Možnosti podpory ťuhýka obecného v zemědělských kulturách

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) patří mezi typické zástupce polních ptáků. Hnízdí v zemědělské krajině s roztroušenými křovinami nebo keřovými pásy, ale i na lesních pasekách. Ťuhýk se živí se především živočišnou potravou, zejména pak bezobratlými, ale je schopen ulovit i drobné hlodavce. Je tažný, zimoviště se nacházejí až ve východní a jižní Africe.

Samec ťuhýka obecného. Foto: Petr Šaj/birdphoto.cz

Mezi lety 2001-2004 se početnost ťuhýka obecného pohybovala na úrovni 30 000-60 000 párů (Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice). Ačkoli v zemích západní Evropy dochází k poklesu početnosti tohoto druhu, v českých zemích došlo podle výsledků Jednotného programu sčítání ptáků od roku 1982 do roku 2006 k dvojnásobnému nárůstu početnosti. Mezi nejvýznamnější lidské aktivity, které ovlivňují přežívání tohoto druhu patří zemědělství. Možnosti, jak je možné podpořit zemědělskou činností ťuhýka obecného, jsou následující:

Orná půda

 • Ťuhýk obecný se v nejúrodnějších oblastech České republiky vyskytuje jen sporadicky. Hlavním důvodem je nedostatek vhodných keřů ke hnízdění a travních ploch ke sběru potravy.
 • Vytvořte vhodné hnízdní prostředí výsadbou trnitých keřů, např. trnky nebo hlohu, na mezích, podél cest a vodotečí
 • Vysejte travnaté pásy na okrajích polí. Už pás o šíři 1 m je přínosný pro výskyt bezobratlých, které tvoří potravu ťuhýka, ale vhodnější je šíře alespoň 6 m. Sečte tyto porosty jednou za 2 roky co nejpozději, optimálně v září. Vhodné je nekosit všechny porosty v jednom roce.
 • Pokud je to možné, neaplikujte pesticidy na okrajích polí. Jedná se o nejpestřejší prostředí na orné půdě, přežívají zde kromě plevelů i různé druhy bezobratlých živočichů, které ťuhýci loví.
 • Zvažte možnost přechodu z konvečního na ekologický způsob hospodaření. Využijte k tomu agroenvironmentální program Ekologické zemědělství. Díky vyloučení chemických látek je na ekologických farmách z pohledu ťuhýka větší potravní nabídka.
   
  Trnité keře v otevřené zemědělské krajině jsou preferovaným hnízdním prostředím ťuhýka obecného. Foto: Václav Zámečník

Travní porosty

 • Zachovejte pastvu na travních porostech s rozptýlenými keři. Ťuhýkovi se na pastvinách snáze vyhledává potrava, protože se porost udržuje nízký. Optimální je pastva koz, které navíc přirozeně zmlazují keře skusem jednoletých až dvouletých prýtů.
 • Využijte nabídku tzv. nadstavbových agroenvironmentálních titulů, které byly připraveny pro přírodně nejcennější oblasti České republiky. Omezením hnojiv a chemických látek vytvoříte pro ťuhýka vhodnější potravní stanoviště.
 • Využijte agroenvironmentální program Ekologické zemědělství. Díky vyloučení hnojiv a chemických látek je na pozemcích v systému ekologické výroby vyšší zastoupení hmyzu a dalších bezobratlých.

 

Rozptýlená zeleň

 • Zachovejte křoviny podél polních cest, travních porostů, vinic a sadů, současně ale zabraňte zarůstání lokalit neprostupnými porosty keřů. Na lokalitách s vyšším zastoupením ťuhýka podpořte jeho hnízdění zmlazováním přestárlých keřů, které jsou obsazovány jen zřídka. Keřové formace je vhodné průběžně udržovat pravidelným ořezáváním, aby se nerozrůstaly do šířky. U křovinných formací bez stromů stačí maximální šířka 3 m. Ořezem dochází také k jejich zahuštění. Vhodné je zmlazovat keře po etapách podle jejich zastoupení a aktuálního zdravotního stavu. Provádějte všechny práce mimo březen až srpen, kdy probíhá hnízdění ptáků.
 • Zabraňte prorůstání keřových formací nežádoucími dřevinami, které by je mohly zastínit. Pokud k tomu dojde, ťuhýk takové lokality ve většině případů opouští.
 • Zabraňte rušení (rozorávání) mezí, ničení remízků, vysekávání nebo dokonce vypalování křovin. Ťuhýk tak ztrácí své původní hnízdní prostředí.
   
  Párek ťuhýků obecných. Foto: Petr Šaj/birdphoto.cz
  Vznik tohoto článku finančně podpořilo MŽP v grantovém řízení. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.