Praktické návody a doporučení pro autory mluvených příspěvků

Přednáška

Hlavním smyslem přednášky je seznámit posluchače se svými nejdůležitějšími a nejzajímavějšími výsledky. To znamená, že při její přípravě je třeba pečlivě zvážit, co všechno do ní zařadíme, a vybrat pouze to, co považujeme za nejzásadnější. Není žádoucí prezentovat úplně vše, co jsme zjistili, protože pak hrozí, (i) že v prezentaci ty opravdu zajímavé výsledky zapadnou a (ii) že bude příliš dlouhá a nevejde se do časového limitu. Časový limit je 15 minut plus 5 minut na diskusi. Vymezený čas poskytuje dostatek prostoru pro to, aby přednášející posluchačům sdělil nejdůležitější informace o tom, co a proč bylo zkoumáno, jakou metodikou, jaké jsou hlavní výsledky a co tyto výsledky znamenají. Dodržování tohoto limitu bude při prezentacích vyžadováno a po jeho překročení může být přednášejícímu odebráno slovo.
Při přípravě přednášky se lze řídit pravidlem, že jeden snímek v PowerPointu zpravidla odpovídá zhruba jedné minutě přednášení. V obvyklém případě tedy prezentace bude zahrnovat kolem 12 – 15 snímků.

 • Úvodní snímek
  Na prvním snímku uveďte název příspěvku a jeho autory, případně stačí pouze jméno prezentujícího autora. Všechny další informace o prezentovaném výzkumu nechte až pro následující snímky.
 • Cíle
  Na dalším snímku formulujte cíle výzkumu či výzkumné otázky. Na tyto otázky pak poskytněte odpovědi ve výsledcích.
 • Popis sledovaného území
  Na následujícím snímku můžete, pokud je to nutné pro pochopení výsledků, popsat místo, kde výzkum probíhal. Užitečná bývá i mapa lokalit. Není však žádoucí zabíhat do přílišných detailů a v řadě případů lze popis území zcela vynechat – stačí pouze specifikovat lokalitu (např. prales Mionší, Beskydy).
 • Metodika
  Velmi stručně (na 1–2 snímky) popište hlavní body použité metodiky. Není nutné zabíhat do přílišných detailů, protože to krátí čas pro uvedení vlastních výsledků, které jsou pro prezentaci důležitější, a posluchači metodické nuance stejně vstřebávají jen obtížně. Podrobnosti k metodice můžete zájemcům vysvětlit v diskusi po přednášce nebo je uvést v článku, který později na základě vašeho výzkumu sepíšete (např. do časopisu Sylvia).
 • Výsledky
  Klíčová část prezentace – seznamujete posluchače s tím, co jste zjistili. Zdůrazňujeme (jak je již uvedeno výše) pečlivé zvážení toho, co zde uvedeme, a výběr těch opravdu nejpodstatnějších výsledků. Doporučujeme při prezentaci každého výsledku rovnou stručně uvést, co tento výsledek znamená. Obsáhlá diskuse coby samostatná součást přednášky následující po výsledkové části se do prezentace většinou nevejde.
 • Závěr
  Předposlední snímek můžete věnovat shrnutí toho, co jste zjistili. Posluchačům to usnadní odnést si několik nejzásadnějších poznatků z vaší přednášky. Pokud by ale hrozilo, že se nevejdete do limitu pro prezentaci, doporučujeme toto shrnutí vynechat.
 • Poděkování
  Na závěrečném snímku je vhodné poděkovat všem, kteří byli vašemu výzkumu jakkoli nápomocni. Posluchači si zaslouží poděkování za pozornost.

Power Point

Program PowerPoint (případně adekvátní program z Open Office) je standardním programem používaným na konferencích, proto předpokládáme, že přednášející budou mít své prezentace připravené v tomto programu. Pokud vyžadujete jiný program, domluvte se předem s organizátory konference. PowerPoint může být velmi účinný prostředek pro to, aby se vaše přednáška stala atraktivní a srozumitelnou. Pokud ale není správně využit, můžete dosáhnout pravého opaku. Následující doporučení by vám měla přípravu prezentace v PowerPointu usnadnit.

 • Nepřipravujte prezentaci příliš velkou (normální přednáška by měla mít do 10 MB) – velký soubor může způsobit zamrznutí software a naruší celou vaši přednášku. Před vložením do prezentace zmenšete fotky na rozlišení max. 1024×768. Případně používejte funkci „Komprese obrázků“ přímo v PowerPointu. Větší fotografie způsobí, že prezentace bude veliká, může se špatně zobrazovat a narušit přednášku.
 • Připravte snímky co nejjednodušší, dostatečně kontrastní. Platí to nejen pro zobrazování fotografií a map, ale i pro volbu barvy textu a pozadí snímků.
 • Vyhněte se velkému počtu složitých animací – takové animace přednášku spíše znepřehlední, prodlužují čas potřebný na prezentaci a mnohdy stejně nefungují správně kvůli nekompatibilitě různých verzí software.
 • Vyhněte se tabulkám, vaši posluchači se většinou nestihnou v desítkách hodnot ani zorientovat, natož aby je pochopili. Daleko názornější bývá grafická prezentace výsledků. Pamatujte, že smyslem tabulek a grafů je zpřehlednit složitá témata.
 • Používejte dostatečně velké písmo, velikost 18 bodů je absolutní minimum, optimální je písmo je 20–22 bodů. Používejte jen základní bezpatkové fonty (Arial, Tahoma, Verdana), jinak hrozí, že se prezentace zobrazí špatně.
 • Nepoužívejte dlouhé věty, stačí krátká vyjádření v odrážkách, to ostatní řeknete ústně. Zkontrolujte, zda nemáte v prezentaci gramatické chyby.
 • Nepoužívejte příliš mnoho textových odrážek, na jeden snímek jsou vhodné 4 odrážky, každá o rozsahu 1–2 řádky.
 • Prezentaci v PowerPointu během přednášky nečtěte, používejte jiná slova.

 

Svou přednášku si předem nacvičte

 • Nezačínejte slovem „takže“.
 • Pečlivě si natrénujte, abyste splnili časový limit a ještě zbyl čas na dotazy. Pokud při nácviku nejste schopni dodržet časový limit, bude to naostro ještě horší, je tedy nutno prezentaci zkrátit, tj. odstranit některé informace.
 • Nacvičte si hlasitý a zřetelný projev, mluvte spíše pomaleji.

 

Při vlastní přednášce

 • Mluvte čelem k publiku, nikoliv k promítacímu plátnu.
 • Mluvte zřetelně a přiměřeně nahlas.
 • Přednášejte svůj příspěvek přesvědčivě, s nadšením a zaujetím.
 • Používejte přiměřená gesta.