Výzva pro organizátory podzimního Festivalu ptactva 2018

Festival ptactva 2017 v Průhonicích. Foto: L. Hlaváčová

Hlavní termín letošního Festivalu ptactva připadá na víkend 6. – 7. 10. 2018. Vycházky pořádané v České republice budou opět součástí celoevropské akce Eurobirdwatch zaměřené na ptačí migraci a šíření povědomí o stěhovavých druzích ptáků a prostředí, které při svých cestách využívají. Letos tato akce oslaví již 25. výročí!

Více informací o Festivalu ptactva.

Continue reading „Výzva pro organizátory podzimního Festivalu ptactva 2018“

Na brigádníky čekala na Josefovských loukách parádní odměna

O víkendu skončil Volný pracovní tábor na Josefovských loukách. Dobrovolníci, kteří se do ptačího parku sjeli z celé republiky, se v týdnu tropických veder činili. Postavili ohradu kolem celého Slavíkovského ptačníku. Díky tomu mohou ptačník spásat – a bránit tak jeho zarůstání – oslík Lojza a ovce. Pracovníci také odvozili dřevo ze zimního ořezávání stromů, vztyčili bytelnou ohradu na nové pastvině divokých koní, posekali louky ve vstupním areálu a nakonec provedli generální úklid na správě ptačího parku v Josefově.
Osel s ovcemi v nově ohrazeném Slavíkovském ptačníku. Foto: Břeněk Michálek

Odměna byla vskutku velkolepá. Těsně před koncem tábora bylo nalezeno hnízdo vzácného ostříže lesního na jednom z topolů nad Novou Metují. Ostřížům se evidentně líbí louky plné vážek a vlaštovek, které tu představují jejich oblíbenou potravu. Momentálně podruhé v tomto roce zavlažované louky lákají díky bohaté nabídce hmyzu právě vlaštovky, jiřičky a břehule.

Objevené hnízdo ostříže s jeho obyvatelem. Foto: Břeněk Michálek

Moc velký díky patří všem účastníkům tábora!

Čáp a vodouši šedí v ptačím parku. Foto: Alice Janečková

 

Nevidomí milovníci přírody se mohou vydat na unikátní vycházky za zpěvem ptáků

Česká společnost ornitologická připravila za podpory Ministerstva životního prostředí sérii vycházek do přírody pro zrakově handicapované. Ornitologové při nich učí nevidomé poznávat hlasy přírody a zároveň se v pilotním projektu od zrakově postižených sami učí, jak podobné vycházky vést. Do zpěvu ptáků, ale i „neslyšitelných” hlasů netopýrů se už lidé mohli zaposlouchat v Praze, poslední červencový den proběhne vycházka za zpěvem ptáků ve Zlíně a následovat budou akce v Olomouci, Přerově a opět v Praze.

Fotoreportáž z Vítání ptačího zpěvu 2018

Vítání ptačího zpěvu. To jsou vycházky, přednášky, ukázky kroužkování a další akce zaměřené na poznávání našich ptačích přátel. Je oslavou návratu tažných druhů z jejich zimovišť. Vítání se pořádá tradičně na jaře, kdy jsou ptáci nejaktivnější. Díky ochotě organizátorů-dobrovolníků se letos podařilo zorganizovat 139 akcí po celé České republice. Jaké byly se dozvíte v následující fotoreportáži.

Generálním sponzorem Vítání ptačího zpěvu je Meopta, tradiční výrobce špičkové optiky.


V rámci ornitologického programu Dne Země U Ptačí Svatyně 2018 v Adamově si účastníci mohli prohlédnout oba králíčky, budníčka menšího, sýkoru modřinku i uhelníčka. Z dalších pozorovaných druhů můžeme jmenovat strakapouda prostředního, lejska bělokrkého a jiné lesní druhy.

Foto: Zdeněk Musil


Počasí na akci v Boru u Tachova bylo velice pěkné, 19 účastníkům se kromě žluvy hajní, budníčka lesního, rehka zahradního a dalších druhů podařilo pozorovat i nádherného luňáka červeného.

