většina lokalit ale má svá specifika a nejvíce ptáků na nich uvidíme pouze v určitou roční dobu.

Na jaře, v hnízdní době (od března do července)

S návratem tažných druhů nastává na jaře nejhlučnější část roku, ptáci se namlouvají, obhajují teritoria a hnízdí. Pro začátečníka, který se chce naučit rozeznávat druhy podle vzhledu a hlasu, je nejlepší vyrazit do přírody ještě v předjaří před návratem migrantů, dokud je u nás menší množství druhů a terén je lépe přehledný díky neolistěným stromům a sporé vegetaci. Na mnohých vodních plochách se ptáci během návratu ze zimovišť shromažďují na jarních tahových zastávkách, odkud pokračují dále na hnízdiště. V době vyvádění mláďat je ptáků všude plno a k pěkným pozorováním máme příležitost doslova denně.

V létě, po hnízdění (červenec, srpen, začátek září)

Po vyhnízdění se někteří ptáci shlukují do velkých hejn na tzv. pohnízdních shromaždištích. Např. kachny se v srpnu ukrývají v příbřežní vegetaci vod, kde pelichají a nemohou létat, dokud nevymění všechna velká pera. Jiní ptáci, jako např. někteří pěvci, brodiví nebo bahňáci se shlukují do hejn, ve kterých společně hledají potravu a úkryt a připravují se na cestu na zimoviště.

Na podzim, během tahu (od srpna do října)

Podzim je doba pozorování táhnoucích hejn zpět do zimovišť. Můžeme pozorovat řadu velkých ptáků, jako jsou husy, dravci nebo čápi na tahu. Bahňáci se shlukují na vypuštěných rybnících.

V zimě, během přezimování (od listopadu do února)

Na zimu k nám přilétají severské druhy ptáků, jako jsou pěnkavy jikavci, čečetky zimní či hejna havranů polních. Na zahradách na nesklizených jablkách můžeme pozorovat hejna drozdů kvíčal a v některých letech i brkoslavů severních. Na polích loví potravu dravci. Na vodních tocích a plochách zastihneme řadu druhů vodních ptáků, jako jsou morčáci malí a velcí, poláci kaholky, turpani hnědí a černí, hoholky lední nebo hoholi severní, husy polní a běločelé, potáplice lední nebo severní. Právě zima bývá dobou pozorování skutečných vzácností. Pro hodnocení raritních pozorování slouží Faunistická komise ČSO, kde najdete i seznam všech druhů zastižených na našem území.

Kalendář tipů pro pozorování ptáků v přírodě s dětmi

Leden – pátráme po stopách sov

Únor – pátráme po datlovi

Březen – učíme se ptačí hlasy hrou

Duben – naučíme se další ptačí písničky

Květen – Vítání ptačího zpěvu a Neodnášejte ptáčata!

Červen – pozorujeme mláďata potápek a kachen

Červenec – sledujeme čapí hnízda

Srpen – pozorujeme tah bahňáků

Září – sledujeme kachny, jak přepeřují

Říjen – vydáme se na Festival ptactva

Listopad – vydáme se za severskými hosty

Prosinec – pozorujeme ptáky na krmítku


Lokality, kam jet zejména na jaře

Rybník Amerika u Františkových lázní

Lesy a pastviny nad Zbečnem na Křivoklátsku

Niva Nemanického potoka v Českém lese

Velký a Malý Tisý na Třeboňsku

Velký Blaník v CHKO Blaník

Bývalý vojenský újezd Milovice-Mladá

osada Jizerka v Jizerských horách

Pančavská louka v Krkonoších

Broumovské stěny

Bohdanečský rybník na Pardubicku

Meandry řeky Svratky u Milov

Čerňava v Hostýnských vrších

Bartošovické rybníky u Nového Jičína

Bzenecká Doubrava

Bezručovo údolí

V Pískovně

Padrťské rybníky v Brdech

Načeratický kopec

Údolím Bystřice

Racák u Ústí nad Labem

Údolí Jizery a Kamenice

Lokality, kam jet zejména v létě

Pančavská louka v Krkonoších

Náměšťská obora

Bzenecká Doubrava

Bohdanečský rybník na Pardubicku


Lokality, kam jet zejména na podzim

Rybník Amerika u Františkových lázní

Rybník Dehtář u Českých Budějovic

Velký a Malý Tisý na Třeboňsku

Broumovské stěny

Bohdanečský rybník na Pardubicku

Tovačovské rybníky a jezera

Nový rybník u Líní

Racák u Ústí nad Labem

Hlučínská štěrkopískovna

Lokality, kam jet zejména v zimě

Vodní nádrž Nechranice

Rybník Dehtář u Českých Budějovic

Vodní dílo Nové Mlýny

Chomoutovské jezero u Olomouce

Údolím Bystřice

Hlučínská štěrkopískovna

Denní doba

Ráno nebo navečer - to jsou ptáci nejvíce aktivní, kolem poledne si raději dejme pauzu. V hnízdní době se začínají hned s rozedněním ozývat samci pěvců. Nejdříve uslyšíme skřivany polní, a to ještě za tmy. Následují rehci a červenky. K ránu se přidávají kosi, drozdi, sýkory a pěnice. Za světla pak zpívají i pěnkavy, zvonci nebo špačci. Nejhlasitější koncert probíhá od východu slunce přibližně do 11 hodin dopoledne. Odpoledne se ptáci opět rozezpívají a navečer dosahují druhého vrcholu intenzity zpěvu, skončí až se setměním.

S rozedněním můžeme také pozorovat rozlety zimujících husí z vodní hladiny Novomlýnských nádrží za potravou na okolní pole.

Za pozdních jarních a letních večerů a nocí můžeme být svědky toku bekasiny otavní nebo charakteristického skřípavého toku chřástala polního (např. v nivě Nemanického potoka nebo u meandrů řeky Svratky).

Na houkání sov si většinou musíme počkat několik minut (kulíšek nejmenší) až hodin (puštík obecný) po setmění. Za sovími hlasy se můžeme vydat např. na Jizerku, do Broumovských stěn nebo do Hostýnských vrchů.

Hluboko v noci pak také na jaře a v brzkém létě zaslechneme zpěv slavíka obecného (třeba v bývalém vojenském prostoru Milovice –Mladá) a na příhodných místech (např. Bzenecká Doubrava) vrčení lelka lesního nebo zpěv skřivana lesního.