Sylvia

„Snaže se udržeti krok s cizinou, hodlá časopis dle sil svých sledovati veškeré směry moderní ornithologie a přihlížeti jak k požadavkům všeobecným, tak zvláště i k požadavkům specielní naší československé ornithologie. Snahou jeho bude dále uveřejňovati ve vědeckých článcích všecky nové poznatky a uplatňovati výsledky, vztahující se k výzkumu našeho státu se zřetelem i na různé zeměpisné formy ptáků také u nás se vyskytujících, na vzácné zjevy ptačí u nás, na výsledky kroužkování ptáků, na data fenologická atd. Prosíme tedy, aby opravdová snaha Čsl. ornithologické společnosti byla posuzována shovívavě a nový časopis její blahovolně byl podporován.“

Z předmluvy k prvnímu číslu Sylvie [Sylvia 1(1)/1936] od tehdejšího předsedy Čsl. ornitologické společnosti, MUDr. Alfreda Hořice

Časopis SYLVIA

  • uveřejňuje původní články, literární přehledy (review) a krátké zprávy s ornitologickou tématikou v češtině (slovenštině) nebo angličtině
  • rukopisy jsou revidovány recenzenty
  • zahrnován mezinárodními referátovými časopisy a databázemi SCOPUS, Ornithological Worldwide Literature, Ornithologische Schriftenschau a Zoological Record
  • založen v roce 1936
  • v současnosti vychází v nákladu 800 ks, v rámci publikačních výměn distribuován do více než 50 vědeckých institucí v zahraničí
  • vydáván Českou společností ornitologickou (ČSO), Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov; email: cso@birdlife.cz, tel: 777 330 355
  • pro členy ČSO činí roční předplatné 100 Kč a volný prodej 130 Kč, pro ostatní roční předplatné 180 Kč a volný prodej 180 Kč + poštovné
  • rukopisy a recenzní exempláře publikací zasílejte na adresu šéfredaktora nebo do kanceláře ČSO