Kancelář

ŘEDITEL KANCELÁŘE ČSO

 

Mgr. Zdeněk Vermouzek
verm@birdlife.cz, 773 380 285
ředitel

 

Mojí pracovní náplní je řízení práce kanceláře, zajišťování financí i kontrola, zda projekty přinášejí očekávané výsledky. Věnuji se i Jednotnému programu sčítání ptáků, pronásledování ptáků v programu Volná křídla a faunistické databázi. Za svoji práci i práci celé kanceláře jsem zodpovědný výboru ČSO.

ODDĚLENÍ PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ A DRUHOVÉ OCHRANY

 

Mgr. Lucie Hošková, vedoucí oddělení
hoskova@birdlife.cz, 602 972 368
zástupkyně ředitele, rozvoj organizace, fundraising

 

V ČSO se věnuji vyhledávání a zajišťování finančních zdrojů, komunikaci se sponzory a péči o dárce. Částečně se zabývám i prezentací ČSO (příprava akcí, organizace konferencí).

 

 

Věra Sychrová
sychrova@birdlife.cz, 774 920 725
komunikace s veřejností a médii

 
 

 

 

Mám na starosti zajištění externí komunikace ČSO. Píši tiskové zprávy a články pro média a spravuji webové stránky a účty ČSO na sociálních sítích. Také zodpovídám dotazy novinářů i veřejnosti, spolupracuji na přípravě tiskovin a dalších informačních materiálů a účastním se přípravy akcí pro veřejnost.“

 

 

Ing. Martina Jandová
jandova@birdlife.cz, 774 447 138
péče o členy

 

„Za kolegyni Ditu Hořákovou jsem nastoupila jako administrativní pracovník pro členský servis. Pečuji o nové i stávající členy (zpracovávám přihlášky, vyřizuji darované členství, zodpovídám dotazy apod.). Kromě jiného rovněž koordinuji práci dobrovolníků a jejich zapojení do činnosti ČSO.“

 

Mgr. Dita Hořáková
horakova@birdlife.cz
členský servis, propagace

V současné době na mateřské dovolené.

 

 

Mgr. Gabriela Dobruská
dobruska@birdlife.cz
osvěta a vzdělávání

 

„V ČSO se zabývám osvětou a vzděláváním. Koordinuji programy Jaro ožívá a Rorýsí školy, propaguji je a zajišťuji komunikaci se školami i jednotlivci. Organizuji rovněž víkendy pro rodiny s dětmi a další akce.“

 

 

 Mgr. Lukáš Viktora
viktora@birdlife.cz, 777 579 542
ochrana ptáků v zástavbě

 

V ČSO se věnuji ochraně druhů se zaměřením na řešení konfliktů člověk–pták, především na ochranu synantropních ptáků (rorýs, jiřička a další) při stavebních úpravách budov, na ochranu ptáků před kolizemi s transparentními plochami a s venkovním vedením vysokého a velmi vysokého napětí.

 

Mgr. Evžen Tošenovský
tosenovsky@birdlife.cz, 723 901 700
ochrana synantropních ptáků a netopýrů

 

V rámci střední a severní Moravy pomáhám na částečný úvazek s některými aktivitami ČSO. Především realizuji zoologické průzkumy při zateplování budov, při kácení dřevin a při dalších zásazích, které mohou ohrožovat ptáky a netopýry ve městech. Působím zde také jako odborný konzultant a pomáhám i s organizací regionálních propagačních akcí, seminářů a s výukou na školách.

ODDĚLENÍ OCHRANY PROSTŘEDÍ

Vedoucí oddělení

 

Mgr. Zdeněk Vermouzek, vedoucí oddělení

ředitel kanceláře ČSO

verm@birdlife.cz, 773 380 285

 

 

 

Ing. Václav Zámečník
zamecnik@birdlife.cz
zemědělství a rozvoj venkova

 

Hlavní náplní mé práce zemědělského koordinátora je ochrana ptáků v rámci zemědělské politiky České republiky, což zejména zahrnuje zpracování návrhů nových agroenvironmentálních opatření, vyhodnocení přínosu stávajících titulů a propagaci možností ochrany mezi zemědělci a odbornou i laickou veřejností.

 

Mgr. Břeněk Michálek
michalek@birdlife.cz
správce Ptačího parku Josefovské louky

 

Pracuji na částečný úvazek na všem kolem Ptačího parku Josefovské louky – od jednání s vlastníky pozemků a zajišťování administrativy, přes výukové programy pro školy až po kosení trávy a další praktickou údržbu.

 

Mgr. Katarína Slabeyová
slabeyova@birdlife.cz
ochrana mokřadů, exkurze, prodej, správa webu, koordinace kampaní

V ČSO se zabývám výzkumem a ochranou vodních ptáků a mokřadů. Náplní mé práce je organizace monitoringu, vyhodnocování dat, komunikace s různými zájmovými skupinami, práce s veřejností a tvorba propagačních a publikačních výstupů.

 

 

Klára Hlubocká
hlubocka@birdlife.cz
psovod projektu PannonEagle Life

 

V ČSO pracuji jako psovod pro vyhledávání kadaverů ilegálně zabitých ptáků a otrávených návnad. Při vyšetřování pronásledování ptáků spolupracuji s policií a dalšími odpovědnými orgány.

 

Vanill Jack by Libami (Viky)
pracovní pes v projektu PannonEagle Life

 

 

Jsem Chesapeake Bay retriever a jsem profesionální ornitologický pes. Hledám otrávené návnady a uhynulé živočichy.

