Ornitologický kurz ČSO – Členové členům 2018

Po dvou letech opět tady! Oblíbený kurz pro amatérské začínající i pokročilé ornitology proběhne od 27. dubna do 1. května 2018 na Vysočině v areálu Mohelenského mlýna poblíž známé národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy. Oblast je známa především výskytem teplomilné fauny (např. ještěrka zelená či kudlanka nábožná) a flory (např. sleziník hadcový). Z ptačí říše se zde pravidelně vyskytují například dudek chocholatý, chocholouš obecný či skřivan lesní.

Během kurzu se zdokonalíme v určování ptačích druhů, jejich hlasů, seznámíme se s jejich hnízdní biologií, zaměříme se na problematické skupiny ptáků a vyzkoušíme si různé metody výzkumu přímo v terénu. Čtyři dny plné ranních výprav za ptačím zpěvem, zajímavých přednášek či večerní procházkou za nočními ptáky s předními českými profesionálními ornitology nás obohatí o nové vědomosti a zajímavosti z ptačí říše.

Účastníci kurzu při poobědové pauze – Členové členům 2016. Foto: Vojtěch Brlík

Zájemci o účast, zasílejte vyplněnou přihlášku a případné dotazy na adresu vojtech.brlik@gmail.com. Uzávěrka zasílání přihlášek je 25. března 2018. Kapacita kurzu je omezená a účastníci budou vybíráni na základě přihlášek s vyplněnými dotazníky. Kurz není určen pro ty, kteří se ho v minulých letech již zúčastnili. Cena kurzu včetně ubytování a materiálů je 2 000 Kč pro členy ČSO (2 500 Kč pro nečleny). Na základě žádosti a řádného odůvodnění je možné cenu kurzu snížit na 1 200 Kč.

Přihláška na ornitologický kurz Členové členům 2018

Na setkání se těší

Vojtěch Brlík a Ivana Kroutilová

Mezinárodní sčítání vodních ptáků 2018

Foto: Petr Musil

Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census – IWC) proběhne o víkendu 13. a 14. ledna 2018. Tento projekt koordinuje Wetlands International (www.wetlands.org), u nás Fakulta životního prostředí ČZU (www.fzp.czu.cz) a členové ČSO jsou jeho pravidelnými spolupracovníky.

Sčítání každoročně přináší důležité informace o zimování vodních ptáků. Na základě dlouhodobých výsledků tohoto projektu publikovaných v prestižním ornitologickém časopise Ibis (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12559/full) bylo zjištěno, že dostupnost lokalit vhodných k zimování se ve střední Evropě mění a ptáci na to reagují. Některé druhy posouvají svá zimoviště směrem na sever nebo severovýchod, jiné stále častěji využívají k zimování stojaté vody, lokality ve městech nebo chladnějších oblastech.

Chcete se zapojit nebo již jste aktivním účastníkem? Bližší informace a možnost přihlašování na lokality naleznete na webových stránkách www.waterbirdmonitoring.cz nebo prostřednictvím mailu musilovaz@fzp.czu.cz.

Zuzana Musilová

Výstava Litomyšlská ornitologie

Od konce ledna 2018 budou mít návštěvníci Regionálního muzea v Litomyšli příležitost prohlédnout si velkou výstavu, která představí významné ornitology Litomyšlska od 19. století po dnešek, seznámí je s kroužkováním ptáků i s dalšími činnostmi ornitologických kroužků, jež mají v Litomyšli dlouhou tradici od 60. let 20. století. Jejich práci si bude možné prohlédnout i v reportážích z konce 70. let.

 

Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13 – 17 hodin, o víkendech a svátcích 9 – 17 hodin.

 

Regionální muzeum v Litomyšli a Pardubický kraj

Pozvánka na podzimní členskou schůzi Jihomoravské pobočky

která se koná v sobotu 2. prosince 2017 v 930 hod. na tradičním místě v přednáškovém sále Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 8 (v 1. patře Dietrichsteinského paláce) – cca 5 minut chůze od hlavního nádraží.

PROGRAM:

1. Zahájení, osobní zprávy, vzpomínka na čestného předsedu pobočky doc. Karla Hudce
2. Připravované projekty, web (G. Čamlík, J. Sychra)
3. Plán činnosti pobočky na rok 2018 (D. Horal)
4. Zpráva o hospodaření pobočky v roce 2017 (L. Hort)
5. Jarní pobočková exkurze do Bílých Karpat v roce 2017, předběžná informace k exkurzi na jaře 2018 (J. Sychra a G. Čamlík)
6. Cílový druh JM pobočky na rok 2017 a 2018 – vodouš rudonohý – stručná informace (J. Sychra, G. Čamlík)
7. Významné ornitologické lokality v ohrožení: polní mokřad u Blučiny, rákosina u Červeného mlýna – aktuální informace (J. Sychra)
8. Hnízdění vzácných druhů bahňáků (tenkozobec opačný, pisila čáponohá) na Komárovském rybníku u Hodonína (J. Zaňát, G. Čamlík)
9. Karel Šťastný: Čtvrté mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2014–2017
10. Vystoupení ředitele ČSO, informace o novém projektu ČSO Liniové sčítání druhů – „LSD“ aj. (Zdeněk Vermouzek)
11. Ornitologické novinky (V. Škorpíková)
12. První zahnízdění jeřába popelavého (Grus grus) na jižní Moravě (G. Čamlík)

Odborná přednáška:
13. Životné stratégie ohrozeného Stredoeurópana s túlavými topánkami: príbeh druhu Lanius minor – strakoš kolesár – ťuhýk menší (Anton Krištín)

(+ další příspěvky účastníků schůze aj.). Předpokládané ukončení schůze cca 14:30 hod. Pro případné zájemce o následné společenské posezení bude tradičně rezervován salónek v restauraci Pod Špilberkem, Husova 13.