Foto: Karel a Růža Machačovi


Již čtvrtým rokem na Velkopopovicku naslouchají ptačímu zpěvu. Letos účastníci naslouchali pěvcům i dravcům, snažili se několik druhů přilákat pomocí přehrávek (např. střízlíka a králíčka) a ti nejbystřejší měli možnost vidět „létající drahokam“, tj. ledňáčka říčního u dočišťovacích rybníků v Brtnici. Zdejší území se ledňáčkovi naštěstí líbí a přírodní park Velkopopovicko ho dokonce má ve svém znaku. S radostí jsme krom ptactva pozorovali i omladinu, která se zájmem zkoumala vše živé a věříme, že jim zájem a úcta k přírodě vydrží po celý život.
Foto: Eva Papánková

Dvacet zájemců o poznávání přírody, a zejména ptačího zpěvu, se zúčastnilo vycházky v Bzenci. Trasa vedla kromě k meandrům řeky Moravy i zajímavým a netradičním územím Národní přírodní památky Váté písky.


Poznávat ptáky se vydali i v jednom z nejsevernějších míst naší země – v Černousích u Frýdlantu. U rybníka Dubák probíhala ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

Porovnání odchyceného budníčka menšího a budníčka většího na akci v České Lípě.

Foto: Robert Kopecký


Účastníci komentované ornitologické vycházky v Dobroměřicích zaměřené na vodní ptactvo, ptáky otevřené krajiny, dravé a zpěvné ptactvo.

Jako již tradičně se účastníci Domažlického vítání ptačího zpěvu sešli v městském parku před bývalou nemocnicí. Po podání základních informacích byl představen Pták roku 2018 – sýček obecný. Poté již směřovali pochůzkou po Hanově parku, kde v korunách stromů pozorovali holuba hřivnáče a hrdličku zahradní a mohli tak dobře porovnat jejich hlasové projevy. Z vilové čtvrti byl slyšet rehek zahradní a ze skupiny vzrostlých smrků pro urbanizované prostředí ne příliš typický králíček ohnivý. Všechny zúčastněné zaujal na polovypuštěném dně rybníčku samec konipasa horského.


Na ukázce kroužkování u Dubského rybníka v Duchcově se podařilo odchytit i krásného samečka žluvy hajní.

Akce ve Frýdlantě nad Ostravicí se zúčastnilo 60 lidí. Do sítí se podařilo chytit více než 15 jedinců 8 různých ptačích druhů (žluna zelená, brhlík, kos atd.). Děti řešily různé kvízy a úkoly (najdi ptačí stopy, pera a hnízda), organizátoři vysvětlovali ptačí zpěv a ukazovali hnízda a hnízdiště ptáků a všechny odměňovali propagačními předměty ČSO a dalšími drobnostmi. Po odchytech následovala 6 km trasa, kde účastníci kromě ptáků sledovali také rostliny, savce či bezobratlé živočichy a mohli porovnat vhodné a nevhodné hospodaření v krajině, kterou procházeli. Při exkurzi viděli či slyšeli celkem 37 druhů ptáků.
Foto: Václav Tomášek

Vítání v Havlíčkově Brodě se letos konalo už po pětadvacáté! Ve čtyři hodiny ráno se v městském parku sešlo 86 zájemců o ptáky. Během tříhodinové procházky slyšeli či viděli 42 druhů ptáků. Akce byla ukončená ukázkou odchytu a kroužkování sedmi ptáků pěti druhů.


Počasí vyšlo na premiéru Vítání ptačího zpěvu v Horním Bezděkově přímo ukázkově, ptáci se ochotně ukazovali a ozývali a účastníci byli naprosto skvělí. Z pozorování stojí za zmínku hyperaktivní a bez ustání volající žluna šedá či budníček lesní a králíček ohnivý, na které se účastníci podívali díky drobné ukázce kroužkování také z blízka.

