Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu 2018

Jaro je již v plné síle, další a další druhy tažných ptáků přilétají ze svých zimovišť a s nimi se blíží další ročník Vítání ptačího zpěvu, bezesporu největší koordinované akce svého druhu u nás. Česká společnost ornitologická proto zve všechny milovníky ptactva a přírody, aby pod vedením zkušených ornitologů uvítali a oslavili návrat ptačího zpěvu do naší krajiny i krásu jarní přírody.

Vítání ptačího zpěvu probíhá většinou formou vycházek do probouzející se jarní přírody, a to doslova, protože začátek většiny akcí je naplánován na brzké ranní hodiny, kdy ptáci nejvíce zpívají. A věřte, že stojí za to si přivstat.

Vítání ptačího zpěvu 2017 Valašské Meziříčí. Foto: Jitka Dvorská

Continue reading „Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu 2018“

Zápis z jarní členské schůze ČSO 2018

Dne 10. 3. 2018 se uskutečnila v Základní škole U Vršovického nádraží v Praze 10  jarní členská schůze České společnosti ornitologické. Počasí bylo docela schůzovní, zataženo, po ranním dešti, teplota však spíše jarní, po nedávných mrazech rtuť teploměru vyšplhala až k 10 stupňům Celsia. Schůzi zahájil člen výboru Martin Fejfar. Jelikož se blíží dubnové výročí založení ČSO, uvedl nejprve videoklip, natočený již k devadesátinám ČSO v roce 2016.

Lucie Hošková v úvodním bloku představila členům, co chystá ČSO pro rok 2018. Jelikož byl zvolen Ptákem roku sýček, nejprve představila chystané akce Soví noci. Letos se budou konat i tradiční akce Jaro ožívá, Rorýsí školy, Vítání ptačího zpěvu (nově i pro zrakově handicapované), Večerní vycházky za synantropními druhy (což je loni úspěšně spuštěný nový typ vycházky), dále zářijový oblíbený víkend pro rodiny s dětmi a samozřejmě členské akce na Josefovských loukách (zde nově představíme také exmoorské divoké koně).

Řadu akcí organizuje ČSO pro školy. Budou probíhat semináře pro školy s projektem Sídla bezpečná pro ptáky, uskuteční se rovněž mezinárodní workshop pro učitele mateřských škol a 1. stupně základních škol, a to v Irsku a následně v ČR (s podporou programu Erasmus+).

V roce 2018 bude pokračovat zpracovávání hnízdních dat pro národní atlas a pro evropský atlas EBBA2. Členové, ale i jiní zájemci si mohou zakoupit své oblíbené ornitologické zboží (trička, plyšové hračky, publikace, atd.) též na novém webu www.eshop.birdlife.cz.

Lucie Hošková závěrem informovala členy o darech na činnost ČSO. Za rok 2017 činily celkem 3 659 000 Kč, z toho dary členů tvořily cca dvě třetiny, zbytek byl většinou z podpory hlavních sponzorských firem. Pokud jde o individuální dary, nejvíc jde na Josefovské louky, ochranu a výzkum sýčka a sponzoring Evropského hnízdního atlasu.

Zdeněk Vermouzek uvedl nový projekt – Liniové sčítání druhů (LSD). Jde o posunutí celostátního monitoringu ptáků na kvalitativně lepší úroveň díky moderním metodám a technologiím, bude to mít celostátní rozsah, zahrne všechny druhy ptáků, bude i zimní sčítání, získáme trendy početnosti (biotopově-specifické trendy), informace o nárocích na prostředí (budeme jedna z mála zemí Evropy, která to bude mít v takovém rozsahu) a odhady velikosti populací. Dále Zdeněk Vermouzek představil technické vybavení a popsal liniovou metodu sčítání. Základem je výběr lokality na základě náhodného výběru počítačem, aby to mělo vědečtější přínos (nemá totiž moc smysl chodit na tzv. provařené lokality). LSD nemá JPSP nahradit – oba programy mají běžet paralelně. Závěrem Zdeněk Vermouzek charakterizoval subjekty, pro které je tato metoda vhodná – pro všechny se zájmem o přírodu a techniku. Zájemci se mohou přímo obrátit na něj.

