Možnosti podpory skřivana polního v zemědělských kulturách

Skřivan obecný (Alauda arvensis) patří mezi typické zástupce polních ptáků. Jelikož původním biotopem tohoto druhu byla step, vyhledává otevřenou krajinu. V našich podmínkách je nejhojnější v pestré mozaice zemědělských kultur, ale vyskytuje se na travních porostech až do nadmořské výšky 1550 m n.m. V hnízdním období se skřivani živí zejména bezobratlými, ve zbytku roku převažují rostlinná strava, zejména semena a zelené části rostlin. Je převážně tažný, naši skřivani zimují zejména v západní a jihozápadní Evropě.

Skřivan polní. Foto: Petr Šaj/birdphoto.cz

Mezi lety 2001-2004 se početnost skřivana polního pohybovala na úrovni 700 000-1 400 000 párů (Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice), ale od roku 1982 do roku 2006 došlo podle výsledků Jednotného programu sčítání ptáků k poklesu početnosti o více než 40%. Mezi nejvýznamnější lidské aktivity ovlivňující přežívání tohoto druhu patří zemědělství. Možnosti, jak je možné podpořit zemědělskou činností skřivana polního, jsou následující:

Orná půda

 • Pokud je to možné, zahrňte do osevního postupu více jarních plodin. Vytvoříte tím skřivanovi vhodné hnízdní prostředí. Nevhodná je pouze řepka olejka, která roste příliš rychle.
 • Vytvořte tzv. skřivánčí plošky (malá nezasetá místa) v ozimých obilovinách. Dvě plošky na hektar o velikosti přibližně 20 m2 na polích větších než 5 hektarů mohou zvýšit hnízdní produktivitu téměř o 50 %.

 

V některých zemích jsou skřivánčí plošky dotované v rámci agroenvironmentálních programů.
Foto: Andy Hay/RSPB-images.com
 • Skřivan polní často sbírá potravu na okraji pole. Vyloučením chemické ochrany v několikametrové šíři podél okrajů polí podpoříte přežívání mláďat skřivana.
 • Zaplevelená strniště ponechaná přes zimu poskytují dostatek potravy na podzim a v jarních měsících. Nejlepší jsou strniště po obilovinách, která nejsou ošetřena předsklizňovými látkami obsahujícími glyfosát (např. roundup) a posklizňovými herbicidy v průběhu zimy. Pokud to lze, pozdržte kultivaci strnišť před osetím jarní plodinou.
 • Potravní i hnízdní možnosti pro skřivana můžete podpořit využíváním agroenvironmentálního opatření Biopásy. Z pohledu skřivana je zejména vhodné umístění biopásu uprostřed nebo na kraji pole, pokud není lemováno stromořadím nebo jinými vertikálními objekty. Nejvhodnější je maximální povolená šíře 12 m.
 • Zatravňujte ornou půdu regionální směsí, která vytváří pestřejší vegetační pokryv a je vhodnější pro hnízdění skřivana i sběr potravy.
 • Neaplikujte po 15. březnu neselektivní pesticidy. Ty likvidují užitečný hmyz, pavouky a širokolisté druhy plevelů, které tvoří potravu skřivana. Využívejte odolnější odrůdy plodin a podporujte přirozené nepřátele škůdců.

 

Chemické ošetření polí snižuje potravní nabídku pro skřivánčí mláďata. Foto: Archiv ČSO
 • Vytvořte travnaté pásy bez chemické ochrany podél polí. Jedná se o významné potravní stanoviště a pokud není do 10 metrů od pásu žádný vertikální objekt, skřivan zde může i zahnízdit. Už 1 metr široký pás přispěje ke zvýšení druhové diverzity zemědělské krajiny, ale vhodnější je šíře 6 metrů a více.

 

Travní porosty

 • Pokud skřivani hnízdí na budoucí pastvině, podpořte jejich úspěšné vyhnízdění vyloučením pastvy mezi začátkem dubna a koncem května. Skřivan je schopen zahnízdit také na extensivních pastvinách, na kterých se zachová výška vegetace mezi 15–25 cm.
 • Sečte louky s výskytem skřivanů až v červnu. Pokud zachováte interval kosení alespoň po sedmi týdnech, zvládne skřivan v mezidobí úspěšně vyhnízdit. Tím však dochází ke ztrátě kvality druhé seče. Alternativou může být kosení porostu ve výšce minimálně 15 cm, skřivani začnou hnízdit rychleji a druhá seč může proběhnout dříve minimálně o týden.
 • Využijte agroenvironmentální program Ekologické zemědělství. Podle výzkumu je na ekologických farmách skřivan polní zastoupen častěji než na konvenčních farmách. Důvodem je vyšší diverzita porostu a větší nabídka hmyzu daná nižšími vstupy hnojiv i chemických látek.
  Vznik tohoto článku finančně podpořilo MŽP v grantovém řízení. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.