Foto: Hanka Prosečová


U Hostivických rybníků bylo rušno. Na Litovickém rybníku byly dva páry labutí – jeden hnízdil v zadní části rybníka a samec asi uprostřed rybníka hlídal, aby labutě z druhého páru u Starých Litovic nepřipluly příliš blízko k jejich hnízdu. Nad hladinou zakroužila volavka popelavá a někteří účastníci viděli i prolétajícího ledňáčka říčního. Od pozorovatelny viděli kromě poláků velkých, poláků chocholaček a kopřivek obecných také potápky černokrké, které jsou pro řadu ornitologů hlavním lákadlem Hostivických rybníků. Mezi potápkami černokrkými byl pak podrobnějším zkoumáním objeven jeden pár potápky malé.

Foto: Jiří Kučera


Na vítání ptačího zpěvu v Hrubé Skále v magickém prostředí Českého ráje pozorovali účastníci celkem 39 druhů ptáků.

Foto: Helena Vašková


Účastníci vycházky v Chebu se sešli u dřevěného mostu přes Ohři pod Chebským hradem. Prošli kolem řeky Ohře, k přehradě Skalka po naučné stezce až na Komorní Hůrku. Odtud k rybníku Amerika a do Františkových Lázní.


Na Vítání ptačího zpěvu v Jihlavě si účastníci mohli zahrát soutěž „Určete, kde hnízdí vyobrazení ptáci“. Během vycházky se předvedlo nebo ozvalo 41 druhů ptáků. Odchyt ptáků byl připravený u Kněžského rybníka, v odchytové síti uvízl čížek lesní, konipas horský, pěnice černohlavá, zvonek zelený i sýkora koňadra.


Při krásném jarním počasí bylo v Jiříkovicích zjištěno 44 druhů ptáků. Nejzajímavější bylo pozorování chocholoušů obecných v blízkosti použitého hnízda. Nejkrásnějším pozorováním byla vytrvale pózující dvojice vlh pestrých, které si mohl každý vychutnat při pohledu stativovým dalekohledem. Svým zpěvem se předvedli dva slavíci obecní.


Na Jizerce se kromě povídání o ptácích a poslouchání jejich hlasů i kroužkovalo. Z ptáků se chytili například budníček menší a větší, pěnkava obecná či sýkora uhelníček. Poté účastníci procházeli osadou až na její konec směrem k Hnojovému domu, kde si na louce zahráli hry s ptačí tématikou. Nejvíce děti zaujala hra na sýčka.

Foto: Václav Tomášek


V sále Městské knihovny v Klatovech se uskutečnila přednáška Jaro přilétá, aneb pohledy do ptačího světa. Zúčastnilo se jí 35 dospělých a 9 dětí. Obsahem prezentace bylo seznámení s běžnými i méně známými druhy ptáků na Klatovsku a možností jejich pozorování na některých lokalitách. U několika snímků ptáků byla prezentace doplněna nahrávkami ptačích hlasů z terénu.

Foto: Antonín Gibiš


Kopřivnici se vycházky zúčastnilo 16 lidí, počasí bylo pěkné a vycházka byla příjemná.


Součástí programu Vítání ptačího zpěvu na Kozmických loukách byla kromě kroužkování ptactva i prezentace našich vodních plžů.

Foto: Jan Mayer


O akci v Krásné Lípě byl velký zájem veřejnosti, přišlo až 56 lidí. Byla prezentována kampaň Pták roku, pozorováni mj. orel mořský, moták lužní, včelojed lesní a jeřáb popelavý, odchyceno a okroužkováno 7 ptáků 6 druhů: strakapoud velký, pěnice hnědokřídlá, bramborníček hnědý, čížek lesní, sýkora modřinka, 2x sýkora koňadra.


Účastníci Vítání ptačího zpěvu v Litomyšli se prošli Nedošínským hájem. Během procházky určovali ptáky podle hlasových projevů a rovněž se podívali do světa rostlin, zejména na ploše postižené vichřicemi. Všem se moc líbili Ptačí svět a magnetky s ptákem roku 2018 – sýčkem obecným.

Foto: Lubor Urbánek


Z ukázky odchytu a kroužkování ptáků na Vítání ptačího zpěvu v Lysé nad Labem.