Vašek Zámečník hovořil o praktické ochraně ptáků v zemědělské krajině. Konkrétně se zaměřil na ochranu hnízd a hnízdišť, což je i naplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Představil smysl ochrany na příkladu čejky. Uvedl tři nejčastější metody ochrany hnízd: oplocení, viditelné vyznačení, ponechání části pole/louky v bezzásahovém režimu. Na konkrétních druzích (moták lužní, moták pochop, chřástal polní) pak uvedl konkrétní příklady ochrany. Pak se věnoval způsobům, jak hnízda hledat, zejména na příkladu čejky. Vysvětlil praktický význam veřejného registru půdy LPIS (vedeného Ministerstvem zemědělství) pro ochranu ptáků. Příspěvek vyvolal živou diskusi přítomných členů.

Martin Fejfar krátce pohovořil o pobočkách ČSO. Výbor ČSO dlouhodobě stojí o to, aby v regionu Praha-Středočeský kraj vznikla také pobočka. Výbor vyzval případné zájemce o vznik této pobočky, aby se zamysleli nad tím, zda a jak by toto realizovali. Postupně by tak přicházelo v úvahu transformovat jarní členskou celostátní schůzi v Praze na schůzi pražského a středočeského regionu.

Lukáš Viktora hovořil o dvouletém projektu Sídla bezpečná pro ptáky, zaměřeném za prvé na prevenci kolizí ptáků se zrcadlícími se stěnami a za druhé na prevenci ochrany sídel synantropních ptáků na stavbách. V roce 2018 budou organizovány přednášky na vysokých školách pro studenty architekty. Na konci vystoupení připomněl loňskou úspěšnou kampaň (Ne)Bezpečné zastávky.

Katarína Slabeyová představila akce ČSO pro veřejnost. ČSO uskuteční První žákovskou ornitologickou konferenci 22. 5. 2018 v Praze, ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol. Dále představila vycházky ke Světovému dni mokřadů, viz i www.worldwetlandsday.com. Shrnula členské exkurze 2017 a představila exkurze ČSO v roce 2018.

Po přestávce byl nejprve promítnut dokumentární film Jana Hoška a Mariana Poláka Lidé, kteří pozorují ptáky.

Zdeněk Vermouzek upozornil na potenciální ohrožení zájmů ochrany přírody v lokalitě Vrchbělá (krajina pod Bezdězem, převážně bezlesé plochy po bývalém armádním prostoru). Jedná se o významnou lokalitu pro lelka lesního, ale i sluku lesní a křepelku polní v ptačí oblasti a CHKO Dokesko-Máchův kraj. V loňském roce byl podán (prozatím naštěstí neúspěšně) podnikatelský projekt odkupu pozemků od města Bělá pod Bězdězem na vybudování nové vilové čtvrti a 200 ha golfového hřiště.

Vrcholem schůze byl příspěvek Martina Šálka o Ptákovi roku 2018, jímž se stal sýček obecný. Nejprve hovořil o rozšíření, početnosti, biologii a příčinách ohrožení. Představil Projekt Athene 2014–2020, financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. V něm je pozornost zaměřena mimo jiné na eliminaci rizikových technických prvků v teritoriu rozšíření (sudy na dešťovou vodu, komíny, duté sloupy, zemědělské fukary). K sýčkovi bylo již letos vydáno číslo časopisu Ptačí svět.

Vít Štancl informoval o práci skupiny pro ochranu mokřadní lokality Slatina u Dubče na východě Prahy. Jedná se o retenční nádrž o rozloze cca. 9 ha s bohatými litorálními porosty  šíře až 50 metrů. Monitoring probíhá od 2010, dosud zaznamenáno 172 druhů, 67 jsou na seznamech zvláště chráněných druhů zákona o ochraně přírody a krajiny. Ačkoliv ČSO již před několika lety podala návrh na vyhlášení lokality za zvláště chráněné území, dosud Praha s rozhodnutím otálí.

Závěrem si členové vychutnali odborně podaný, ale přesto velmi zajímavý příspěvek Lukáše Viktory o exkurzi ČSO do Ománu, která proběhla v listopadu 2017. Neznalého posluchače překvapila především bohatost druhů ptáků v této končině Arabského poloostrova.

