Ptáci na stavbách

Stavební úpravy budov mohou významně ovlivnit populace synantropních ptáků, ať již úpravy souvisejí se snižováním energetické náročnosti budov, jejich běžnou provozní údržbou (opravy zdiva, opravy krovů, výměny střešní krytiny) nebo i s jejich demolicí.

Ačkoli zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny výslovně zmiňuje i povinnost chránit tzv. umělá sídla, jednalo se ještě daleko po roce 2000 spíše o ochranu deklarovanou. Od roku 2004, kdy se stal Ptákem roku rorýs obecný – vlajkový druh synantropních ptáků – a především po roce 2007, se naše úsilí v tomto směru zintenzivnilo.

Mláďata rorýse v hnízdě

Díky navazujícím projektům, podpořeným granty a dotacemi Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvem životního prostředí ČR, Blokovým grantem pro NNO (Nadace partnerství) a dalšími poskytovateli a také díky spolupráci s mnoha dobrovolníky z řad členů ČSO i široké a odborné veřejnosti (MŽP, SFŽP, ČIŽP, krajské úřady, ČKAIT, Cech pro zateplování budov a další) se postupně podařilo prosadit systémová opatření, díky kterým začala fungovat ochrana synantropních ptáků plošně v měřítku, které mnohonásobně překračuje naše kapacity. Klíčovou roli sehrála v tomto směru dlouhodobá spolupráce s naším tradičním partnerem – Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON), stejně jako s partnery ze sousedního Slovenska (SOS/BirdLife Slovensko, BROZ). V počátcích jsme získali cenné zkušenosti od našich kolegů ze saského Verein Sächsischer Ornithologen a z Magistrátu města Chemnitz.

Zateplování je nejčastější příčinou zániku hnízdišť

V současnosti díky spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) všechny dotační tituly, zaměřené na snižování energetické náročnosti budov požadují přiložit k dotační žádosti posudek, zpracovaný podle závazné metodiky odborně způsobilými osobami. Seznam odborně způsobilých osob s jejich územní působností najdete ZDE.

Spolupráce

Domácí – Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), MŽP ČR, SFŽP, ČIŽP, Magistrát hl. m. Prahy, Cech pro zateplování budov, Zelená domácnost, Ecoplastics,
Zahraniční – Swift Conservation (UK), Friends of the Swifts Association (IS), SOS/BirdLife Slovakia (SK), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ, SK).

Aktivity

Semináře, školení, workshopy, správní řízení, konzultační a poradenská činnost, mapování hnízdišť, vývoj technických opatření na ochranu nebo náhradu hnízdišť na stavbách

Výstupy

Motivační program Přátelé rorýsů 
Vzdělávací program Rorýsí školy
Metodiky pro dotační programy (OPŽP, IROP, Nová zelená úsporám)
Specializovaný web www.rorysi.cz s radami, tipy, návody i kontakty
Databáze registrovaných hnízdišť ZDE a ZDE