I v letošním roce proběhlo mělnické Vítání ptačího zpěvu u Vltavy v Hoříně-Mrkvici jako dvoudenní akce s možností přespat na místě ve vlastních stanech. Deset účastníků této možnosti využilo a mohlo si tak brzy ráno vychutnat odstupňovaný začátek zpěvu různých ptačích druhů. Jako první (nepočítáme-li slavíka a pár puštíků, kteří se ozývali celou noc) začal zpívat ve 4:15 kos černý a kukačka obecná, které brzy následoval drozd zpěvný, skřivan polní a strnad obecný. Po páté hodině již zpívalo více než 20 druhů ptáků.


Mikulčicích proběhla již tradiční vycházka do lužních lesů v okolí NPP Slovanského (velkomoravského) hradiště spojená s určováním hlasů ptáků a ukázkou odchytu a kroužkování. Letos se zdařilo pozorování krmení u páru strakapouda prostředního, pozorování cvrčilky říční a sedmihláska hajního. V den akce probíhalo sečení místních rozsáhlých luk – takže mezi traktory lovilo min 15 čápů nejen z místní smíšené kolonie a k tomu i dravci včetně luňáka červeného.
Foto: Karel Šimeček

Na akci v Miloticích nad Bečvou se účastníkům moc líbilo odškrtávání pozorovaných druhů do předem připraveného seznamu. Pozorovali a slyšeli více jak 50 druhů ptáků, vedle slíbených hus, ledňáčků či kulíků říčních také oba druhy čápů, tři druhy lejsků či čtyři druhy pěnic.


Akce pro veřejnost v Modré u Velehradu se konala v souvislosti se Dnem země. Byla zde vernisáž fotografií a volně přístupné bloky přednášek a otevřených diskuzí na téma ochrana a výzkum ptáků. Toto se odehrávalo ve vstupní prostoru do vnitřní expozice. Za odpoledne tam prošlo jistě přes 120 lidí, tak půl na půl dospělí a děti. Provedl jsem i ukázku kroužkování a vypouštění označených ptáků.
Foto: Karel Šimeček

Mostě zavedla vycházka účastníky lesoparkem Hrabák k rybníku Rákosák v Čepirohách, kde byla předvedena ukázka kroužkování ptáků.

Účastníci Vítání ptačího zpěvu v Mutěnicích měli letos možnost pozorovat a slyšet spoustu protahujících slavíků obecných, kolpíky bílé, volavku stříbřitou, až 13 jedinců čápa černého, protahující bahňáky včetně páru tenkozobců a více párů místních pisil čáponohých. Potěšil i dospělý racek žlutonohý, husice liščí, kvakoš noční a rákosník zpěvný.
Foto: Ondřej Ryška

Prvních 20 zájemců o poznávání ptactva dorazilo na místo srazu v Náměšti nad Oslavou už v 4:30! Na programu byl poslech a pozorování ptáků s výkladem odborníků, ukázka odchytu ptáků do sítí, či exkurze na Náměšťské rybníky za vodními ptáky.

Foto: Jan Roleček


Po desetileté odmlce proběhlo Vítání ptačího zpěvu letos opět i v Novém Bydžově. Přišlo celkem 40 lidí, a dokonce i dva účastníci, kteří se zúčastnili i v roce 2008. Celkem bylo zaznamenáno 36 ptačích druhů, z nichž největší pozornost vzbudil pár husic nilských v lukách u řeky Cidliny. Z dalších si účastníci vychutnali několik slavíků, žluvu hajní či krutihlava.

Foto: Lukáš Kadava


Poslouchání hlasu drozda na Noci slavíků v Olomouci.

Foto: J. Popelka


Pozorování kachen na hladině jezera v Olomouci-Řepčíně. Účastníci poslouchali slavíky, kukačky, žluvy… a též mnoho ptáků pozorovali. Úspěšné bylo i kroužkování – odchytlo se až 30 jedinců.

Foto: P. Zobač


Účastníci letošního Vítání ptačího zpěvu v Plzni.


64 účastníků pozorovalo v Podbřezí až 30 druhů ptáků, z nich tři byly i okroužkováni (pěnice černohlavá, králíček ohnivý, brhlík lesní). Nejvzácnějším pozorováním byli 3-4 jedinci strnada lučního, který v blízkém okolí není běžným druhem.

