Možnosti podpory koroptve polní v zemědělských kulturách

Koroptev polní (Perdix perdix) patří mezi typické zástupce polních ptáků. Původně obývala krátkostébnou step, ale plně se adaptovala na kulturní zemědělskou krajinu. Optimální životní prostředí pro tento druh představuje pestrá mozaika různých kultur se zastoupením travnatých mezí podél polních celků s občasným zastoupením keřů. V hnízdní době tvoří potravu koroptví ve větší míře živočišná potrava, zejména hmyz a jeho larvy, celoročně se živí semeny rostlin a plevelů a zelenými částmi rostlin. Je stálá.

Koroptev polní. Foto:Tomáš Bělka/birdphoto.cz

Mezi lety 2001-2004 se početnost koroptve polní odhadovala 11 000-22 000 párů (Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice), ale od roku 1982 do roku 2006 došlo podle výsledků Jednotného programu sčítání ptáků k poklesu početnosti o více než 80%. Mezi nejvýznamnější lidské aktivity, které ovlivňují přežívání tohoto druhu, patří zemědělství. Možnosti, jak je možné podpořit zemědělskou činností koroptev polní, jsou následující:

Orná půda

 • Pokud je to možné, rozdělte půdní bloky na menší celky sítí travnatých pásů, ladem ležících nezoraných pásů bez chemické ochrany či tzv. biopásů. Pokud takové rozčlenění není možné, pěstujte na jednom půdním bloku více plodin. S rostoucí diverzitou krajiny se zvyšuje nabídka potravy pro kuřata i dospělé ptáky a hnízdní příležitosti.
 • Chraňte stávající pásy travin kolem polí a cest a pokud možno zakládejte nové. Podle výzkumu obsahuje optimální hnízdní prostředí pro koroptev alespoň 6 km/km2 liniové zeleně. Šířka pásů by měla být minimálně 6 m, u užších je vysoké riziko predace hnízda. Sečte travní porost pouze jednou za dva roky na podzim (pokaždé pouze jednu polovinu), vytvoříte tím vhodné hnízdní stanoviště.

  Optimální hnízdní prostředí z pohledu koroptve polní představují nekosené a chemicky neošetřované travnaté pásy podél polí. Foto: Václav Zámečník
 • Okraje polí mívají nižší výnosy, ale jsou významné pro koroptve, které sem vodí kuřata za potravou. Vyloučením chemické ochrany v několikametrové šíři při okraji pole, zejména insekticidů, podpoříte přežívání koroptvích kuřat. Čím vyšší je zastoupení živočišné potravy, tím rychleji se kuřatům vyvíjí peří a zvyšuje se i jejich šance na přežití.
 • Vytvořte vhodnou plochu pro popelení či oschnutí koroptvích kuřat po dešti ponecháním alespoň 0,5 m neoseté půdy při okraji pole.
 • Potravní možnosti pro koroptev můžete podpořit využíváním agroenvironmentálního opatření Biopásy. Koroptvi vyhovuje umístění biopásu uprostřed pole, podél polních cest nebo mezi zemědělskými kulturami. Nejvhodnější je při maximální povolené šíři 24 m.
 • Zaplevelená strniště ponechaná přes zimu poskytují dostatek potravy a krytu pro koroptve až do jarních měsíců. Nejlepší jsou strniště po obilovinách, která nejsou ošetřena předsklizňovými látkami obsahujícími glyfosát (např. roundup) a posklizňovými herbicidy v průběhu zimy. Neorejte všechna obilná strniště na podzim, ponechte část z nich nebo pásy o šíři alespoň 12 m bez kejdování, vápnění a dalších chemických zásahů do jara.

  Strniště představují významný zdroj potravy od sklizně až do jarních měsíců. Foto: Václav Zámečník
 • Podpořte přežívání koroptve v zimních měsících. Mechanicky odstraňte namrzlou vrstvu sněhu, aby se koroptve dostaly k potravě. Vhodné je přikrmování koroptví v průběhu zimy zrním. Zásyp by měl být umístěn na otevřené ploše, aby koroptve měly dostatečný přehled o potenciálním nebezpečí. Nezapomeňte přidat jemný písek, který koroptve potřebují ke trávení.
 • Neaplikujte po 15. březnu neselektivní pesticidy, likvidují užitečný hmyz, pavouky a širokolisté druhy plevelů, které tvoří potravní nabídku koroptve. Využívejte odolnější odrůdy plodin a podporujte přirozené nepřátele škůdců.
 • Koroptve často zahnízdí v blízkosti keřů. Zachovejte keře v krajině, ale pravidelným zmlazováním zabraňte jejich přílišnému rozvoji.

 

Travní porosty

 • Posuňte první seč na travních porostech s přítomností koroptve až na konec června. Koste pozemky od středu do kraje nebo od kraje do kraje a nastavte výšku kosení alespoň na 10 cm, aby měla kuřata šanci přežít. Nepoužívejte skupinové sekačky.
 • Pokud máte možnost, vytvořte na travních porostech malé plochy orné půdy. Zejména se to týká ekologických farem, které mohou zasahovat do celkové výměry travních porostů z důvodu vlastní výroby ekologického krmiva pro hospodářská zvířata.

 


  Vznik tohoto článku finančně podpořilo MŽP v grantovém řízení. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.