 

Martin Šálek, Ph.D.
salek@birdlife.cz
koordinátor projektu ATHENE, ochrana sýčků, výzkum a ochrana zemědělské krajiny

 

V ČSO a Ústavu biologie obratlovců AVČR se zejména věnuji výzkumu a aplikované ochraně biodiverzity. Hlavní mojí pracovní náplní je terénní ochrana sýčků a hledání vhodných opatření pro efektivní ochranu biodiverzity zemědělské krajiny, zejména ptáků.

 

Mgr. Miroslav Bažant
bazant@birdlife.cz
terénní pracovník projektu ATHENE, ochrana sýčků

 

Mojí prací v ČSO je podporovat sýčky v jejich jádrové populaci v severních Čechách a osvětová činnost s tím spojená. Pomáhám sýčkům zajišťovat vhodné podmínky k životu i zlepšovat jejich bezpečnost vyvěšováním bezpečných budek k hnízdění, odstraňováním antropogenních pastí v okolí jejich hnízdišť a domlouváním potřebné údržby zemědělských pozemků v okolí.

 

Zbyněk Janoška
janoska@birdlife.cz
programování (webové aplikace, avif)

 

Hlavní náplní mojí práce je údržba a vývoj databázových aplikací ČSO. Kromě toho mám na starosti i program Bezpečné zastávky.

ODDĚLENÍ MEZINÁRODNÍHO MONITORINGU A VÝZKUMU

 

RNDr. Alena Klvaňová, Ph.D., vedoucí oddělení
klvanova@birdlife.cz
vedoucí projektu „Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků“ a šéfredaktorka časopisu Ptačí svět

 
 

V ČSO pracuji v projektu Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků. Podílím se také na přípravě Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Evropy. Současně se starám o publikace vydávané ČSO, především čtvrtletník Ptačí svět.“

 

Petr Voříšek, Dr.
euromonitoring@birdlife.cz, 257 212 465
odborný pracovník projektu „Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků“ a koordinátor projektu“Druhý atlas hnízdního rozšíření ptáků Evropy“

 

 

V ČSO koordinuji Atlas hnízdního rozšíření ptáků Evropy a podílím se na projektu Monitoring běžných druhů ptáků v Evropě . Zabývám se všemi aspekty monitoringu ptáků. V rámci možností se účastním i terénního výzkumu (např. sčítání, výzkum ptačích parazitů, kroužkování, faunistická pozorování).

 

Mgr. Eva Šilarová, Ph.D.
silarova@birdlife.cz
koordinátorka projektu „Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků“

 

 

V projektu Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků mám na starosti především komunikaci s koordinátory sčítacích programů v Evropě, sběr dat z těchto programů, výpočet evropských druhových trendů a indikátorů a jejich další použití v ochraně přírody a ve vědě.

 

Anna Gamero, Ph.D.
gamero@birdlife.cz
vědecká pracovnice projektu „Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků“

 

Pracuji jako vědecký pracovník na programu Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků a mým úkolem je zkoumat, jaké jsou příčiny populačních změn běžných ptáků v Evropě za posledních 30 let s použitím dat z 27 evropských zemí.

Mgr. Jana Škorpilová
skorpilova@birdlife.cz, 257 212 465
koordinátorka projektu „Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků“

V současné době na mateřské dovolené.

Mgr. Marina Kipson
kipson@birdlife.cz
komunikace a propagace projektu „Druhý atlas hnízdního rozšíření ptáků Evropy“

V současné době na mateřské dovolené.


ODDĚLENÍ PROVOZU KANCELÁŘE ČSO

 

Ing. Marian Koreček, vedoucí oddělení
korecek@birdlife.cz
ekonom

 

„Coby ekonom mám v ČSO zodpovědnost za ekonomické záležitosti organizace, provoz kanceláře a vše co k tomu patří. Starám se tak o finanční řízení, rozpočty, reporty, výkazy, cash flow a s tím související kontrolu, procesy i metodickou podporu. Ve spolupráci s dalšími kolegy se budu podílet na účetní závěrce a auditech.“

 

Renata Perglová
perglova@birdlife.cz
finanční asistentka

 

 

„Do ČSO jsem nastoupila na pozici finanční asistentka. Mou náplní práce je agenda spojená s přijatými a vydanými fakturami. Jedná se především o kontrolu, evidenci a úhradu došlých faktur od dodavatelů, vystavování faktur a kontrola pohledávek. Ve spolupráci s paní ekonomkou připravuji finanční dokumenty pro reportování projektů.“

 

Eva Pleskotová
cso@birdlife.cz
provoz kanceláře

 


„S Jitkou Kloučkovou se dělím o zajištění administrativního chodu pražské kanceláře ČSO. Mám na starost telefonickou komunikaci s veřejností, zodpovídám dotazy týkající se ptactva, připravuji rozesílání Ptačího světa a Sylvie a dalších tiskovin. Spravuji knihovnu a archiv ČSO.

Alena Matýsková
účetní
Mgr. Martin Paclík, Ph.D. – sylvia@birdlife.cz
šéfredaktor časopisu Sylvia
Mgr. Jaroslav Cepák – tisy@birdlife.cz, 271 961 256
správce terénní stanice na Velkém Tisém
Petr Dalík – blatec@birdlife.cz
správce terénní stanice na Blatci