Foto: Petr Háp


Na Vítání ptačího zpěvu v Pohořelicích bylo sledováno 21 druhů ptáků, byla diskutována i problematika ochrany přírody.

Foto: Anna Krásová


Vítání ptačího zpěvu v Průhonicích se vydařilo, účastníků bylo víc jak 50, včetně 15 dětí. Počasí přálo, zdařila se i ukázka odchycených ptáků, asi nejvíc zaujali ledňáček a strakapoudi velcí.

Foto: Michaela Brožová


V Příšovicích v okolí Písečáků mohlo 23 účastníků pozorovat celkem 46 ptačích druhů. Zajímavým pozorováním byli morčáci velcí hledající příhodnou hnízdní dutinu a nemotorně poletující mezi větvovím. Dále všechny zaujal puštík, kterého šedivé vrány vyšťouraly z jeho úkrytu a honily ho po stromech sem a tam.

Foto: Jakub Čejka


Trasa vycházky do jarní přírody spojená s poslechem ptačího zpěvu a pozorováním ptáků v Roudnici nad Labem vedla podél toku řeky Labe do obce Židovice a zpět. Účastníci pozorovali celkem 107 jedinců 27 druhů ptáků.

Tři dni předtím se v sále městské knihovny se uskutečnila i přednáška na téma Naši zpěvní ptáci.

Foto: Stanislav Danis


Roztokách u Prahy nejvíce potěšil krutihlav obecný – druh, který se na tomto místě podařilo chytit už potřetí.

Foto: Roman Mikuš


Vycházka v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky se uskutečnila tradičně okolo rybníku Zrcadlo. Pozorováno bylo 60 druhů ptáků, mimo jiné orel mořský, jeřáb popelavý, luňák červený, bramborníček černohlavý, husy velké 150 ex., čáp černý. Proběhla ukázka odchytu a kroužkování ptáků v rákosí, odchyceni byli rákosník proužkovaný a strnad rákosní. Zpět do volné přírody byli ze záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad vypuštěni káně lesní, jestřáb lesní a poštolka obecná.

Foto: Vladimír Šoltys


Cesta vycházky v Řevnicích vedla okolo řeky a poté přes městský park k loukám nad Řevnicemi, kde byla účastníkům předvedena ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Podařilo se odchytit mimo jiné 4 druhy pěnic a ťuhýka obecného, který se po mnoha letech vrací do těchto míst.


Na Vítání ptačího zpěvu ve Slapech zavítal i jeho pravidelný ptačí návštěvník – sameček kukačky. Skalní příznivci této akce hbitě spočítali, kolikrát se ho již zde podařilo přelstít. Věřte nebo nevěřte, na Slapech už tohoto ostříleného navrátilce z daleké Afriky společně prohlíželi třikrát. Poprvé ho okroužkovali v roce 2015 a následně kontrolovali v roce následujícím a letos. Aby kukaček nebylo málo a přinesli nám nějakou tu korunu za kukání, podařilo se odchytit ještě jednoho samce navíc.

Foto: Jana Jůzlová


Na vycházce ve Slavkově u Brna kromě vítání poslů jara a poslouchání jejich hlasů, také upozornili na všudepřítomný hlukový smog, který nám při tom mnohdy překáží.


Třetí květnovou sobotu vyrazila ze Staré Boleslavi další přírodovědná výprava z cyklu Polabské toulky přírodou. Účastníci výpravy se dozvěděli, komu z ptáků škodí nedostatek bláta a proč se neradovat z psíka mývalovitého v naší přírodě. Na blízko se seznámili se sýkorou modřinkou, slavíkem obecným i strakapoudem a na konkrétním ptačím návštěvníkovi poznali, k čemu je užitné kroužkování. Čtěte více v reportáži Veroniky Kubrichtové na www.polabsketoulky.cz/2297-2/

Foto: Veronika Janečková


Na Vítání ptačího zpěvu v pražských Stodůlkách pozorovali celkem 24 druhů ptáků na okraji sídliště. Největší úspěch měl slavík obecný, největší zajímavostí byla pěnice černohlavá úspěšně imitující drozda zpěvného. Materiály ČSO potěšily nejen mladší účastníky.