Případné dotazy směřujte na D.Horala, tel. 775 254 220 nebo e-mail: jmpcso@seznam.cz

Účastníci budou moci zaplatit členské příspěvky na rok 2018, popř. za minulá léta.

Na shledanou se těší za výbor Jihomoravské pobočky ČSO

 

Jan Sychra, Gašpar Čamlík, David Horal

Dobrovolná akce na štěrkovně v Tovačově

Ve dnech 3. až 4. listopadu 2017 proběhla na štěrkovně v Tovačově dobrovolnická akce, a to v rámci projektu zaměřeného na podporu biodiverzity úložišť výpěrků.

Vysekali jsme široký pruh rákosí a náletů a vše jsme rovnou i uklidili. Více obrázků na www.nase-biodiverzita.cz. Foto: Kamila Botková.

Úložiště výpěrků se dlouhodobě ukazují jako zcela výjimečná z pohledu ochrany přírody. Oblíbily si je mnohé vzácné a chráněné druhy rostlin i živočichů, například kulík říční, vzácní pavouci jako slíďák břehový a svižník písčinný nebo samotářské včely.

Během dvou dní se do práce zapojilo téměř 30 pomocníků, a to jak dobrovolníci z řad zaměstnanců těžební společnosti, tak ornitologové, studenti a děti z přírodovědného kroužku. Dobrovolníci vysekali v rákosině široký pás, a tím připravili část zarostlého úložiště výpěrků k pilotnímu vypalování, které je v plánu na konci zimy.

Dobrovolníkům dělali při práci společnost například orel mořský, kroužící káňata, havrani na tahu nebo datel.

Společný projekt společnosti Českomoravský štěrk, a.s., a České společnosti ornitologické poběží v letech 2017 až 2018 díky partnerství skupiny HeidelbergCement a Birdlife International.

Kamila Botková

Výzva pro organizátory podzimního Festivalu ptactva

Foto z vycházky do Měšic u Prahy • Foto Vlaďka Sládečková

Hlavní termín letošního Festivalu ptactva připadá na přelomový víkend koncem září a začátkem října 30. 9. – 1. 10. 2017. Vycházky pořádané v České republice budou opět součástí celoevropské akce Eurobirdwatch zaměřené na ptačí migraci a šíření povědomí o stěhovavých druzích ptáků a prostředí, které při svých cestách využívají.

Continue reading „Výzva pro organizátory podzimního Festivalu ptactva“

Fotoreportáž z Vítání ptačího zpěvu 2017

Letošní akce na mnoha místech ovlivnilo chladné počasí – na místě konání vycházky v Stožci napadlo dokonce 20 cm sněhu! – ale o zajímavá pozorování rozhodně nebyla nouze. Mezi nejčastější témata patřil letošní pták roku datel černý a nebezpečí hrozící ptákům žijícím v blízkosti lidských obydlí.

Continue reading „Fotoreportáž z Vítání ptačího zpěvu 2017“

louky v CHKO Poodří

Členská exkurze Poodří 2017

O víkendu 20.–21. 5. 2017 se uskutečnila naše první letošní tuzemská exkurze. Navštívili jsme nivu řeky Odry v CHKO Poodří, charakteristickou přirozeně meandrujícím tokem řeky, soustavou starých ramen a tůní s kolísavou vodní hladinou, lužními lesy, velkou výměrou aluviálních luk a s několika rybničními soustavami. Součástí programu byla i návštěva Domu přírody Poodří v Bartošovicích. Druhý den jsme se vydali na Ostravsko za ptáky na mokřady vzniklé nebo výrazně ovlivněné těžbou uhlí.

zámek v Bartošovisích

Ubytováni jsme byli přímo v srdci CHKO Poodří, na zámku v obci Bartošovice.

rehabilitační stanice v Bartošovicích poštolka rudonohá

Naší první zastávkou byl Dům přírody Poodří sídlící v Bartošovicích. Součástí domu přírody je i záchranná a rehabilitační stanice. Navštívili jsme venkovní expozice živých zvířat s více než 30 druhy živočichů – zejména ptáků. Jde o trvale handicapované jedince, které nelze vypustit do přírody. Zde samec vzácné poštolky rudonohé.

rehabilitační stanice v Bartošovicích

Čáp černý si v stanici spokojeně lovil ryby v jezírku a nám vůbec nevěnoval pozornost. Později odpoledne se nám ve volné krajině podařilo pozorovat 15 přeletujících čápů bílých i jednoho čápa černého.