Ve 14:00 Martin Fejfar členskou schůzi ČSO ukončil a popřál všem hodně ornitologických zážitků v pomalu se rozjíždějící jarní sezóně.

Zapsal: Vojtěch Stejskal

Kurzy ornitologie v Orlickém Záhoří

Nenechte si ujít tradiční Kurz praktické ornitologie konající se v srdci Ptačí oblasti Orlické Záhoří na Bedřichovce! Termín je stanoven na 22. – 26. června 2018. Hlavním cílem kurzu je podpora a motivace začínajících ornitologů. Naučíte se určovat ptáky podle vzhledu i hlasu přímo v terénu, seznámíte se s metodami ornitologického výzkumu v teorii i praxi. Prohlédneme si zblízka odchycené ptáky a prožijeme i pohodu u ohně.

Continue reading „Kurzy ornitologie v Orlickém Záhoří“

Jaké byly vycházky ke Světovému dni mokřadů 2018

Letošní vycházky u příležitosti Světového dne mokřadů se konaly ve znamení teplé zimy. Vzhledem k dlouhotrvajícímu teplému počasí jsme se dívali na připravované vycházky skepticky. Vodní plochy na sever od nás nebyly totiž zamrzlé. Počty zimujících ptáků byly proto nízké, vzácných hostů pramálo. I přesto odcházeli návštěvníci 19 letošních vycházek spokojeni. Příroda nám opět dokázala, že má co nabídnout. Bylo na co se dívat; kromě běžnějších kachen divokých, lysek, slípek a kormoránů byli pozorováni i poláci velcí a chocholačky, morčáci velcí, hoholi severní a dokonce i vůbec ne běžní turpani hnědí. Velkou radost dělal účastníkům některých vycházek klenot naší přírody – ledňáček.

Několik obrázků z letošních vycházek najdete i v albume na našem Facebooku.

Gabriela Dobruská a Katarína Slabeyová


Součástí vycházky k Vltavě v pražské Troji byla i ukázka toho, jak se měří průhlednost vody za pomoci Secchiho desky.


Po opuštění krmiště v pražských Modřanech byla Vltava téměř prázdná. Celou vycházku zachránil pózující ledňáček. Všichni měli čas si ho detailně prohlédnout a dokonce určit pohlaví.

Foto: Gabriela Dobruská


Největší zájem byl o vycházku k Berounce ze Srbska do Berounu, které se zúčastnilo až 86 lidí! Cestou byla možnost podívat se i na zimoviště netopýrů ve štolách lomu Alkazar.

Foto: p. Šimunek


Vycházka do okolí Městce Králové se vydařila. Počasí vydrželo až do konce, pozorovaných a kroužkovaných bylo 17 druhů ptáků. Účastníci se dozvěděli něco o mokřadech a historii rybníků na Městecku, i o záměru zřídit několik tůní v lokalitě Holička. Děti byly nadšené z připravené bojovky, během které hledaly papírové obrázky ptáků.

Foto: Petr Junek


Procházka zimní krajinou po jižním břehu Vavřineckého rybníka byla ukončena v restauraci U Myslivce v Uhlířských Janovicích. Po společném obědě následovala diskuse a zhodnocení ornitologického roku 2017 na Kutnohorsku s prezentací výsledků různých pozorování.


Už počtvrté se sešli zájemci o poznávání zimujících ptáků na železniční zastávce v Řeži, přímo odkud je možné pozorovat hnízdiště sokola stěhovavého. Letos účastníci vycházky pozorovali jeho menší příbuzné – pár poštolek obecných. Trasa pokračovala po pravém břehu Vltavy až k přívozu Klecany – Roztoky. Z pozorovaných druhů početně dominovali racci (několik stovek), ale ukázali se i hoholi severní, morčáci velcí, potápky malé, volavky popelavé a dokonce i létající drahokam – ledňáček říční!

Foto: Roman Mikuš


Vycházka za ptáky do okolí Plané nad Lužnicí vedla přes zámecký park ve Strkově se zajímavými řezbářskými díly. Z 19 účastníků bylo 9 dětí.