Foto: Ivan Konečný


Na akci ve Strážově bylo chyceno 10 ptáků 8 druhů, jeden opakovaně odchycený drozd zpěvný. Celkem zaznamenáno 22 druhů a při procházce nalezeno i hnízdo lindušky lesní.


Vítání ptačího zpěvu ve Světicích se neslo v duchu První máj – lásky čas v ptačí říši a bylo už tradičně určeno rodinám s dětmi. Doplnila ho ukázka kroužkování a bojovka s 10 zastaveními, kde děti plnily úkoly a vyplňovaly odpovědi do pracovních listů. Zúčastnilo se asi 30 rodin, kolem 70 lidí, z toho tak 40 dětí. Součástí letos byla i bosonohá stezka, na které si děti vyzkoušely, jaké je to našlapovat jako ptáci.

Foto: Rodinné centrum Lodička


Na vycházce u Dolního a Horního rybníka ve Svitavách bylo pozorováno 32 ptačích druhů, uskutečnila se i ukázka kroužkování ptáků. Děti se mohly zapojit do pro ně připravených soutěží.


Na vycházce ve Valašském Meziříčí bylo pozorováno celkem 266 ptáků od 39 druhů. Nejzajímavějšími druhy byly čáp bílý a konipas horský u hnízda.

Foto: Karel Pavelka


Ve Veselí nad Moravou proběhla již tradiční vycházka pořádaná ve spolupráci se ZO ČSOP Bílé Karpaty do místního zámeckého parku a k řece Moravě. Je to komentovaná vycházka s ukázkou literatury, přehráváním a určováním hlasů ptáků, diskuzí na téma fotografování ptáků, nebezpečných zastávek a „nezachraňování“ mláďat. Letos došlo i na téma revitalizace části parku, která má charakter lužního lesa, k níž zatím nedošlo.

Foto: Karel Šimeček


Na Vrbenských rybnících u Českých Budějovic bylo během vycházky zjištěno celkem 78 druhů ptáků, proběhla i ukázka kroužkování.

Foto: Vojtěch Kubelka


Na akci ve Vsetíně bylo celkem slyšeno a viděno 148 ptáků 25 druhů. Nejzajímavější druhy byly hýl obecný a sedmihlásek hajní. Akce se zúčastnila i redaktora Českého rozhlasu stanice Zlín, která připravila vstup do vysílání i pořad pro vysílání Radia Junior pro děti a mládež z rozhovorů s účastníky exkurze i jejím vedoucím.

Foto: Karel Pavelka


Cesta vycházky ve Všenorech vedla podél řeky, u které účastníci mimo jiné pozorovali pisíky obecné a přeletující jeřáby popelavé nebo rybáka obecného. V okolních křovinách se povedl odchyt a ukázka kroužkování slavíků obecných, pěnic, budníčků a kosů.


Velké poděkování patří organizátorům všech akcí (a mnohým spolupracujícím organizacím), kteří jsou ochotni přibližovat svět ptákům zájemcům z řad veřejnosti. Pozvánky na naše další vycházky najdete na stránkách Akce pro veřejnost.

Gabriela Dobruská a Katarína Slabeyová


Vítání ptačího zpěvu 2018 bylo podpořeno v rámci projektu Sídla bezpečná pro ptáky, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz   www.sfzp.cz

Pozvánka na 4. Západočeskou ornitologickou konferenci

Poběžovice (23.) 24.–25. 11. 2018


Hotel Hubertus, Poběžovice
Mariánská 91, 345 22 Poběžovice


O víkendu 24. až 25. listopadu pořádá Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni již 4. Západočeskou ornitologickou konferenci, která se bude konat v sálu hotelu Hubertus v Poběžovicích. Od pátku do neděle bude v prostorách hotelu též zajištěno stravování a ubytování účastníků konference. Continue reading „Pozvánka na 4. Západočeskou ornitologickou konferenci“