Bartošoviské rybníkyPo návštěvě Domu přírody Poodří jsme vyrazili do terénu. Naším prvním průvodcem byl místní znalec, ornitolog RNDr. Karel Pavelka. Jako první jsme navštívili NPR Bartošovický luh. Pozorovali jsme poláky velké, zrzohlávky rudozobé, kopřivky, čírky modré, motáky pochopy a další druhy.


Pak jsme se přesunuli do PR Kotvice u Albrechtiček. V lužním lese roste mnoho nádherných starých stromů. Na zemi kvetl i intenzivně voněl česnek medvědí.


rybník Kotvice

Rybník Kotvice s kolonií racků chechtavých je jedním z posledních hnízdišť potápky černokrké v ČR. Pozorovali jsme rodinky husí velkých s mláďaty, labutě, volavky popelavé, kormorány a další.


potápka černokrká

Potápka černokrká na hnízdě.

louky v CHKO PoodříCharakteristickým a krajinářsky velmi výrazným prvkem Poodří jsou aluviální neboli zaplavované louky, které zde tvoří jedinečný souvislý komplex o ploše více než 2 300 ha.


První den jsme ukončili překvapivým pozorováním 4 jedinců ibise hnědého. Celkově jsme pozorovali téměř 70 druhů ptáků.


Ibisi hnědí zblízka.


Druhý den byly naší první zastávkou Dolnosušské rybníky v minulosti využívané jako odkaliště po těžbě černého uhlí, dnes významný biotop pro užovku podplamatou. Pozorovali jsme tu pisíky obecné s mláďaty, kachny divoké s mláďaty, zpívající kukačky, rákosníky velké, ozval se i lejsek bělokrký.


Na první pohled mrtvá krajina haldy na odkališti Pilňok byla naopak plná života. Hnízdí zde kulíci říční – pozorovali jsme jak hnízdo, tak dospělého jedince se třemi mláďaty, krmící sýkoru koňadru v starém železničním sloupu i pár pochopů zalétajících do nedaleké rákosiny.


Volné skalní biotopy určené pro ještěrky a hmyz využívá i bělořit, kterého se nám podařilo i pozorovat. V lese přímo sousedícím s haldou je kolonie volavek popelavých.


V neděli byl naším průvodcem pan Zdeněk Polášek.


Zajímavou byla ukázka rekultivace banské krajiny na poklesovém jezeře Kozinec. Na umělých ostrůvcích zde hnízdí racci chechtaví i rybáci obecní. Vyvrcholením bylo jistě pozorování kameňáčka pestrého v hnízdním šatě.


Autorem všech fotografií je Roman Mikuš.

Děkujeme všem průvodcům i účastníkům, kteří přispěli do seznamu pozorovaných druhů. Těšíme se na setkání na některé z našich dalších exkurzí.

Katarína Slabeyová

Seznam pozorovaných druhů (99):

Labuť velká Kavka obecná
Husa velká Vrána šedá
Kopřivka obecná Krkavec velký
Kachna divoká Králíček ohnivý
Čírka modrá Moudivláček lužní
Lžičák pestrý Sýkora modřinka
Zrzohlávka rudozobá Sýkora koňadra
Polák velký Skřivan polní
Polák chocholačka Vlaštovka obecná
Morčák velký Jiřička obecná
Bažant obecný Mlynařík dlouhoocasý
Kormorán velký Budníček menší
Volavka popelavá Budníček větší
Volavka bílá Pěnice černohlavá
Čáp bílý Pěnice pokřovní
Čáp černý Pěnice hnědokřídlá
Ibis hnědý Cvrčilka říční
Potápka roháč Sedmihlásek hajní
Potápka černokrká Rákosník zpěvný
Potápka malá Rákosník obecný
Orel mořský Rákosník velký
Moták pochop Brhlík lesní
Káně lesní Střízlík obecný
Chřástal vodní Špaček obecný
Lyska černá Kos černý
Slípka zelenonohá Drozd kvíčala
Jeřáb popelavý Drozd zpěvný
Kulík říční Drozd brávník
Čejka chocholatá Lejsek šedý
Kamenáček pestrý Červenka obecná
Jespák bojovný Slavík obecný
Pisík obecný Lejsek bělokrký
Rybák černý Rehek domácí
Rybák obecný Rehek zahradní
Racek chechtavý Bělořit šedý
Racek bělohlavý Vrabec domácí
Holub skalní Vrabec polní
Holub doupňák Konipas horský
Holub hřivnáč Konipas luční
Hrdlička zahradní Konipas bílý
Kukačka obecná Pěnkava obecná
Rorýs obecný Dlask tlustozobý
Žluna zelená Hýl rudý
Strakapoud prostřední Zvonek zelený
Strakapoud velký Konopka obecná
Poštolka obecná Stehlík obecný
Žluva hajní Zvonohlík zahradní
Ťuhýk obecný Strnad obecný
Straka obecná Strnad rákosní
Sojka obecná