Fauna

Hmyz

V těchto dnech vyhodnocujeme celoroční monitoring brouků, vážek a motýlů. Už teď evidujeme celou řadu ohrožených a vzácných druhů hmyzu, mnohé jsou uvedeny v Červené knize ohrožených druhů ČR. Úplný seznam bude zveřejněn do konce roku 2017.

Klínatka rohatá je nejváženější vážkou Josefovských luk. Patří mezi celoevropsky chráněné druhy a byla pro ni vyhlášena Evropsky významná lokalita Stará Metuje.

Obojživelníci

Hned vedle ptáků považujeme za ohromný úspěch parku i vytvoření silných populací obojživelníků v celé ČR ohrožených. Nejdramatičtější nárůst jsme sledovali u skokanů skřehotavých a čolků velkých. Za existenci parku se na jeho území dokonce „objevily“ druhy, které tu nebyly před tím zaznamenány – kuňka ohnivá a ropucha zelená.

Na Josefovských loukách evidujeme těchto 7 druhů obojživelníků:

Skokan hnědý

Skokan skřehotavý

Ropucha obecná

Ropucha zelená

Kuňka ohnivá

Čolek obecný

Čolek velký

Ropucha zelená byla poprvé slyšena na území ptačího parku až v roce 2016.

Ptáci

Seznam pozorovaných ptáků ptačího parku se neustále rozrůstá. K dnešnímu dni počítáme 166 druhů viděných či slyšených ptáků. Nejvíce si vážíme tzv. cílových druhů, pro které ptačí park vytváříme. Jedná se o mokřadní ptáky – luční bahňáky, chřástaly a brodivé. Z nich tu prokazatelně hnízdí čejky chocholaté, bekasiny otavní, chřástali vodní a velmi pravděpodobně i chřástali kropenatí. K těmto ptákům řadíme navíc jeřáby popelavé, kteří se tu pokoušeli hnízdit v roce 2016 a sovy kalouse pustovky, které tu často zimují.

Bahňáci 16 druhů tu jsou pozorováni při jarním a podzimním tahu.

Mládě čejky chocholaté při kroužkování v roce 2017.

Ostatní fauna

Mokřadní krajina patří mezi druhově nejbohatší typy prostředí v naší zemi. I Josefovské louky se pyšní velkým spektrem různých druhů živočichů. Poměrně úplné máme seznamy pouze obratlovců.

V ptačím parku bylo zjištěno 30 druhů ryb (ve Staré i Nové Metuji, kanálech a tůních), 7 druhů obojživelníků, 3 druhy plazů (ještěrka obecná, slepýš křehký a užovka obojková), 165 druhů ptáků a 33 druhy savců.

Na evidenci bezobratlých živočichů se momentálně pracuje.