Pozvánka na poznávání ptačích hlasů pro zrakově postižené

PRAHA – Petřínské sady

Sraz v úterý 24. 7. 2018 v 17:00 hod. Přesné místo srazu bude oznámeno přihlášeným účastníkům při potvrzení účasti. Délka trvání cca 60 min až 90 min, podle zájmu a slyšených ptáků. Během vycházky se účastníci seznámí se základními druhy hlasů podle nahrávek – varovný, kontaktní, zpěv, význam zpěvu a určování toho, co uslyšíme. Vycházka bude zaměřena na městské druhy ptáků se kterými se je možné běžně setkat.
Organizuje Česká společnost ornitologická, povedou Vlaďka a Jirka Sládečkovi.
Pro případné zájemce možnost pokračovat s poznáváním netopýrů do pozdějších večerních hodin dle dohody na místě. Část věnovanou netopýrům povede Evžen Tošenovský.
Z důvodu omezené kapacity prosíme případné zájemce o nahlášení účasti na slabeyova@birdlife.cz nebo telefonicky na 777 330 710. Pouze pro zrakově postižené zájemce!


ZLÍN – Bartošova čtvrť

Akce začne 31. 7. 2018 v 18:00 přednáškou s ukázkami hlasových nahrávek městských druhů ptáků a netopýrů. Součástí bude i ukázka handicapovaných živých zvířat ze záchranné stanice. Následovat bude vycházka podél toku řeky Dřevnice, kde si účastníci vyzkouší poznávání běžných druhů ptáků podle hlasu, při setmění pak používání ultrazvukových detektorů při určování netopýrů a sledování jejich letové aktivity. Předpokládané zakončení v cca 21:30.

Organizuje Česká společnost ornitologická, povede Evžen Tošenovský (tosenovsky@birdlife.cz, tel. 777 771 196). V případě zájmu o účast (pouze pro zrakově postižené zájemce!) kontaktujte vedoucího akce na výše uvedeném čísle nebo mailu.


Těšíme se na setkání!

Sledujte závěr čapí hnízdní sezóny!

Praha, 16. 7. 2018. Ornitologové vyzývají veřejnost ke sledování závěru čapí hnízdní sezóny. Již více než 540 dobrovolníků se letos zapojilo do sledování průběhu hnízdění čápů na webu České společnosti ornitologické. Zkontrolovali 1280 hnízd, což je neuvěřitelných 92 % všech hnízd v republice. Ke zjištění úspěšnosti hnízdění je však klíčová jejich další kontrola právě teď, v době vzletnosti mláďat.

Continue reading „Sledujte závěr čapí hnízdní sezóny!“

Pozvánka na večerní vycházky za ptačími sousedy

Nebezpečné skleněné plochy jsou vedle rorýsů a netopýrů jedním z hlavních témat Večerních vycházek. Vycházka ve Zlíně 2017.
Večerní sledování netopýrů v Uherském Hradišti 2017

Srdečně zveme všechny milovníky ptáků na vycházky za synantropními živočichy – druhy žijícími v lidských sídlech.

Zdá se vám město bez života? Není to tak. Stačí jen mít oči otevřené a uši nastražené. Třeba i na vašem domě hnízdí rorýsi a vy o tom nevíte, protože jste je nevnímali. Přijďte. Budeme poznávat naše ptačí sousedy podle hlasu, hledat hnízda jiřiček, zaposloucháme se společně do křiku rorýsů, někde objevíme i netopýry.

Dozvíme se, jaká nebezpečí jim v našem okolí hrozí, proč je silueta dravce mýtus i jak můžeme pomoci.
Třeba jsou to i vaši sousedé!

První žákovská ornitologická konference se opravdu vydařila!

V pražském Toulcově dvoře se 22. května 2018 uskutečnila 1. žákovská ornitologická konference pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Studenti zde  prezentovali výsledky své badatelské činnosti. Mezi příspěvky jednotlivců i badatelských týmů zařadily organizátorky také přednášky světově uznávaných ornitologů Dr. Terezy Petruskové a Prof. Tomáše Grima. Účastníci konference se tak dozvěděli také o tom, jakým tématům z ptačí říše se věnují přední čeští vědci a co vše jejich výzkum obnáší. Program konference zavedl účastníky i mimo přednáškový sál – na terénní exkurzi spojenou s ukázkou kroužkování ptáků. Continue reading „První žákovská ornitologická konference se opravdu vydařila!“