Mapování

Mapování nebezpečných míst v širším či užším okolí

 

Cíl a význam:

Na ptáky žijící v lidské blízkosti čeká mnoho nebezpečí. Zmapování takovýchto míst může být prvním krokem k aktivní ochraně ptáků.

Ve své práci se můžete zaměřit např. na mapování nebezpečných zastávek, prosklených ploch v okolí nebo probíhajících či proběhlých rekonstrukcí domů.

Jak?

Základem mapování je předem zvolit oblast, kterou se budete zabývat a otázku, na kterou chcete najít odpověď. Výhodou tohoto mapování je, že pozorování můžete provádět kdykoli a postupně.

Možné otázky:

Jsou v našem okolí prosklené plochy nebezpečné pro ptáky?

Ptáci sklo nevidí ani nechápou jev zrcadlení. Proto je sklo často místem, kde se ptáci zabíjejí.

Existuje tento problém i ve vašem okolí? Jaký je podíl zabezpečených ploch?

Bylo v našem okolí při rekonstrukcích domů myšleno na rorýse?

Rorýsi často hnízdí v podstřeší domů nebo ve větracích otvorech paneláků. Najděte hnízdiště ve vašem okolí. Jakou část výstavby představují opravené zateplené domy? Jsou někde budky pro rorýse nebo ponechané otvory? Mají vůbec kde hnízdit?

Přetrvává u nás mýtus dravce?

Jedna silueta dravce je zastaralý nefunkční způsob zabezpečení skel, přesto se na mnoha místech stále používá. Jak je to u vás? Ví lidé v okolí, jak správně zabezpečit sklo?

Kdy a kde?

Kdykoli v průběhu roku, kdekoli v rámci zástavby.


Mapování hnízdišť

 

Pamatujte na to, abyste ptáky při hnízdění nerušili! Ideální je vybrat si druhy, které mají dobře viditelná hnízda (jiřičky, vlaštovky, straky, holubi/hrdličky, labutě), případně doupné stromy (= stromy s dutinami).

Cíl a význam:

Mapováním hnízdišť různých druhů ptáků získáme přehled o svém okolí, zjistíme, kde je příroda nejpestřejší. Jen hnízdiště, o kterých víme, máme šanci zachránit.

I zde je základem mapování předem zvolená oblast, kterou se budu zabývat. Pokud chci zjišťovat, jaký biotop je pro ptáky vhodnější, měla by oblast zahrnovat alespoň několik různých prostředí (park, starou zástavbu, sídliště, vilové domky,…). Období sledování je potřeba přizpůsobit době, kdy je možné daný druh pozorovat (slípky zelenonohé až se vrátí na tůňky, stěhovavé pěvce nejlépe až při obhajobě teritoria, kdy je jejich zpěv nápadný apod.).

Možné otázky:

Hnízdí v našem okolí určitý druh / kolik párů?

Zaměřte se na určitý druh, vyberte určitou oblast a zjistěte, zda v dané oblasti druh hnízdí nebo ne. Případně může vybrat lokality 2 a pak porovnávat, proč v jedné třeba byl běžnější a ve druhé ne.

Na jaké typy domů jsou vhodné pro jiřičky /rorýse…?

Sledujte výšku domů, jejich okolí, fasádu.

Jaké druhy stromů vyhledávají straky k hnízdění? Obsazují stará hnízda nebo stavějí nová?

Kdo obydlel vyvěšené budky?

Budky mají výhodu, že nemusíme hledat dutiny – víme, kde jsou umístěné. Můžeme sledovat přílet jednotlivých druhů a obsazování budek, změny v průběhu hnízdní sezóny…

Mohou v našem parku hnízdit dutinoví ptáci?

Dutiny se nejlépe dělají do mrtvého dřeva. To je v lese velmi důležité – poskytuje nejen potravu hmyzu, ale i hnízdní možnosti ptákům. Mapování tzv. doupných stromů vypovídá o stavu lesa a jeho druhové rozmanitosti.

Kdy a kde?

V období hnízdění jednotlivých druhů ve vybraném biotopu.