Foto: Stanislav Vyhnal


Ti, kteří uposlechli výzvu organizátorů vycházky k Berounce z Plzně do Chrástu a přinesli si sebou něco na opečení na ohni, rozhodně nelitovali.

Foto: Pavel Moulis


Aprílové počasí neodradilo zhruba 50 účastníků (bez psů), kteří se sešli na východním břehu jezera Milada u Ústí nad Labem. Slunečné počasí bylo střídáno prudkými dešťovými přeháňkami, ale bylo na co koukat. Účastníci viděli stovky lysek, poláků velkých i poláků chocholaček, desítky kormoránů a potápek roháčů. Někteří roháči již byli ve svatebním šatu a tokali. Objevili jsme i skupinku osmi turpanů hnědých, hoholy severní, morčáky velké a dokonce i kachny divoké.

Foto: Jiří Preclík


Účastníci vycházky na Nechranickou nádrž a Ohři v Žatci pozorovali několik tisíc velkých racků (bělohlavý/stříbřitý), sokola stěhovavého, turpana hnědého, 21 hoholů severních a mezi husami velkými na vypuštěném Vinařském rybníce i jednu husu indickou, pravděpodobně ulétlou z domácího chovu. Likvidace mokřadu u obce Chbany, která byla pozorována během vycházky, byla nahlášena pracovníkům CHKO Slavkovský les k prověření.


Skupinka 18 milovníků přírody se vypravila po okolí Velkého rybníka v Horním Podluží. Při prvních krocích je překvapil racek bělohlavý, po chvilce se objevilo pár kachen divokých, v pobřežních olšinách se pohyboval loňský pták roku datel černý a také jeho příbuzný strakapoud velký. Při cestě zpět účastníci pozorovali i pár orlů mořských.

Foto: Roman Neckář


Na vycházku o okolí přírodní památky Osypané břehy v unikátní a nezregulované části řeky Moravy, kde se m.j. natáčel film Karla Zemana Cesta do pravěku, se vypravilo 17 lidí. Místo dinosaurů účastníci pozorovali pouze jejich do současnosti přeživší potomky – ptáky. Opeřenců bylo sice vzhledem k mírné zimě poskrovnu, nicméně potěšilo pozorování dvou vodoušů kropenatých, orla mořského a pravidelně, takřka na každé vyhlídce, se nechali pozorovat morčáci velcí.


O obě akce na severu Moravy byl zájem nejen ze strany veřejnosti – vycházky na Kozmické louky se zúčastnilo 26 lidí a vycházky do Poodří 31 – ale i médií. Natáčel zde Český rozhlas i televize LTV Plus Klimkovice.

Foto: Jiří Hon


Všem organizátorům jednotlivých akcí moc děkujeme za jejich čas a energii, kterou věnují přípravě a průběhu vycházek, ale i za zaslání zpětných hlášení a fotek, které pak zprostředkují naše zážitky z terénu i všem ostatním!


Výzva pro organizátory Vítání ptačího zpěvu 2018

Vážení organizátoři Vítání ptačího zpěvu!

Blíží se nám hlavní termín letošního Vítání ptačího zpěvu, kterým je tradičně první květnový víkend, letos tedy 5. – 6. května 2018. Pokud v letošním roce plánujete akci spojenou s oslavou příchodu jara v ptačí říši (vycházku, přednášku, ukázku kroužkování apod.), prosíme o nahlášení data, hodiny a místa srazu, přibližného programu a kontaktů na organizátory nejpozději do 2. 4. 2018 na  slabeyova@birdlife.cz. Continue reading „Výzva pro organizátory Vítání ptačího zpěvu 2018“

Reportáž z členské exkurze na jižní Moravu a Slovensko 2018

O víkendu 17. – 18. 3. se uskutečnila naše první letošní členská exkurze zaměřená na zimující ptáky – severské husy, vzácné druhy kachen, zedníčka skalního i dropy. Navštívili jsme VN Nové Mlýny, Pálavu, Hrušovskou zdrž na Dunaji pod Bratislavou, Sysľovské pole i Jakubovské rybníky na Záhorí. Děkujeme Celii Korittové za sepsání zážitků a autorům fotografií za jejich poskytnutí! Continue reading „Reportáž z členské exkurze na jižní Moravu a Slovensko 2018“